23/02/1983 | 7898 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13-HĐBT

Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 1983

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 13-HĐBT NGÀY 23 THÁNG 2 NĂM 1983 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN TAM NÔNG THÀNH HAI HUYỆN VÀ THÀNH LẬP THỊ XÃ CAO LÃNH THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ điều 16 của Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Chia huyện Tam Nông thành hai huyện lấy tên là huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình.

a) Huyện Tam Nông gồm có các xã An Long, Phú Ninh, An Hoà, Phú Thọ, Phú Thành, Tân Công Sính, Phú Hiệp, Phú Đức, Phú Cường. Trụ sở huyện đóng tại xã Phú Hiệp.

Địa giới của huyện Tam Nông ở phía bắc giáp huyện Hồng Ngự, phía nam giáp huyện Thanh Bình, phía đông giáp huyện Tháp Mười, phía tây giáp sông Tiền Giang.

b) Huyện Thanh Bình gồm có các xã Bình Thành, Tân Mỹ, Phú Lợi, Tân Phú,Tân Thạnh, An Phong, Tân Long, Tân Quới, Tân Hoà, Tân Huề. Trụ sở huyện đóng tại xã Tân Phú.

Địa giới của huyện Thanh Bình ở phía bắc giáp huyện Tam Nông, phía nam giáp sông Tiền Giang, phía đông giáp huyện Cao Lãnh, phía tây giáp sông Tiền Giang.

Điều 2. - a) Thành lập thị xã Cao Lãnh trên cơ sở tách thị trấn Cao Lãnh và các xã An Hoà, Mỹ Trà, Mỹ Tân của huyện Cao Lãnh.

Thành lập 4 phường của thị xã Cao Lãnh là phường I, phường II, phường III và phường IV (trên đất của thị trấn Cao Lãnh cũ).

Thị xã Cao Lãnh gồm có các phường I, II, III, IV và các xã Hoà An, Mỹ Trà, Mỹ Tân.

Địa giới của thị xã Cao Lãnh ở phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây đều giáp huyện Cao Lãnh.

b) Huyện Cao Lãnh sau khi được điều chỉnh địa giới bao gồm các xã Bình Thạnh, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây, Mỹ Hội, Mỹ Thọ, Mỹ Xương, Tịnh Thới, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Phong Mỹ, Phương Thịnh, An Bình, Nhị Mỹ, Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Ba Sao, Phương Trà, Tân Nghĩa. Trụ sở huyện đóng tại xã Mỹ Thọ.

Điều 3. - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 13-HDBT, QUYET DINH 13-HDBT 1983, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN TAM NONG, THI XA CAO LANH, TINH DONG THAP, CHIA HUYEN, BO MAY HANH CHINH