10/04/2012 | 4553 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 4 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY ĐỊNH HẠN MỨC ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 259/TTr-TNMT ngày 20/02/2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

1. Đối với các phường Bình Định, Đập Đá:

- Hạn mức đất ở để giao đất mới: không quá 140m2.

- Hạn mức đất ở để công nhận quyền sử dụng đất: 250m2.

2. Đối với các phường Nhơn Thành, Nhơn Hưng và Nhơn Hòa:

+ Hạn mức đất ở để giao đất mới: không quá 200m2.

+ Hạn mức đất ở để công nhận quyền sử dụng đất: 300m2.

3. Các xã còn lại thuộc thị xã An Nhơn: giữ nguyên theo hạn mức đất ở để giao đất mới và công nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

- Quyết định này điều chỉnh, bổ sung cho Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 11/2012/QD-UBND, QUYET DINH 11 2012, TINH BINH DINH, DIA BAN THI XA AN NHON, HAN MUC DAT, HAN MUC DAT O, BAT DONG SAN