30/08/2010 | 2003 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH SỐ NHÀ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2008/QĐ-UBND NGÀY 20/8/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀVINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số nhà và gắn biển số nhà;
Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 30/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Theo Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày 06/8/2010 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số nhà và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

1. Đoạn 3 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“- Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

+ Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 04 ngày;

+ Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 06 ngày”

2. Bổ sung Điều 23a sau Điều 23 như sau:

“- Trường hợp người dân có nhu cầu và đủ điều kiện cấp đổi biển số nhà theo các quy định tại Điều 23 thì làm đơn theo mẫu phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh (dưới dòng “Đơn đề nghị cấp chứng nhận số nhà” bổ sung thêm từ “(Cấp đổi)”) gửi Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hướng dẫn, tổng hợp. Phòng Công thương, phòng Quản lý đô thị kiểm tra hiện trạng và trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cấp đổi biển số nhà theo quy định.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

+ Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: 04 ngày;

+ Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 05/2010/QD-UBND, QUYET DINH 05, TINH TRA VINH, SUA DOI, DANH SO GAN BIEN SO NHA, XAY DUNG - DO THI