22/09/2006 | 3839 Lượt xem |

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 167/QĐ-TDTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HANH NỘI QUY CƠ QUAN

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

Căn cứ Nghị định 22/2003/NĐ-CP ngày 11/03/2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Thể dục thể thao;
Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Uỷ ban Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành quy định cơ quan bao gồm 3 phần và 11 mục (có bản chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định cũ trái với quy định tại Nội quy này được bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định  này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4,
- Bộ trưởng, các PCN (để b/c),
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Huỳnh Vĩnh Ái

 

NỘI QUY

CƠ QUAN UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 167 ngày 22 tháng 9 năm 2006)

I. CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN:

1. Khi qua cổng bảo vệ phải xuống xe lấy vé xe, ra khỏi cơ quan phải trả vé xe lại cho bảo vệ. Trong giờ làm việc phải đeo thẻ công chức.

2. Không tự tiện đưa khách hoặc người thân vào trong giờ làm việc khi chưa được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Không để khách làm ảnh hưởng đến cán bộ công chức khác.

3. Nếu có nhu cầu làm việc vào ngày nghỉ phải báo cáo với bảo vệ. Thường xuyên kiểm tra điện, các thiết bị và sắp xếp nơi làm việc, gọn gàng, sạch sẽ đề phòng cháy nổ.

II. NHÂN VIÊN THƯỜNG TRỰC:

1. Phải luôn có mặt tại vị trí thường trực, mặc trang phục và đeo thẻ công tác khi làm nhiệm vụ.

2. Có nhiệm vụ đón tiếp khách đến liên hệ công tác và hướng dẫn khách thực hiện đúng nội quy, với tác phong chu đáo, lịch sự.

3. Thực hiện nghiêm chỉnh việc phát vé xe cho khách và ghi sổ đăng ký khách ra vào cơ quan (theo mẫu).

4. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở các phòng làm việc đảm bảo an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và các quy định khác của cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao.

III. KHÁCH ĐẾN LIÊN HỆ CÔNG TÁC:

1. Khách đến liên hệ công tác phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc giấy tờ tuỳ thân qua phòng thường trực để được hướng dẫn.

2. Khách đến làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhất thiết phải đăng ký qua Văn phòng để xếp lịch. Khách đến làm việc với các Vụ, đơn vị nào phải được Vụ, đơn vị đó đồng ý đón khách.

3. Khách không tự ý đi lại trong cơ quan và phải để xe đúng nơi quy định, tôn trọng nội quy của cơ quan, giữ gìn trật tự vệ sinh chung.

4. Không mang vũ khí, chất dễ cháy nổ vào cơ quan.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 167/QD-TDTT, QUYET DINH 167 2006, UY BAN THE DUC THE THAO, NOI QUY CO QUAN, BO MAY HANH CHINH