03/01/2012 | 1939 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 03 tháng 01 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Điện Biên)

PHẦN 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1.

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

2.

Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

3.

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

4.

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

5.

Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

6.

Đặt văn phòng đại diện tại địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước

7.

Thành lập pháp nhân trực thuộc hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

8.

Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN

1.

Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐIỆN BIÊN

I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

1. Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội chuẩn bị hồ sơ và nộp tại phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, trình Giám đốc Sở ký Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội;

Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

* Yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP:

- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

- Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất năm thành viên.

* Yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 1 điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BNV:

- Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

2. Phê duyệt Điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày đại hội thành lập hội kết thúc, ban lãnh đạo hội chuẩn bị hồ sơ và gửi đến Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp điều lệ hội có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật thì hướng dẫn ban lãnh đạo hội hoàn chỉnh điều lệ hội phù hợp với quy định của pháp luật.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Điều lệ và biên bản thông qua điều lệ hội;

- Biên bản bầu ban lãnh đạo, ban kiểm tra (có danh sách kèm theo) và lý lịch người đứng đầu hội;

- Chương trình hoạt động của hội;

- Nghị quyết đại hội;

- Văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ hội.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Các Điều 12, 13 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 4 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

3. Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ban vận động hội chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận và thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép thành lập hội;

- Dự thảo điều lệ;

- Dự kiến phương hướng hoạt động;

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

- Số lượng hồ sơ:

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

- Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lặp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ;

- Có điều lệ;

- Có trụ sở;

- Có số lượng công dân, tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia thành lập hội:

+ Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất năm mươi công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất hai mươi công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội;

+ Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất mười công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện, có đơn đăng ký tham gia thành lập hội.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Các Điều: 5, 6, 7, 9 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

4. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ban Lãnh đạo Hội chuẩn bị hồ sơ xin chia tách, sáp nhập, hợp nhất hội theo quy định nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện;

- Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội;

- Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Điều 25 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 11 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

5. Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ban Lãnh đạo Hội chuẩn bị hồ sơ xin đổi tên hội nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;

- Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

- Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 12 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

6. Đặt văn phòng đại diện tại địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước, khi đặt văn phòng đại diện tại tỉnh Điện Biên, phải chuẩn bị hồ sơ xin phép và nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện trong đó nêu rõ sự cần thiết đặt văn phòng đại diện;

- Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện;

- Bản sao quyết định thành lập hội, điều lệ hội.

- Số lượng hồ sơ:

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 7 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

7. Thành lập pháp nhân trực thuộc hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Khi có nhu cầu thành lập pháp nhân trực thuộc hoạt động trong các lĩnh vực phù hợp với điều lệ hội mà chưa có quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, trình tự, hồ sơ thành lập, hội chuẩn bị hồ sơ nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 3. Tiếp nhận kết quả của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên.

- Thành phần hồ sơ:

- Đề án thành lập pháp nhân, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải thành lập, sự phù hợp với điều lệ hội và quy định của pháp luật;

- Dự thảo quy chế hoạt động (hoặc điều lệ) của pháp nhân;

- Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của pháp nhân; văn bản xác nhận tài sản của pháp nhân (nếu có);

- Danh sách dự kiến và sơ yếu lý lịch của ban lãnh đạo pháp nhân.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản trả lời

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 5 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

8. Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ban lãnh đạo hội chuẩn bị hồ sơ đề nghị giải thể hội nộp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Giám đốc Sở duyệt trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 3. Tiếp nhận quyết định của UBND tỉnh chuyển về và trả kết quả cho tổ chức theo đường công văn hoặc trực tiếp.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên;

- Thông qua hệ thống Bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị giải thể hội;

- Nghị quyết giải thể hội;

- Bản kê tài sản, tài chính;

- Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ.

- Số lượng hồ sơ:

01 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ các loại hồ sơ hợp lệ và Hội đã thanh toán hết các khoản nợ (nếu có)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

Hội tự giải thể trong các trường hợp sau:

- Hết thời hạn hoạt động;

- Theo đề nghị của trên 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức;

- Mục đích đã hoàn thành.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Các Điều 14, 26, 27, 28 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG TẠI CẤP HUYỆN

1. Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức đề nghị công nhận Ban vận động thành lập Hội chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Phòng Nội vụ - UBND cấp huyện. Công chức tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết; nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì trả lại, nói rõ lý do hoặc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2. Phòng Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội;

Bước 3. Trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu.

- Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Phòng Nội vụ - UBND cấp huyện

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa điểm hội họp;

- Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập hội: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hóa; trình độ chuyên môn.

- Số lượng hồ sơ:

02 bộ

- Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Phòng Nội vụ cấp huyện

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

- Lệ phí (nếu có):

Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

* Yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP:

- Người đứng đầu ban vận động thành lập hội là công dân Việt Nam, sống thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻ và có uy tín trong lĩnh vực hội dự kiến hoạt động.

- Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, có ít nhất ba thành viên.

* Yêu cầu, điều kiện quy định tại Khoản 1 điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BNV:

- Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu (Trưởng ban) ban vận động thành lập hội thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ Luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;

- Điều 6 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

- Điều 1 Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/2010 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 01/QD-UBND, QUYET DINH 01, TINH DIEN BIEN, CONG BO THU TUC HANH CHINH, SO NOI VU, BO MAY HANH CHINH