18/09/2007 | 3152 Lượt xem |

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1068/2007/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;
Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng;
Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1091/TTg-TCCB ngày 13 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho:

1. Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ;

2. Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải.

Đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ban Thi đua – Khen thưởng TW;
- Lưu VT, Vụ TĐKT-KTXH.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Minh Triết

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1068/2007/QD-CTN, QUYET DINH 1068 2007, CHU TICH NUOC, TANG THUONG HUAN CHUONG HO CHI MINH, VAN HOA - XA HOI