29/07/2011 | 11766 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1521/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ NỘI VỤ

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng: Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thứ trưởng Bộ Nội vụ (phụ trách văn phòng).

3. Các Ủy viên Hội đồng:

- Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cơ quan Bộ Nội vụ;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ban Tôn giáo Chính phủ;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Ban Cơ yếu Chính phủ;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội;

- Phó Bí thư (chuyên trách) Đảng ủy Bộ Nội vụ;

- Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ;

- Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Nội vụ;

- Một Phó Chánh Văn phòng Bộ kiêm Thư ký Hội đồng.

4. Thường trực Hội đồng gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 2. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ có những nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với các lĩnh vực của Bộ Nội vụ.

2. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng hàng năm hoặc các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề đối với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ quản lý.

3. Xem xét giải quyết những vướng mắc về bình xét, suy tôn đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và khen thưởng bậc cao do các hội đồng cơ sở đề nghị; xem xét, suy tôn các danh hiệu, hình thức khen thưởng đối với các Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các lĩnh vực tổ chức cán bộ, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng thuộc các Bộ, ngành Trung ương (Ngành Nội vụ); các tập thể, cá nhân quốc tịch nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Bộ Nội vụ; thẩm định hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương trong các lĩnh vực của Bộ để đề nghị Bộ trưởng quyết định khen thưởng.

4. Chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các hoạt động về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Nội vụ; kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại các cụm, khối thi đua.

Điều 3. Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:

1. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các phiên họp của Hội đồng; chịu trách nhiệm trước Hội đồng việc đề xuất các danh hiệu, hình thức đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, những lĩnh vực thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng và khen thưởng bậc cao do các hội đồng cơ sở đề nghị để trình Bộ trưởng quyết định.

2. Chịu trách nhiệm xem xét hiệp y khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hiện hành về công tác thi đua khen thưởng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 643/QĐ-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Nội vụ và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng và thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VP (TĐKT).

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1521/QD-BNV, QUYET DINH 1521 2011, BO NOI VU, HOI DONG THI DUA KHEN THUONG, BO MAY HANH CHINH, VAN HOA - XA HOI