07/06/2011 | 2858 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 07 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 156/TT-SXD ngày 06/12/2010 và Công văn số 454/SXD-KT ngày 24/05/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định về phân cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho các Sở có chức năng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn theo phân loại và cấp công trình như sau:

a) Công trình dân dụng: Tiêu chuẩn cấp IV nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

b) Công trình công nghiệp: Công trình cấp IV nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; năm trong các khu tiểu thủ công nghiệp;

c) Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị: Gồm công trình cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang đô thị, tuy nen kỹ thuật, gara ô tô và xe máy có tiêu chuẩn cấp IV;

d) Công trình cầu, đường bộ: Cầu, đường do huyện, thị xã, thành phố quản lý, trừ đường giao thông trong đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

đ) Công trình thủy lợi: Hệ thống thủy nông cấp IV có sức tưới hoặc sức tiêu trên diện tích <20 ha.

2. Sở Xây dựng quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh theo phân loại và cấp công trình như sau:

a) Công trình dân dụng: Nhà tiêu chuẩn cấp III trở lên; đối với công trình nằm trong khu, cụm công nghiệp từ cấp IV trở lên;

b) Công trình công nghiệp: Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiêu chuẩn cấp IV trở lên;

c) Công trình cầu, đường bộ trong đô thị và trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp từ cấp IV trở lên;

d) Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Công trình cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, nghĩa trang đô thị, gara ô tô và xe máy có tiêu chuẩn cấp III trở lên;

- Công trình kết cấu hạ tầng giao thông trong đô thị cụ thể như: Công trình tàu điện ngầm, cầu bộ hành, hầm ô tô, hầm cho người đi bộ tiêu chuẩn cấp IV trở lên; công trình tuy nen kỹ thuật, gara ôtô và xe máy có tiêu chuẩn từ cấp III trở lên.

3. Sở Giao thông vận tải quản lý chất lượng các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân loại và cấp công trình như sau:

a) Công trình cầu, đường bộ: Đường tỉnh, đường liên tỉnh, cầu nằm trên đường tỉnh, liên tỉnh trừ các công trình đường bộ, cầu đường bộ trong đô thị, trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp;

b) Công trình đường sắt, cầu và hầm đường sắt, đường thủy từ cấp IV trở lên;

c) Công trình đường băng sân bay từ cấp 1A trở lên.

4. Sở Công thương quản lý chất lượng các công trình xây dựng công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ cấp III trở lên, trừ các công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đã phân cấp cho Sở Xây dựng, cụ thể như sau:

a) Công trình khai thác than, quặng;

b) Công trình công nghiệp dầu khí;

c) Công trình công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, chế biến thủy sản.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chất lượng các công trình xây dựng thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo loại và cấp công trình như sau:

- Công trình hồ chứa, đập, đê, kè có tiêu chuẩn từ cấp IV trở lên;

- Công trình thủy nông: Hệ thống thủy nông có tiêu chuẩn từ cấp IV trở lên, có sức tưới hoặc sức tiêu trên diện tích từ 20 ha trở lên.

Tiêu chí phân loại, phân cấp các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được thực hiện theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 03:2009/BXD được ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng, còn các công trình khác thì tiêu chí phân loại, phân cấp được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này.

Phân công nhiệm vụ cho Phòng chức năng, bổ sung nhân sự có chuyên môn và năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng công trình. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng công trình trên địa bàn quản lý. Tham gia phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở có quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong việc kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn khi có yêu cầu.

Hằng quý, năm báo cáo tình hình chất lượng xây dựng công trình trên địa bàn cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng và các Sở có chức năng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để theo dõi, tổng hợp.

2. Các Sở có chức năng quản lý công trình xây dựng chuyên ngành bao gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình theo phân cấp tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 1 của Quyết định này.

Phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn thuộc Sở để tổ chức thực hiện quản lý chất lượng và kiểm tra việc thực hiện quản lý chất lượng công trình theo phân cấp, phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý chất lượng chung, xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Hằng quý, năm báo cáo tình hình chất lượng xây dựng công trình trên lĩnh vực mình phụ trách cho UBND tỉnh, Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp.

3. Sở Xây dựng: Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Đắk Lắk

Tổ chức thực hiện quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo phân cấp tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định này, phân công nhiệm vụ cho các phòng ban chuyên môn trực thuộc Sở thực hiện công tác quản lý chất lượng theo quy định về chức năng và nhiệm vụ của Sở Xây dựng.

Tổ chức đoàn kiểm tra công tác quản lý chất lượng các công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo phân cấp tại Khoản 1 Điều 1 của Quyết định này, nhằm chấn chỉnh việc quản lý chất lượng công trình, đồng thời báo cáo tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn cho UBND tỉnh xem xét xử lý.

Hằng quý, năm tổng hợp tình hình chất lượng và quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh và tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng theo định kỳ.

Chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành liên quan kiểm tra việc thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 20/6/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; (b/c)
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (b/c)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (b/c)
- UBMTTQVN tỉnh;
- Vụ pháp chế - Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB – Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban thuộc HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website tỉnh, TT Công báo;
- VP UBND tỉnh: CVP, PCVP; Các P, TT;
- Lưu: VT, CN (VT.100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2011/QD-UBND, QUYET DINH 11 2011, TINH DAK LAK, QUAN LY CHAT LUONG CONG TRINH XAY DUNG, CHAT LUONG CONG TRINH XAY DUNG, XAY DUNG - DO THI