26/08/1982 | 4990 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 147-HĐBT

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 147-HĐBT NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch lại địa giới hành chính một số phường thuộc quận I, quận III, quận IV, quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Quận I:

Giải thể các phường 2, 5, 9, 16, và phường 22 để sáp nhập và điều chỉnh cho các phường 1, 3, 6, 7, 8 , 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 và phường 24.

.............

............. (1)

2. Quận III:

a) Giải thể phường 16 để sáp nhập vào phường 15 và phường 17.

.............

............. (1)

b) Giải thể phường 18 để sáp nhập vào phường 21.

............

............ (1)

3. Quận IV:

Giải thể phường 11 để sáp nhập vào phường 8

............

............ (1)

4. Quận Phú Nhuận.

a) Giải thể phường 6 để sáp nhập vào phường 7.

............

............ (1)

b) Giải thể phường 16 để sáp nhập vào phường 15

...........

........... (1)

5. Quận Bình Thạnh:

a) Giải thể phường 8 để sáp nhập vào phường 12 và phường 14

............

............ (1)

b) Giải thể phường 20 để sáp nhập vào phường 18

...........

........... (1)

c) Sáp nhập một phần phường 18 vào phường 19

...........

........... (1)

Điều 2.- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các phường

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 147-HDBT, QUYET DINH 147-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, THANH PHO HO CHI MINH, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, BO MAY HANH CHINH