03/02/2004 | 4512 Lượt xem |

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2004/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 118/2004/QĐ-NHNN NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC HỦY BỎ MÃ NGÂN HÀNG, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KÝ HIỆU MÃ TỈNH, THÀNH PHỐ TRONG HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 59/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 22/02/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh;
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ ký hiệu số thứ tự của ING BANK-608 và ký hiệu số thứ tự của BANK OF AMERICA-606 tại điểm đ khoản 3 Điều 5 quy định về Hệ thống Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 quy định về Hệ thống Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22 tháng 02 năm 2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

Tên tỉnh, thành phố

Ký hiệu

Điện Biên

19

Lai Châu

22

Đắc Nông

57

Hậu Giang

64

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Vũ Thị Liên

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 118/2004/QD-NHNN, QUYET DINH 118, NGAN HANG NHA NUOC, HE THONG MA NGAN HANG, TO CHUC TIN DUNG, KHO BAC NHA NUOC, SUA DOI, TIEN TE - NGAN HANG