23/02/1974 | 3966 Lượt xem |

PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 14-BT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 1974 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN VỤ BẢN, NAM NINH VÀ NGHĨA HƯNG THUỘC TỈNH NAM

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới hành chính có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn.
Theo đề nghị của Ủy ban Hành chính tỉnh Nam Hà

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:- Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số xã thuộc các huyện Vụ Bản, Nam Ninh và Nghĩa Hưng thuộc tỉnh Nam Hà  như sau :

- Huyện Vụ Bản :

1. Giải thể xã Đồng Tâm;

2. Đưa thôn Nhất Trí và thôn Đại Đồng của xã Đồng Tâm sát nhập vào xã Hùng Vương; xã Hùng Vương đổi tên là xã Đại Thắng;

3. Đưa thôn Mỹ Trung của xã Đồng Tâm sát nhập vào xã Thành Lợi

- Huyện Nam Ninh:

1. Đưa thôn Ngưu Trì của xã Nam Hùng sát nhập và xã Nam Cường;

2. Đưa thôn Thọ Tung và thôn Điện An của xã Nam Minh sát nhập vào xã Nam Hùng;

3. Đưa thôn Đầm, thôn Vượt, thôn Vọc của xã Nam Bình sát nhậpvào xã Nam Dương;

4. Đưa thôn Hiệp Luật, thôn Cổ Lung của xã Nam Dương sát nhập vào xã Nam Bình;

5. Đưa xóm Đồng Nghè của xã Trực Tuấn sát nhập vào xã Trực Đông.

6. Đưa xóm Đại Nội của xã Trực Tuấn sát nhập vào xã Trực Cát.

- Huyện Nghĩa hưng:

1. Đưa thôn Bình A của xã Nghĩa Minh sát nhập vào xã Nghĩa Thịnh;

2. Đưa xóm Vân Cù của xã Nghĩa Bình sát nhập vào xã Nghĩa Tân;

3. Đưa xóm Bốn Mươi của xã Nghĩa Phong sát nhập vào xã Nghĩa Bình;

4. Đưa xóm Sĩ Hưng, xóm Sĩ Thịnh, xóm Sĩ Phú ( thôn Sĩ Lam Nam) vào xóm Phú Giáo ( thôn Văn Giáo) của xã Nghĩa Hùng sát nhập vào xã Nghĩa Hải .

Điều 2.- Ủy ban Hành chính tỉnh Nam Hà chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Trần Hữu Dực

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 14-BT, QUYET DINH 14-BT 1974, PHU THU TUONG, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH XA, DIEU CHINH DIA GIOI HANH CHINH, TINH NAM HA, BO MAY HANH CHINH