22/04/1964 | 3716 Lượt xem |

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127-NV

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ ĐA MAI THUỘC THỊ XÃ BẮC GIANG, TỈNH HÀ BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 130-CP ngày 29-09-1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ và Nghị định bổ sung số 31-CP ngày 20-03-1963;
Căn cứ Quyết định số 56-CP ngày 24-04-1963 của Hội đồng Chính phủ uỷ nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Hà Bắc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập xã Đa Mai thuộc thị xã Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc. Xã Đa Mai gồm hai xóm Đa Mai và Thanh Mai.

Điều 2. – Ủy ban hành chính tỉnh Hà Bắc, ông Chánh văn phòng và ông Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG
 


 

Lê Tất Đắc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 127-NV, QUYET DINH 127-NV 1964, BO NOI VU, THANH LAP XA, XA DA MAI, THI XA BAC GIANG, TINH HA BAC, BO MAY HANH CHINH