08/06/1988 | 3874 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 103-HĐBT

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1988

  

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH PHƯỜNG TAM HOÀ CỦA THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 94-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 26-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia phường Tam Hoà của thành phố Biên Hoà thuộc tỉnh Đồng Nai thành 2 phường lấy tên là phường Tam Hoà và phường Bình Đa:

- Phường Tam Hoà (mới) có 47 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 47) với 10.201 nhân khẩu.

Địa giới phường Tam Hoà (mới) ở phía đông giáp xã Long Bình Tân; phía tây giáp phường Tam Hiệp; phía nam giáp phường Bình Đa; phía bắc giáp các phường Tân Tiến và Hố Nai 1.

- Phường Bình Đa có 38 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 38) với 9.551 nhân khẩu.

Địa giới phường Bình Đa ở phía đông giáp xã Long Bình Tân; phía tây giáp phường Tam Hiệp; phía nam giáp phường An Bình; phía bắc giáp phường Tam Hoà.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 103-HDBT, QUYET DINH 103-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, THANH PHO BIEN HOA, TINH DONG NAI, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, PHUONG TAM HOA, BO MAY HANH CHINH