26/07/1982 | 3448 Lượt xem |

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 151-QĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 151-QĐ NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1982 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 123-CP ngày 24-8-1963 của Hội đồng Chính phủ về việc nghiên cứu, xây dựng, xét duyệt, ban hành và quản lý các tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp;
Căn cứ đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim trong Công văn số 589-CL/KT2 ngày 26-3-1981 về việc xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Nhà nước sau:

TCVN 3725-82. Khí cụ điện điện áp đến 1000V. Phương pháp thử.

Điều 2.- Tiêu chuẩn trên ban hành để khuyến khích áp dụng đối với tất cả các ngành, các địa phương có liên quan trong toàn quốc.

 

Đoàn Phương

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 151-QD, QUYET DINH 151-QD 1982, UY BAN KHOA HOC VA KY THUAT NH, KHI CU DIEN