18/08/1982 | 3954 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 137-HĐBT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 137-HĐBT NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ TĨNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Phân vạch lại địa giới một số phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ Tĩnh như sau:

a) Sáp nhập phường Quang Trung I vào phường Quang Trung II lấy tên là phường Quang Trung.

...............

............... (1)

b) Sáp nhập phường Tân Vinh vào phường Lê Mao lấy tên là phường Lê Mao.

...............

............... (1)

c) Tách phường Hưng Bình thành hai phường lấy tên là phường Hưng Bình và phường Hà Huy Tập.

...............

............... (1)

Điều 2.- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(1) Không in địa giới cụ thể của các phường

 

Nguyễn Hữu Thụ

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 137-HDBT, QUYET DINH 137-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, THANH PHO VINH, TINH NGHE TINH, PHAN VACH DIA GIOI PHUONG, BO MAY HANH CHINH