10/10/1963 | 6963 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VINH TRỰC THUỘC TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa quy định quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và của Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ An;
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị Thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 01 tháng 07 năm 1963;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. – Nay thành lập thành phố vinh trực thuộc tỉnh Nghệ an.

Thành phố Vinh gồm thị xã Vinh cũ và xóm Trung nghĩa thuộc xã Hưng đông, huyện Hưng nguyên.

Điều 2. – Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Ủy ban hành chính tỉnh Nghệ an chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 148-CP, QUYET DINH 148-CP 1963, HOI DONG CHINH PHU, THANH PHO VINH, TINH NGHE AN, BO MAY HANH CHINH