22/08/2001 | 3537 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 123/2001/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐÀI TRUYỀN HÌNH KHU VỰC PHÚ YÊN TRỰC THUỘC ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định Số 52/CP ngày 16 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình Việt Nam;
Nhằm từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống truyền hình Quốc gia;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đài Truyền hình khu vực Phú Yên trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Đài Truyền hình khu vực Phú Yên có chức năng sản xuất, phát sóng phục vụ cho các chương trình chung của Đài Truyền hình Việt Nam và sản xuất, phát sóng các chương trình dành cho khu vực gồm các tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình khu vực Phú Yên do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quy định sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3. Giải thể Đài Truyền hình Phú Yên và chuyển giao toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và biên chế của Đài Truyền hình Phú Yên về Đài Truyền hình khu vực Phú Yên trực thuộc đài Truyền hình Việt Nam.

Giao Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện việc bàn giao này.

Điều 4. Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam có trách nhiệm từng bước xây dựng và củng cố cơ sở vật chất và tổ chức bộ máy của Đài Truyền hình khu vực Phú Yên để thực hiện tốt nhiệm vụ của một Đài Truyền hình khu vực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Bộ trưởng, Trưởng ban Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Phạm Gia Khiêm

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 123/2001/QD-TTG, QUYET DINH 123 2001, THU TUONG CHINH PHU, DAI TRUYEN HINH PHU YEN, DAI TRUYEN HINH VIET NAM, CONG NGHE THONG TIN