06/11/1984 | 4896 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1984

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 144-HĐBT NGÀY 6-11-1984 VỀ VIỆC ĐỔI TÊN HUYỆN CHỢ RÃ THUỘC TỈNH CAO BẰNG THÀNH HUYỆN BA BỂ.

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Đổi tên huyện Chợ Rã thuộc tỉnh Cao Bằng thành huyện Ba Bể.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đỗ Mười

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 144-HDBT, QUYET DINH 144-HDBT 1984, HOI DONG BO TRUONG, TINH CAO BANG, HUYEN BA BE, DOI TEN HUYEN, HUYEN CHO RA, BO MAY HANH CHINH