06/06/1988 | 5153 Lượt xem |

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 100-HĐBT

Hà Nội ngày 06 tháng 6 năm 1988

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN ĐỒ SƠN VÀ KIẾN AN THUỘC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;
Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phân vạch lại địa giới hành chính các huyện Đồ Sơn và Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng như sau:

A. Huyện Đồ Sơn.

Thành lập thị xã Đồ Sơn trên cơ sở thị trấn Đồ Sơn và xã Bằng La; đổi tên huyện Đồ Sơn thành huyện Kiến Thuỵ.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, thị xã Đồ Sơn có 4 phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên, Vạn Hương, Vạn Sơn và xã Bằng La với 3.094 hécta diện tích tự nhiên và 30.865 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Đồ Sơn ở phía đông và phía nam giáp vịnh Bắc Bộ; phía tây và phía bắc giáp huyện Kiến Thuỵ.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện Kiến Thuỵ có thị trấn Núi Đôi và 23 xã Anh Dũng, Đa Phúc, Đại Hà, Đại Đồng, Đại Hợp, Đoàn Xá, Đông Phương, Hải Thanh, Hoà Nghĩa, Hợp Đức, Hưng Đạo, Hữu Bằng, Kiến Quốc, Minh Tân, Ngữ Phúc, Ngũ Đoan, Tân Phong, Tân Trào, Tân Thanh, Tú Sơn, Thanh Sơn, Thuận Thiên, Thuỵ Hương với 16.450,14 hécta diện tích tự nhiên và 128.249 nhân khẩu.

Địa giới huyện Kiến Thuỵ ở phía đông giáp sông Lạch Tray, vịnh Bắc Bộ và thị xã Đồ Sơn; phía tây giáp huyện Kiến An; phía nam giáp sông Văn Úc và vịnh Bắc Bộ; phía bắc giáp sông Lạch Tray.

B. Huyện Kiến An:

Thành lập thị xã Kiến An trên cơ sở thị trấn Kiến An và 3 xã Bắc Hà, Đồng Hoà, Nam Hà thuộc huyện Kiến An; đổi tên huyện Kiến An thành huyện An Lão.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, thị xã Kiến An có 6 phường Bắc Sơn, Cận Sơn, Lê Quốc Uy, Ngọc Sơn, Phủ Liễn, Trần Thành Ngọ và 3 xã Bắc Hà, Đồng Hoà, Nam Hà với 2.650,56 hécta diện tích tự nhiên (kể cả 2,5 hécta của xã Thái Sơn đưa vào sân bay Kiến An) và 68.061 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Kiến An ở phía đông và phía nam giáp huyện Kiến Thuỵ; phía tây giáp huyện An Lão; phía bắc giáp huyện An Hải và quận Lê Chân.

- Sau khi điều chỉnh địa giới, huyện An Lão có 16 xã An Tiến, An Thái, An Thắng, An Thọ, Bát Trang, Chiến Thắng, Mỹ Đức, Quốc Tuấn, Quang Trung, Quang Hưng, Tân Dân, Tân Tiến, Thái Sơn, Trường Thành, Trường Thọ, Trường Sơn với 11.205,44 hécta diện tích tự nhiên và 97.096 nhân khẩu.

Địa giới huyện An Lão ở phía đông giáp thị xã Kiến An và huyện Kiến Thuỵ; phía tây giáp tỉnh Hải Hưng; phía nam giáp huyện Tiên Lãng; phía bắc giáp huyện An Hải.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 100-HDBT, QUYET DINH 100-HDBT 1988, HOI DONG BO TRUONG, HUYEN DONG SON, THANH PHO HAI PHONG, PHAN VACH DIA GIOI HANH CHINH, HUYEN KIEN AN, BO MAY HANH CHINH