06/06/1988 | 3535 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 101-HĐBT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, PHƯỜNG CỦA HUYỆN TRẤN YÊN VÀ THỊ XÃ YÊN BÁI THUỘC TỈNH HOÀNG LIÊN SƠN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Trấn Yên và thị xã Yên Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn như sau:

A. Huyện Trấn Yên:

Chia xã Việt Hồng thành hai xã lấy tên là xã Việt Hồng và xã Vân Hội:

- Xã Việt Hồng (mới) có thôn Dọc và thôn Vân với 2.141,8 hécta diện tích tự nhiên và 1.343 nhân khẩu.

Địa giới xã Việt Hồng (mới) ở phía đông giáp xã Vân Hội và tỉnh Vĩnh Phú; phía tây giáp xã Hưng Khánh và huyện Văn Chấn; phía nam giáp xã Chân Thịnh; phía bắc giáp xã Vân Hội.

- Xã Vân Hội có thôn Minh Phú với 1.753,7 hécta diện tích tự nhiên và 1.179 nhân khẩu.

Địa giới xã Vân Hội ở phía đông giáp tỉnh Vĩnh Phú; phía tây giáp xã Việt Cường; phía nam giáp xã Việt Hồng; phía bắc giáp các xã Minh Quân và Việt Cường.

B. Thị xã Yên Bái:

1. Chia phường Hồng Hà thành hai phường lấy tên là phường Hồng Hà và phường Nguyễn Phúc:

- Phường Hồng Hà (mới) có 41 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 41) và 9.270 nhân khẩu.

Địa giới phường Hồng Hà (mới) ở phía đông và phía nam giáp sông Hồng; phía tây giáp sông Hồng và phường Nguyễn Phúc; phía bắc giáp phường Nguyễn Thái Học.

- Phường Nguyễn Phúc có 30 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 30) và 7.020 nhân khẩu.

Địa giới phường Nguyễn Phúc ở phía đông giáp phường Nguyễn Thái Học; phía tây giáp sông Hồng; phía nam giáp phường Hồng Hà; phía bắc giáp các xã Nam Cường và Tuy Lộc.

2. Chia phường Nguyễn Thái Học thành 2 phường lấy tên là phường Nguyễn Thái Học và phường Yên Ninh:

- Phường Nguyễn Thái Học (mới) có 63 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 63) và 10.580 nhân khẩu.

Địa giới phường Nguyễn Thái Học (mới) ở phía đông giáp phường Yên Ninh; phía tây giáp phường Nguyễn Phúc; phía nam giáp phường Hồng Hà và sông Hồng; phía bắc giáp xã Nam Cường.

- Phường Yên Ninh có 66 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 66) và 8.292 nhân khẩu.

Địa giới phường Yên Ninh ở phía đông giáp các phường Đồng Tâm, Minh Tân và xã Tân Thịnh; phía tây giáp phường Nguyễn Thái Học; phía nam giáp sông Hồng và xã Văn Phú của huyện Trấn Yên; phía bắc giáp các xã Nam Cường và Minh Bảo.

3. Chia phường Minh Tân thành hai phường lấy tên là phường Minh Tân và phường Đồng Tâm:

- Phường Minh Tân (mới) có 34 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 34) và 6.065 nhân khẩu.

Địa giới phường Minh Tân (mới) ở phía đông giáp phường Đồng Tâm; phía tây và phía nam giáp phường Yên Ninh; phía bắc giáp xã Minh Bảo.

- Phường Đồng Tâm có 50 tổ dân phố (từ tổ 1 đến tổ 50) và 7.505 nhân khẩu.

Địa giới phường Đồng Tâm ở phía đông giáp phường Yên Thịnh và xã Tân Thịnh; phía tây giáp phường Minh Tân; phía nam giáp phường Yên Ninh; phía bắc giáp xã Minh Bảo.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 101-HDBT, QUYET DINH 101-HDBT, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN TRAN YEN, TINH HOANG LIEN SON, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, THI XA YEN BAI, BO MAY HANH CHINH