07/05/2008 | 4134 Lượt xem |

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1559/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (E-OFFICE) TRONG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN BỘ Y TẾ NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử (E-Office) trong xử lý văn bản hành chính nhà nước của Cơ quan Bộ Y tế năm 2008”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng và cán bộ, công chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục thuộc Cơ quan Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Các Vụ, Cục, TTrB, VPB, TCDS;
- Phòng CNTT, TH, HC-VPB;
- Công ty BKAV;
- Lưu VT,VPB1;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (E-Office) TRONG XỬ LÝ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CƠ QUAN BỘ Y TẾ NĂM 2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1559/QĐ-BYT, ngày 07/5/2008)

STT

Công việc

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị đầu mối

Đơn vị phối hợp

1

Kiểm tra hệ thống máy chủ, hệ thống mạng LAN

- Kiểm tra kết nối từ các đơn vị vào eOfficeServer

12/5/08

Phòng CNTT (VPB)

Bkav

2

Kiểm tra, rà soát hệ thống eOffice Client tại các đơn vị

- Rà soát việc cài đặt eOfficeClient tại các đơn vị.

13/5/08

Phòng CNTT (VPB)

Bkav

3

Triển khai phần tin điều hành trên eOffice

- Các đơn vị thực hiện theo Quyết định 896/QĐ-BYT.

- Đôn đốc gửi thông báo giao ban, lịch làm việc của lãnh đạo Bộ, Thông tin y tế, Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản mới ban hành…

14/5/08 – 30/5/08

Văn phòng Bộ đôn đốc và theo dõi thực hiện đầu mối

Phòng CNTT, Bkav hướng dẫn thực hiện gửi thông tin trên hệ thống eOffice

4

Triển khai phần xử lý "công văn đến" trên eOffice

 

1/6/08 -1/7/08

 

 

4.1

Giai đoạn 1

- Các đơn vị liên quan thực hiện theo Quyết định 896/QĐ-BYT

- Scan và lưu chuyển văn bản đến Bộ trên eOffice những loại văn bản theo quyết định 896/QĐ-BYT

10/4/08 - 10/5/08

Văn phòng Bộ chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện cơ quan Bộ

Phòng CNTT, Bkav hướng dẫn thực hiện xử lý văn bản đến trên hệ thống eOffice

4.2

Giai đoạn 2

- Scan và lưu chuyển tất cả các loại văn bản đến Bộ trên eOffice

10/5/08 -10/6/08

Văn phòng Bộ chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện cơ quan Bộ

Phòng CNTT hỗ trợ sử dụng

4.3

Thông báo áp dụng chính thức

Thông báo áp dụng chính thức văn bản đến điện tử trong công việc của Bộ.

11/6/08

Văn phòng Bộ

 

5

Triển khai phần xử lý "công văn đi" trên eOffice

 

2/7/08 -30/12/08

 

 

5.1

Giai đoạn 1

- Triển khai văn bản đi lãnh đạo đơn vị ký tại các đơn vị

2/7/08 -12/8/08

Các đơn vị soạn văn bản đi, chỉnh sửa và xin ý kiến trên eOffice

Phòng CNTT, Bkav hướng dẫn thực hiện xử lý văn bản đi trên hệ thống eOffice

5.2

Thông báo áp dụng chính thức

 

15/8/08

Các đơn vị có liên quan của Cơ quan Bộ

Phòng CNTT, Bkav

5.3

Giai đoạn 2

- Triển khai văn bản đi lãnh đạo Bộ ký. Các đơn vị soạn văn bản đi, chỉnh sửa và xin ý kiến trên eOffice

15/8/08 -15/9/08

Văn phòng Bộ chủ trì, đôn đốc các đơn vị thực hiện của cơ quan Bộ

Phòng CNTT, Bkav hướng dẫn thực hiện xử lý văn bản đi trên hệ thống eOffice

5.4

Thông báo áp dụng chính thức

Thông báo áp dụng chính thức văn bản đi điện tử trong công việc của Bộ.

15/9/08

Văn phòng Bộ

 

5.5

Đánh giá sau khi triển khai chíh thức

Đánh giá sau 3 tháng triển khai chính thức

30/12/2008

Các đơn vị tham gia thực hiện phần mềm của cơ quan Bộ

Phòng CNTT, Bkav

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1559/QD-BYT, QUYET DINH 1559 2008, BO Y TE, KE HOACH TRIEN KHAI E-OFFICE, UNG DUNG PHAN MEM VAN PHONG DIEN TU, CONG NGHE THONG TIN, THE THAO - Y TE