10/11/2006 | 3724 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1481/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÔNG NGUYỄN LƯƠNG TRÀO, THỨ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NGHỈ HƯU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 832-CVNS/BTCTW ngày 25 tháng 10 năm 2006;
Xét báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 3443/TTr-BNV ngày 18 tháng 9 năm 2006;
Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Lương Trào, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ông Nguyễn Lương Trào chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Ban: Tổ chức TW, Kinh tế TW;
- VPCP: BTCN, các PCN;
 các Vụ VX, TCCB, Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1481/QD-TTG, QUYET DINH 1481, THU TUONG CHINH PHU, NGHI HUU, ONG NGUYEN LUONG TRAO, THU TRUONG BO LDTBXH, BO MAY HANH CHINH