31/05/2010 | 2362 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 18/2010/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 119/TTr-STP ngày 20 tháng 4 năm 2010,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 686/2000/QĐ.UB ngày 03/02/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (bc);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT (đưa tin);
- UBMTTQVN Tỉnh và các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, ở các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân ở cơ sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:

- Hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nói riêng.

- Tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển các Tủ sách pháp luật cấp xã hiện có, phục vụ tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế, lực lượng vũ trang nhân dân, nhà trường, các cơ sở giáo dục khác. Đa dạng hóa các hình thức sử dụng, phát huy hơn nữa vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở và phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bưu chính viễn thông, Bộ đội Biên phòng trong việc thực hiện Chương trình phối hợp số 253/BTP-TSPL ngày 02 tháng 3 năm 2001 theo hướng vừa bảo đảm các chỉ tiêu về xây dựng mô hình đọc sách do ngành mình quản lý, đồng thời mở rộng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc khai thác, sử dụng các mô hình đọc sách.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu một cách dễ dàng, thuận lợi, trên cơ sở đó chấp hành nghiêm chỉnh Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy được quyền dân chủ ở cơ sở.

2. Yêu cầu:

- Bảo đảm mỗi Tủ sách pháp luật đủ các loại sách báo, tài liệu pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật nhằm phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ cơ sở và mở rộng phục vụ nhân dân; đa dạng hóa những mô hình Tủ sách pháp luật ở cơ sở phù hợp với từng địa phương. Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong toàn Tỉnh có Tủ sách, ngăn sách pháp luật.

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, phát huy vai trò đầu mối của cơ quan Tư pháp trong xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật.

- Xác định phương thức, cơ chế luân chuyển sách pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách, ngăn sách khác ở cộng đồng dân cư.

- Tăng cường đầu tư kinh phí xây dựng, bổ sung sách pháp luật, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Tủ sách pháp luật. Huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong xây dựng Tủ sách pháp luật, thực hiện xã hội hóa hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Nội dung:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị ra quyết định củng cố, thành lập Tủ sách pháp luật. Nội dung quyết định thành lập cần quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách pháp luật, cán bộ phụ trách, phạm vi và đối tượng phục vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách, kinh phí chi hàng năm cho tủ sách.

- Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật: Tủ sách pháp luật cấp xã được đặt tại phòng tiếp dân, phòng thủ tục hành chính “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nơi khác, nhưng phải thuận tiện cho việc khai thác, quản lý. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đặt tại vị trí thuận tiện cho người đọc.

- Tủ sách pháp luật phải có các loại sách, báo, tài liệu pháp luật sau đây:

+ Văn bản quy phạm pháp luật gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

+ Tài liệu pháp luật phổ thông gồm: Sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

+ Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công báo của tỉnh; báo pháp luật; Bản tin Tư pháp.

+ Tủ sách pháp luật ở cấp xã phải có sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở; tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị phải có sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật, như thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp luật; kết nối Internet, tiến tới kết hợp mô hình Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ sách pháp luật điện tử.

- Sách, báo, tài liệu pháp luật là tài sản công, do đó hàng năm phải được vào sổ sách và bảo quản theo quy định của Nhà nước về tài sản công; nếu làm mất hoặc hư hỏng phải bồi thường.

- Kinh phí đầu tư cho Tủ sách pháp luật cấp xã do ngân sách cấp xã bảo đảm; mức chi cho tủ sách pháp luật tối thiểu là 2.000.000 đồng/năm, không kể kinh phí đầu tư xây dựng tủ sách lần đầu. Kinh phí đầu tư cho tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị được dự trù trong ngân sách hàng năm, mức chi tùy thuộc vào nhu cầu của cơ quan, đơn vị. Kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tủ sách pháp luật được tính từ kinh phí chi hoạt động hành chính.

- Cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật ở cấp xã là công chức Tư pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ được giao nhiệm vụ Tư pháp; Cán bộ quản lý tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị có thể là cán bộ chuyên trách hoặc giao cho một cán bộ kiêm nhiệm tùy từng điều kiện cụ thể. Cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian phục vụ: Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp không có đủ điều kiện để phục vụ theo thời gian làm việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị phải quy định rõ ngày, giờ phục vụ người đọc.

- Hình thức phục vụ: bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn về nhà đọc.

- Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật:

+ Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; vận động, giới thiệu cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu pháp luật;

+ Kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật;

+ Tích cực tổ chức giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật;

+ Thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Nhiệm vụ của Sở Tư pháp:

- Giúp UBND tỉnh tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành và cấp phát cho Tủ sách pháp luật. Định kỳ một năm một lần lập danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật cần thiết để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức pháp chế của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể kịp thời bổ sung cho các Tủ sách pháp luật; biên soạn các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu pháp luật phù hợp dành cho Tủ sách pháp luật ở địa phương;

- Xây dựng mẫu Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật trên cơ sở mẫu Nội quy do Bộ Tư pháp xây dựng;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng địa bàn; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc kiểm tra, sử dụng các loại hình Tủ sách pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

- Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật;

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Sở Tài chính:

Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí hàng năm trong việc xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật theo quy định của Luật Ngân sách.

c) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh:

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị trong ngành. Phấn đấu đến năm 2012 xây dựng Tủ sách pháp luật, Ngăn sách pháp luật tại 100% thư viện cấp xã, 100% Điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Hướng dẫn việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật.

- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, nhân dân đến đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác.

đ) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc người có công và các cơ sở xã hội khác thuộc chức năng quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

e) Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh:

Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các đơn vị thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

f) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận:

- Vận động nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia xây dựng Tủ sách pháp luật;

- Chỉ đạo, quản lý và hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật do tổ chức mình quản lý;

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

g) UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh:

- Trên cơ sở đặc điểm, đặc thù của từng địa phương chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi UBND các xã, phường, thị trấn, các ngành ở địa phương thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cấp xã; đa dạng hóa các loại hình và các hình thức khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, phát huy hơn nữa vai trò của Tủ sách pháp luật trong hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở và phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

- Bảo đảm kinh phí hàng năm từ ngân sách địa phương trong việc duy trì, kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Tủ sách pháp luật;

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách cho đội ngũ cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật ở cơ sở.

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thưởng hoặc đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện, thị, thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Quá trình thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh, đề xuất về Sở Tư pháp để Giám đốc Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu Chủ tịch UBND Tỉnh chỉ đạo giải quyết.

2. Định kỳ 6 tháng, năm, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND Tỉnh kết quả thực hiện, đồng gửi Sở Tư pháp để tổng hợp tham mưu UBND Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 18/2010/QD-UBND