12/04/1985 | 3853 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 116-HĐBT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 116-HĐBT NGÀY 12 THÁNG 4 NĂM 1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC THỊ XÃ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật tổ chức của Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 244-CP ngày 21-11-1970 về việc uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh địa giới một số xã thuộc thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng như sau:

1. Chia xã Tam Phước thành hai xã lấy tên là xã Tam Lộc và xã Tam Phước.

a) Xã Tam Lộc gồm 1/2 thôn 5 (các xóm Tam an, Phú Thị), thôn 6 (các xóm Đại Quý, Tiên an, Tú Hoà), thông 7 (các xóm Đại Đồng, Cẩm Long, Cẩm An), thôn 8 (các xóm Thọ Đức, Tú Cẩm, Tây Tây Lộc) và thôn 9 (các xóm Quý Lộc, Đông Tây Lộc).

Địa giới xã Tam Lộc ở phía đông giáp xã Tam Phước; phía tây giáp xã Tiên Cẩm; phía nam giáp xã Tam Dân; phía bắc giáp xã Tam Thành và Bình Quế.

b) Xã Tam Phước gồm 1/2 thôn 5 (xóm Phú Quý), thôn 1 (các xóm Thành Mỹ, Lâm Điền, Tú Thành, Phụng Nghi), thôn 2 (xóm Cẩm Khê), thôn 3 (các xóm Phú Lai, Kỳ Phú) và thôn 4 (xóm Quý Xuân).

Địa giới xã Tam phước ở phía đông giáp xã Tam An; phía tây giáp xã Tam Lộc; phía nam giáp xã Tam Vinh; phía bắc giáp xã Tam Thành.

2. Chia xã Tam Dân thành hai xã lấy tên là xã Tam Vinh và xã Tam Dân.

a) Xã Tam Vinh gồm thôn 6 (xóm Ao Lầy), thôn 7 (xóm Thạch Đức), thôn 8 (các xóm Tú Bình, Lâm Môn) và thôn 9 (các xóm Tân Định, Vinh quý).

Địa giới xã Tam Vinh ở phía đông giáp xã Tam An, phía tây giáp xã Tiên Phong; phía Nam giáp xã Tam Dân; phía bắc giáp xã Tam Phước.

b) Xã Tam Dân gồm thôn 1 (xóm Ngọc Tú), thôn 2 (xóm Đàn Trung), thôn 3 (xóm Kỳ Tân) và thôn 5 (xóm Khánh Tân).

Địa giới xã Tam Dân ở phía đông giáp xã Tam Thái, phía tây giáp xã Tiên Thọ; phía Nam giáp xã Tam Lãnh; phía bắc giáp xã Tam Vinh.

Điều 2.- Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 116-HDBT, QUYET DINH 116-HDBT 1985, HOI DONG BO TRUONG, THI XA TAM KY, DIEU CHINH DIA GIOI XA, TINH QUANG NAM, BO MAY HANH CHINH