21/03/2011 | 3043 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/2011/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THỜI GIAN GỬI VÀ XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HÀNG NĂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 120/2008/QĐ-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 24/TTr-STC ngày 25/02/2011 và Báo cáo thẩm định số 58/BC-STP ngày 07/3/2011 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định thời gian gửi và xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo quyết toán năm.

a) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quản lý.

Sau khi đã xét duyệt báo cáo quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc (nếu có) và lập báo cáo quyết toán của đơn vị mình, đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

b) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện, thị xã quản lý.

Sau khi đã xét duyệt báo cáo quyết toán năm của các đơn vị trực thuộc (nếu có) và lập báo cáo quyết toán của đơn vị mình, đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã chậm nhất vào ngày 20 tháng 02 năm sau.

c) Đối với ngân sách các cấp.

- Đối với ngân sách xã, phường, thị trấn: Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã chậm nhất vào ngày 20 tháng 02 năm sau.

- Đối với ngân sách các huyện, thị xã: Sau khi đã xét duyệt, thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp xã, phường, thị trấn; Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo quyết toán năm gửi Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 10 tháng 5 năm sau.

d) Đối với Kho bạc Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước các huyện và Phòng Giao dịch Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm đến Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chậm nhất vào ngày 28 tháng 02 năm sau.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm đến Sở Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 năm sau.

2. Thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm của cơ quan tài chính các cấp.

a) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quản lý: Sở Tài chính có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm trong thời gian tối đa 50 ngày, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm sau.

b) Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp huyện, thị xã quản lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm xét duyệt, thẩm định quyết toán năm trong thời gian tối đa 30 ngày, bắt đầu từ ngày 20 tháng 02 năm sau.

c) Đối với ngân sách các cấp.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm đối với ngân sách cấp xã, phường, thị trấn trong thời gian tối đa 30 ngày, bắt đầu từ 20 tháng 02 năm sau.

- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định quyết toán năm đối với ngân sách cấp huyện, thị xã trong thời gian tối đa 30 ngày, bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 năm sau.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 428/2011/QD-UBND, QUYET DINH 428, TINH BAC KAN, THOI GIAN GUI VA XET DUYET, THAM DINH QUYET TOAN, THAM DINH QUYET TOAN NGAN SACH, NGAN SACH NHA NUOC, DIA BAN TINH BAC KAN, BO MAY HANH CHINH, TAI CHINH NHA NUOC