27/09/1988 | 4788 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149-HĐBT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH LẠI ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA CÁC HUYỆN THẠNH HƯNG, CHÂU THÀNH VÀ HỒNG NGỰ THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thạnh Hưng, Châu Thành và Hồng Ngự thuộc tỉnh Đồng Tháp như sau:

A. HUYỆN THẠNH HƯNG

1. Chia xã Mỹ An Hưng thành hai xã lấy tên là xã Mỹ An Hưng A và xã Mỹ An Hưng B:

- Xã Mỹ An Hưng A có 1.232 hécta diện tích tự nhiên và 9.720 nhân khẩu.

Địa giới xã Mỹ An Hưng A ở phía đông và đông nam giáp xã Mỹ An Hưng B; phía tây và phía tây nam giáp các xã Hội An Đông và Bình Thạnh Trung; phía tây bắc giáp huyện Chợ Mới thuộc tỉnh An Giang; phía bắc và đông bắc giáp sông Tiền Giang và thị xã Cao Lãnh.

- Xã An Mỹ Hưng B có 1.730 hécta diện tích tự nhiên và 11.053 nhân khẩu.

Địa giới xã An Mỹ Hưng B ở phía đông giáp xã Tân Mỹ; phía tây và phía tây bắc giáp các xã Bình Thạnh Trung và Mỹ An Hưng A; phía tây nam giáp xã Vĩnh Thạnh; phía bắc giáp sông Tiền Giang và thị xã Cao Lãnh.

2. Chia xã Phước Thành thành 2 xã lấy tên là xã Tân Phước và xã Tân Thành:

- Xã Tân Phước có 1.561 hécta diện tích tự nhiên và 11.362 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Phước ở phía đông giáp xã Long Hậu; phía tây giáp xã Định Yên; phía nam giáp xã Tân Thành; phía bắc giáp xã Vĩnh Thạnh.

- Xã Tân Thành có 1.850 hécta diện tích tự nhiên và 13.853 nhân khẩu.

Địa giới xã Tân Thành ở phía đông giáp xã Long Hậu; phía tây và phía tây nam giáp sông Hậu Giang; phía bắc giáp xã Tân Phước.

B. HUYỆN CHÂU THÀNH.

Tách ấp Phú Hiệp, ấp Phú Hoà và 1/2 ấp Phú Mỹ Lương của xã Phú Hựu với 260 hécta diện tích tự nhiên và 9.142 nhân khẩu để thành lập thị trấn Cái Tàu Hạ (thị trấn huyện lỵ).

Địa giới thị trấn Cái Tàu Hạ ở phía đông giáp xã Tân Hoà Bắc của huyện Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long; phía tây giáp xã An Nhơn; phía nam giáp xã Phú Hựu (mới) theo rạch Xẻo Trầu chạy ngang qua hai ngã ba của rạch Cái Tàu Hạ nối tiếp theo rạch xóm Cưởi Lớn; phía bắc giáp sông Tiền Giang.

Sau khi phân rạch địa giới hành chính, xã Phú Hựu (mới) có ấp Phú Thạnh, ấp Phú Long Bình, ấp Phú Hưng và 1/2 còn lại của ấp Phú Mỹ Lương với 1.252 hécta diện tích tự nhiên và 8.156 nhân khẩu.

Địa giới xã Phú Hựu (mới) ở phía đông và đông nam giáp các xã An Phú Thuận và Tân Hoà Bắc của huyện Long Hồ thuộc tỉnh Cửu Long; phía tây và phía tây bắc giáp các xã An Nhơn và Tân Nhuận Đông; phía nam giáp xã An Khánh; phía bắc giáp thị trấn Cái Tàu Hạ.

C. HUYỆN HỒNG NGỰ.

Chia xã An Bình thành hai xã lấy tên là xã An Phước và xã An Bình:

Xã An Phước có 3.100 hécta diện tích tự nhiên và 4.626 nhân khẩu.

Địa giới xã An Phước ở phía đông giáp xã Tân Công Chí; phía tây giáp xã An Bình (mới); phía nam giáp huyện Tam Nông; phía bắc giáp xã Bình Thạnh.

Xã An Bình (mới có) 3.462 hécta diện tích tự nhiên và 9.832 nhân khẩu.

Địa giới xã An Bình (mới) ở phía đông giáp xã An Phước; phía tây giáp sông Tiền Giang; phía nam giáp huyện Tam Nông; phía bắc giáp thị trấn Hồng Ngự.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 149-HDBT, QUYET DINH 149-HDBT 1988, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN CHAU THANH, HUYEN HONG NGU, TINH DONG THAP, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN THANH HUNG, BO MAY HANH CHINH