11/10/1986 | 3494 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 125/HĐBT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 1986

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA XÃ TRƯNG VƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ

HỘI ĐÔNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP của Hội đồng Chính phủ ngày 21-11-1970;
Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chia xã Trưng Vương của thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Vĩnh Phú thành 2 xã lấy tên là xã Trưng Vương và xã Sông Lô.

a) Xã Trưng Vương có 606 hécta diện tích tự nhiên với 4.364 nhân khẩu.

Địa giới xã Trưng Vương ở phía đông giáp Sông Lô; phía tây giáp xã Dữu Lâu; phía nam giáp phường Tiên Cát; phía bắc giáp Sông Lô.

b) Xã Sông Lô có 561 hécta với 3.041 nhân khẩu.

Địa giới xã Sông Lô ở phía đông và phía bắc giáp Sông Lô; phía tây giáp xã Trưng Vương; phía nam giáp phường Thanh Miếu.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 125/HDBT, QUYET DINH 125, HOI DONG BO TRUONG, CHIA XA, TINH VINH PHU, THANH PHO VIET TRI, XA TRUNG VUONG, BO MAY HANH CHINH