03/04/1980 | 6360 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1980

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 110-CP NGÀY 3-4-1980 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN KRÔNG BUK VÀ HUYỆN EA H'LEO VÀ THÀNH LẬP MỘT SỐ XÃ MỚI CỦA HUYỆN EA SÚP THUỘC TỈNH ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phê chuẩn việc chia huyện Krông Buk thành huyện Krông Buk và huyện Ea H'Leo và thành lập một số xã mới của huyện Ea Súp thuộc tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Chi huyện Krông Buk thành hai huyện lấy tên là huyện Krông Buk và huyện Ea H'Leo.

- Huyện Krông Buk gồm có các xã Cu Nê, Ea TuL, Ea Rơng, Thống Nhất, Ea Hô, Cu Bao, Cuôr Đăng, Bình Thuận, Phú Xuân, Phú Lộc, Cu Pông Krông Năng, Pông Drang, Đoàn Kết, Dliê Ya và Tam Giang.

- Huyện Ea H'Leo gồm có các xã Ea SoL, Ea H'Leo, Ea KhaL và Dliê Yang.

2. Thành lập hai xã mới thuộc huyện Ea Súp là xã Ea Tar và xã Cu M'gar.

- Địa giới xã Ea Tar ở phía bắc giáp xã Ea Súp, phía đông giáp huyện Krông Buk, phía tây giáp xã Krông Na, phía nam giáp xã Ea H'din.

- Địa giới của xã Cu M'gar ở phía bắc giáp xã Ea H'din, phía đông giáp xã Quảng Phú, phía tây giáp xã Ea H'din và xã Quảng Phú và phía nam giáp xã Quảng Phú.

Điều 2: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 110-CP, QUYET DINH 110-CP 1980, HOI DONG CHINH PHU, HUYEN KRONG BUK, HUYEN EA H'LEO, HUYEN EA SUP, TINH DAK LAK, THANH LAP XA, CHIA HUYEN, BO MAY HANH CHINH