08/11/2007 | 3317 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1481/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây (Tờ trình số 3915/TTr-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1403/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 10 năm 2007
),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho:

1. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tây;

2. Trường Trung học cơ sở Sơn Tây, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây,

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu  phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hà Tây năm học 2006-2007.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hà Tây;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1481/QD-TTG, QUYET DINH 1481 2007, THU TUONG CHINH PHU, TANG CO THI DUA, TANG CO THI DUA CHINH PHU, TANG CO THI DUA CUA CHINH PHU, GIAO DUC, VAN HOA - XA HOI