07/06/2011 | 3479 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1162/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 6 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN, THỜI GIAN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TỐI THIỂU, PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về trình tự thực hiện, thời gian thẩm định, phê duyệt phương án giá tối thiểu, phương án đấu giá và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất" trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN, THỜI GIAN THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN GIÁ TỐI THIỂU, PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ VÀ KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định các nội dung liên quan đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt Giá tối thiểu; Phương án đấu giá; Kết quả đấu giá; Điều chỉnh giá tối thiểu, phương án đấu giá và hủy kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức có liên quan thực hiện công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt giá tối thiểu để đấu giá quyền sử dụng đất; phương án đấu giá quyền sử dụng đất; kết quả đấu giá, điều chỉnh và hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hình thức bán đấu giá quỹ đất phân lô do tỉnh quản lý.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế căn cứ tình hình thực tế địa phương để ban hành trình tự cụ thể giải quyết đấu giá quyền sử dụng đất do cấp huyện quản lý, nhưng thời gian giải quyết các thủ tục không vượt quá quy định này.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỜI GIAN THỰC HIỆN

Điều 3. Trình tự thực hiện, thời gian thẩm định giá tối thiểu để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện

Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận quỹ đất (quỹ nhà đất) được giao bán đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ đề nghị Sở Tài chính thẩm định giá tối thiểu để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Tờ trình đề nghị thẩm định giá tối thiểu để tổ chức đấu giá (kèm phụ lục đề nghị giá tối thiểu);

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản photocopy);

- Bản vẽ Quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất (bản photocopy);

b) Số lượng 02 bộ.

3. Cơ quan thẩm định: Sở Tài chính

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Sở.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thêm thời gian thẩm định, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do phải kéo dài cho Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường biết. Thời hạn kéo dài không quá 5 ngày, kể từ ngày kết thúc thẩm định lần đầu.

5. Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất hoặc ý kiến khác (Công văn nêu rõ ý kiến).

Điều 4. Trình tự thực hiện, thời gian phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện

Không quá hai (02) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt giá tối thiểu của Sở Tài chính (Kèm Biên bản họp xác định giá tối thiểu – nếu cần);

- Dự thảo Quyết định phê duyệt giá tối thiểu (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài chính và File điện tử);

- Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản photocopy);

- Bản vẽ Quy hoạch phân lô chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc bản vẽ trích lục, trích đo bản đồ địa chính khu đất (bản photocopy);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết

Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất (Mẫu 01 kèm theo) hoặc ý kiến khác (Công văn nêu rõ ý kiến).

Điều 5. Trình tự thực hiện, thời gian phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện

Không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt giá tối thiểu làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất; Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) chuẩn bị hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án bán đấu giá (kèm Phương án);

- Biên bản họp xác định giá tối thiểu (bản photocopy);

- Dự thảo Quyết định phương án bán đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo file điện tử)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thẩm quyền phê duyệt: UBND tỉnh

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện: Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (Mẫu 02 kèm theo) hoặc ý kiến khác (Công văn nêu rõ ý kiến).

Điều 6. Trình tự thực hiện, thời gian phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

1. Trình tự thực hiện:

Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành công; Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) chuẩn bị hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (kèm phụ lục chi tiết);

- Hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá (bản sao);

- Quy chế hoặc Nội quy đấu giá (bản photocopy);

- Thông báo bán đấu giá (bản photocopy);

- Biên bản tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính);

- Báo cáo tổng hợp kết quả bán đấu giá;

- Dự thảo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất (Mẫu 03 kèm theo) hoặc ý kiến khác (Công văn nêu rõ ý kiến).

Điều 7. Hồ sơ và trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Trong thời gian quy định về nộp tiền vào ngân sách tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh; Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá (có nhu cầu) ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để tiến hành các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hợp đồng không thu phí; tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chỉ phải nộp các loại phí theo quy định hiện hành).

Thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian giải quyết thực hiện theo Điều 36, Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Trình tự thực hiện, thời gian phê duyệt hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

1. Trình tự thực hiện:

Trong thời gian không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh vi phạm theo quy định tại Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá; Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) trình Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả bán đấu giá.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (nêu rõ lý do);

- Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản photocopy);

- Dự thảo quyết định hủy kết quả trúng đấu giá; (có chữ ký chịu trách nhiệm của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; kèm file điện tử).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Thẩm quyền phê duyệt: Chủ tịch UBND tỉnh

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND tỉnh.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Kết quả thực hiện: Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả bán đấu giá quyền sử dụng đất (Mẫu 04 kèm theo) hoặc ý kiến khác (Công văn nêu rõ ý kiến).

Điều 9. Trình tự thực hiện, thời gian phê duyệt điều chỉnh giá tối thiểu, điều chỉnh phương án đấu giá, điều chỉnh kết quả đấu giá.

Việc điều chỉnh giá tối thiểu, điều chỉnh phương án đấu giá, điều chỉnh kết quả đấu giá thực hiện như Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định này.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn công chức, viên chức thực hiện công tác lập, thẩm định, trình phê duyệt giá tối thiểu để đấu giá quyền sử dụng đất; phương án đấu giá quyền sử dụng đất; kết quả đấu giá, điều chỉnh và hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thông qua hình thức bán đấu giá quỹ đất phân lô do tỉnh quản lý đúng quy định tại Quyết định này và các quy định của pháp luật. Định kỳ quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý./.

 

Mẫu 01

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá đất tối thiểu để chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất

(Khu quy hoạch) ……………..

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ...... tháng ...... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá các loại đất năm ........trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quyết định số ......./QĐ-UBND ngày ......... tháng ....... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (phân lô khu đất bán đấu giá quyền sử dụng đất);

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại ........ ngày ....... tháng ..... năm .......,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá đất tối thiểu để chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ………………...

Mức giá tối thiểu nêu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định và có hiệu lực đến hết ngày ....... tháng ....... năm ........

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND ........................ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

CHỦ TỊCH

 

Mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ……………

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về trình tự thực hiện, thời gian thẩm định, phê duyệt phương án giá tối thiểu, phương án đấu giá và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm ..... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá đất tối thiểu để giao quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất tại khu đất (Khu quy hoạch) …;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ......../TNMT-PTQĐ ngày ....... tháng ...... năm ........,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ………… (có Phương án đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND ......... , Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

Mẫu 02

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

PHƯƠNG ÁN

Bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ……..

(Kèm theo Quyết định số......./QĐ-UBND ngày....... tháng ...... năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM, QUỸ ĐẤT BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Tổng số lô đất: .....................

2. Diện tích quỹ đất: .............. m2

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở, sử dụng lâu dài.

4. Thông số quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. MỨC GIÁ TỐI THIỂU CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

(m2/lô)

Loại đường vị trí lô đất

Giá đất tối thiểu (đ/m2)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức giá tối thiểu nêu trên đồng thời cũng là mức giá sàn (giá khởi điểm) để tổ chức bán đấu giá và đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định.

III. TỔ CHỨC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO HÌNH THỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

1. Cơ quan tổ chức bán đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất;

Trung tâm Phát triển quỹ đất hợp đồng với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện công tác đấu giá.

2. Hình thức và phương thức bán đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất công khai, rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Thông báo bán đấu giá:

Thông báo lần 1: Trước khi tiến hành đấu giá 30 ngày, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thông báo công khai tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần, mỗi lần cách nhau 3 ngày trên Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin Điện tử tỉnh; đồng thời niêm yết công khai tại Văn phòng Trung tâm Phát triển quỹ đất, trụ sở UBND phường (xã) nơi có thửa đất đấu giá.

Trường hợp sau khi thông báo đấu giá lần 1 mà chưa tổ chức bán đấu giá được, nếu không có sự điều chỉnh thông tin đấu giá (giá tối thiểu, diện tích, quy hoạch…) thì thời gian thông báo lại từ lần 2 trở đi tối thiểu là 10 ngày. Nếu có thay đổi về giá sàn hoặc quy hoạch, … thì phải thông báo đủ 30 ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng như thông báo lần 1.

