13/03/1979 | 4307 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 105-CP

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 1979

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việc điều chỉnh địa giới một số xã thuộc tỉnh Sơn La như sau:

1. Sáp nhập xã Mường Sai của huyện Mai Sơn vào huyện Sông Mã.

2. Sáp nhập các xã Tú Nang, Loóng Phiêng và Chiềng Tương của huyện Mộc Châu vào huyện Yên Châu.

3. Sáp nhập các xã Tạ Khoa, Chiềng Sai và Phiêng Côn của huyện Yên Châu vào huyện Bắc Yên.

4. Sáp nhập các xã Chiềng Sung và Mường Bằng của huyện Mường La vào huyện Mai Sơn.

5. Sáp nhập các xã Chiềng An, Chiềng Xôm, Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Sinh, Chiềng Ngần và Hua La của huyện Mường La vào thị xã Sơn La.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 105-CP, QUYET DINH 105-CP 1979, HOI DONG CHINH PHU, DIEU CHINH DIA GIOI XA, TINH SON LA, BO MAY HANH CHINH