23/02/1974 | 4067 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 15-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN TAM- ĐIỆP TRỰC THUỘC TỈNH NINH BÌNH  VÀ GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG ĐỒNG GIAO THUỘC HUYỆN YÊN MÔ TỈNH NINH BÌNH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214- CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn:
Theo đề nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh Ninh Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.-  Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn Tam Điệp trực thuộc tỉnh Ninh Bình và giải thể thị trấn nông trường Đồng Giao thuộc huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình.

Địa giới thị trấn Tam Điệp gồm: khu vực có các cơ quan, xí nghiệp đóng trên đất nông trường Đồng Giao ở dọc quốc lộ 1, nông trường Đồng Giao, nông trường Tam Điệp, hợp tác xã mùa thu (xã Yên đồng, huyện Yên Mô) và hợp tác xã Quang Sỏi (xã Yên Sơn huyện Yên Mô).

Từ sau khi có quyết định này, các cơ quan đơn vị nông trường và hợp tác xã nói trên do Ủy ban Hành chính thị trấn Tam Điệp quản lý về hành chính.

Điều 2.- Ủy ban Hành chính tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 15-BT, QUYET DINH 15-BT, PHU THU TUONG, THI TRAN TAM DIEP, TINH NINH BINH, THI TRAN NONG TRUONG DONG GIAO, BO MAY HANH CHINH