17/12/1984 | 7031 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 168-HĐBT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 168-HĐBT NGÀY 17-12-1984 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH MINH HẢI.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh Hải và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay đổi tên huyện Năm Căn và huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải như sau:

a) Đổi tên huyện Năm Căn thành huyện Ngọc Hiển.

b) Đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Minh Hải và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 168-HDBT, QUYET DINH 168-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, TINH MINH HAI, DOI TEN HUYEN, BO MAY HANH CHINH