29/06/1977 | 3454 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 140-BT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN BỈM SƠN TRỰC THUỘC TỈNH THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc thành lập thị trấn Bỉm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Địa giới của thị trấn Bỉm Sơn quy định như sau:

Đông giáp các xã Hà Vinh và Hà Lan (huyện Hà Trung).

Tây giáp đường quốc lộ 1 (gần cầu Khe Sòng) các thôn: Bùi Lâm và Trạch Lâm, xã Hà Dương (huyện Hà Trung).

Nam giáp các xóm Phú Dương, Cầm Tân xã Hà Dương, Cổ Đam và Nghĩa Môn, xã Hà Lan (huyện Hà Trung).

Bắc giáp tỉnh Hà Nam Ninh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 140-BT, QUYET DINH 140-BT, PHU THU TUONG, THI TRAN BIM SON, TINH THANH HOA, THANH LAP, BO MAY HANH CHINH