21/04/1965 | 8402 Lượt xem |

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-NQ-TVQH

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1965

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ CHUẨN VIỆC THÀNH LẬP CÁC TỈNH BẮC THÁI, NAM HÀ, HÀ TÂY VÀ VIỆC SÁP NHẬP XÃ AN HÒA THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT, TỈNH SƠN TÂY (CŨ) VÀO XÃ TIẾN XUÂN THUỘC HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NUỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Căn cứ vào điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;
Căn cứ vào Nghị quyết ngày 10 tháng 04 năm 1965 của Quốc hội giao cho Ủy ban thường vụ Quốc hội một số quyền hạn;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Phê chuẩn việc:

- hợp nhất hai tỉnh Bắc Cạn và Thái Nguyên thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Bắc-Thái,

- hợp nhất hai tỉnh Hà Nam và Nam Định thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Nam-hà,

- hợp nhất hai tỉnh Sơn Tây và Hà Đông thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là tỉnh Hà tây,

- sáp nhập xã An hòa thuộc huyện Thạch thất tỉnh Sơn Tây (cũ) vào xã Tiến xuân thuộc huyện Lương sơn, tỉnh Hòa bình.

Giao cho Hội đồng Chính phủ tiến hành những công tác cần thiết để thực hiện quyết định này.

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
CHỦ TỊCH
Trường Chinh

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 103-NQ-TVQH, QUYET DINH 103-NQ-TVQH 1965, UY BAN THUONG VU QUOC HOI, TINH BAC THAI, THANH LAP, TINH NAM HA, TINH HA TAY, SAP NHAP XA, BO MAY HANH CHINH