Nội dung thông báo công khai gồm: Địa điểm, diện tích, kích thước, mốc giới thửa đất, mục đích, quy hoạch sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất; mức giá sàn bán đấu giá, thời gian, địa điểm đăng ký, thời điểm tiến hành đấu giá và các thông tin khác có liên quan đến khu nhà đất.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

Các đối tượng quy định tại Điểm 4 nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do cơ quan tổ chức bán đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính:

Tổ chức cá nhân tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện về vốn để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã được cam kết tại đơn đăng ký tham gia đấu giá.

6. Trong trường hợp sau khi công bố lô đất, thửa đất bán đấu giá đến lần thứ 2 mà không có người đăng ký hoặc chỉ có một người tham gia đấu giá thì Trung tâm Phát triển quỹ đất đề nghị điều chỉnh lại Phương án giá để tổ chức đấu giá hiệu quả.

7. Mức thu tiền cọc là .....% giá trị lô đất theo mức giá tối thiểu qui định tại mục II của Phương án.

8. Bước giá: ......... tính cho một lô đất;

9. Thời gian bán đấu giá: .......... .

IV. HỦY KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Chủ tịch UBND tỉnh hủy kết quả đấu giá trong các trường hợp sau:

a) Xác định giá khởi điểm không đúng qui định hoặc giá khởi điểm chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực hiện qui định về niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

c) Lập danh sách khống những người đăng ký tham gia đấu giá;

d) Có hành vi gian dối để tham gia hoặc cho phép người khác tham gia cuộc bán đấu giá trái với quy định về người không được tham gia đấu giá;

2. Hợp đồng bán đấu giá, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị tòa án tuyên bố vô hiệu hoặc bị hủy theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy theo quy định tại điều này, thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau diện tích đất và tiền đã nộp. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

4. Việc tổ chức đấu giá lại đối với tài sản là quyền sử dụng đất bị hủy kết quả bán đấu giá được thực hiện như đối với bán đấu giá lần đầu.

V. PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BÁN ĐẤU GIÁ, NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Phê duyệt kết quả bán đấu giá:

- Trong thời gian không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành công; Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp) chuẩn bị hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá.

- Trong thời gian không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường kèm theo biên bản và các văn bản có liên quan khác nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét và phê duyệt kết quả bán đấu giá.

2. Nộp tiền sử dụng đất:

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đến liên hệ để nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh.

Trong thời hạn không quá ......... ngày, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế thành phố Huế và Kho bạc Nhà nước thành phố Huế để nộp 100% số tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh.

Quá thời hạn quy định trên, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá chưa nộp đủ số tiền trúng đấu giá vào ngân sách tỉnh, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của UBND tỉnh thì người trúng đấu giá xem như bỏ cuộc. Số tiền đặt cọc và số tiền trúng đấu giá đã nộp một phần vào ngân sách (nếu có) được sung quỹ nhà nước. Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt kết quả trúng đấu giá bổ sung hoặc công bố hủy cuộc bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

3. Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá Căn cứ Quyết định trúng đấu giá của Chủ tịch UBND tỉnh, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất và giấy nộp tiền vào ngân sách (nộp đủ 100%); Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phối hợp các cơ quan có liên quan để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tiến hành bàn giao đất thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá theo đúng quy định.

Chi phí liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp theo quy định hiện hành.

VI. XỬ LÝ SỐ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

 

 

Mẫu 03

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:       /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày    tháng    năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) ……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-UBND ngày ...... tháng ..... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá …….;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …../TTr-TNMT-PTQĐ ngày …… tháng ….. năm …….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) ………. như sau:

1. Ký hiệu khu đất: .......................

2. Diện tích: ................ m2

3. Mức giá trúng đấu: .................. . (Bằng chữ: ..............................)

4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: .......................

Điều 2. Mức giá trúng đấu nêu tại Điều 1 đã bao gồm lệ phí trước bạ nhà đất. Việc giao nhận đất tại hiện trường chỉ được thực hiện khi ..................... đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục có liên quan cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1162/QD-UBND, QUYET DINH 1162 2011, TINH THUA THIEN HUE, PHUONG AN GIA TOI THIEU, PHUONG AN DAU GIA, KET QUA DAU GIA, DAU GIA QUYEN SU DUNG DAT, BAT DONG SAN