08/01/2010 | 11904 Lượt xem |

BỘ TƯ PHÁP
VĂN PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 16/QĐ-VP

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP

CHÁNH VĂN PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quy chế Công tác phòng cháy và chữa cháy của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đội Phòng cháy và chữa cháy Cơ quan Bộ Tư pháp gồm 30 đội viên có tên trong Danh sách kèm theo.

Điều 2. Đội Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Khoản 2 Điều 9, Quy chế về Công tác phòng cháy và chữa cháy Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Đội trưởng Đội Phòng cháy, chữa cháy và các đội viên có tên trong Danh sách trên thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Các đơn vị thuộc Bộ;
 - Ban CHPCCC;
 - Đội PCCC;                           
 - Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 

DANH SÁCH

ĐỘI PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP
( Kèm theo Quyết định số 16/QĐ -VP ngày 08 / 01 /2010 của Chánh Văn phòng Bộ)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

1

Dương Minh Khai

Đội trưởng

Văn phòng

2

Phan Hữu Trung

Phó Đội trưởng

Văn phòng

3

Bùi Đăng Minh

Phó Đội trưởng

Văn phòng

4

Trần Xuân Hồng

Đội viên

Văn phòng

5

Lương Văn Chản

Đội viên

Văn phòng

6

Đỗ Văn Sỹ

Đội viên

Văn phòng

7

Dương Văn Thịnh

Đội viên

Văn phòng

8

Nguyễn Thế Sự

Đội viên

Văn phòng

9

Phạm Văn Được

Đội viên

Văn phòng

10

Phạm Doãn Tể

Đội viên

Văn phòng

11

Dương Văn Hiếu

Đội viên

Văn phòng

12

Vũ Hồng Dương

Đội viên

Văn phòng

13

Nguyễn Đăng Đoàn

Đội viên

Văn phòng

14

Nguyễn Hùng Long

Đội viên

Văn phòng

15

Nguyễn Thăng Long

Đội viên

Văn phòng

16

Nguyễn Như Khu

Đội viên

Văn phòng

17

Thịnh Sang

Đội viên

Văn phòng

18

Đàm Thanh Tùng

Đội viên

Văn phòng

19

Hoàng Mạnh An

Đội viên

Cục Công nghệ TT

20

Đỗ Thị Hằng Phương

Đội viên

Vụ Pháp luật QT

21

Nguyễn Thu Hiền

Đội viên

Cục ĐKQDGDBĐ

22

Đậu Huy Giang

Đội viên

Cục ĐKQDGDBĐ

23

Nguyễn Thế Anh

Đội viên

Cục Trợ giúp PL

24

Nguyễn Sỹ Kiên

Đội viên

Vụ Tổ chức cán bộ

25

Nguyễn Văn Nghĩa

Đội viên

Cục Thi hành án

26

Nguyễn Huy Hùng

Đội viên

Vụ Kế hoạch -TC

27

Nguyễn Đình Thơ

Đội viên

Cục kiểm tra VB

28

Lê Văn Tiến

Đội viên

Vụ Hợp tác QT

29

Lại Thế Anh

Đội viên

Vụ Bổ trợ tư pháp

30

Lê Văn Nghinh

Đội viên

Thanh tra

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 16/QD-VP, QUYET DINH 16 2010, BO TU PHAP, THANH LAP, CO QUAN BO TU PHAP, DOI PHONG CHAY VA CHUA CHAY, BO MAY HANH CHINH