02/06/1982 | 5458 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101-HĐBT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 101-HĐBT NGÀY 2 THÁNG 6 NĂM 1982 VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI THỊ XÃ SƠN TÂY, HUYỆN BA VÌ VÀ HUYỆN PHÚC THỌ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18 tháng 12 năm 1980;
Căn cứ Điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Mở rộng thị xã Sơn Tây trên cơ sở tách các xã Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Sơn, Trung Sơn Trầm, Đường Lâm, Sơn Đông, Cổ Đông của huyện Ba Vì chuyển sang. Thị xã Sơn Tây sau khi được mở rộng bao gồm các phường Quang Trung, Lê Lợi Ngô Quyền và các xã Trung Hưng, Tiên Sơn, Thanh Mỹ, Kim Sơn, Xuân Sơn, Trùng Sơn Trầm, Đường Lâm, Sơn Đông, Cổ Đông.

Điều 2.- Tách các xã Tích Giang, Trạch Mỹ Lộc của huyện Ba Vì để sáp nhập vào huyện Phúc Thọ.

Điều 3.- Huyện Ba Vì sau khi được điều chỉnh địa giới bao gồm các xã Ba Trại, Ba Vì, Cam Thượng, Cẩm Lĩnh, Cổ Đô, Châu Sơn, Chu Minh, Đông Quang, Đồng Thái, Khánh Thượng, Minh Châu, Minh Quang, Phong Vân, Phú Châu, Phú Cường, Phú Đông, Phú Phương, Phú Sơn, Sơn Đà, Tản Hồng, Tản Lĩnh, Tân Đức, Tây Đằng, Thái Hoà, Thuỵ An, Thuần Mỹ, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vạn Thắng, Vân Hoà, Yên Bài, Vật Lại.

Điều 4.- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 101-HDBT, QUYET DINH 101-HDBT 1982, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN BA VI, HUYEN PHUC THO, THI XA SON TAY, THANH PHO HA NOI, PHAN VACH DIA GIOI, BO MAY HANH CHINH