30/11/2012 | 3497 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2258/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị 01/2009/CT-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Thực hiện Công văn số 4404/BVHTTDL-GĐ ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình,

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định các hoạt động và công tác phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, địa phương về việc tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham gia hoạt động liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

Chương II

MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 3. Mục đích phối hợp

1. Phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật PCBLGĐ và các văn bản quy phạm pháp luật về PCBLGĐ.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, của từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc tổ chức triển khai thi hành Luật PCBLGĐ, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Bảo đảm thống nhất công tác quản lý nhà nước về PCBLGĐ từ cấp tỉnh đến các cấp huyện, xã; sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác PCBLGĐ và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức được pháp luật quy định.

3. Quan tâm đến mối quan hệ gắn kết giữa Luật PCBLGĐ với các luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống mua bán người,…

4. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu thập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chính sách, quyết định, chương trình hành động, kế hoạch dựa trên thực tế.

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền các cấp.

6. Cùng phối hợp bàn giải pháp và giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở kinh nghiệm và nguồn lực của các ban, ngành, tổ chức liên quan.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan đảm bảo thực hiện khách quan, khoa học và hợp lý các nội dung trong Quy chế này.

8. Tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về PCBLGĐ.

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Tham mưu ban hành văn bản theo thẩm quyền và văn bản quản lý về PCBLGĐ.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập hoặc chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo PCBLGĐ tại các địa phương theo Công văn số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13 tháng 05 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình. và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật PCBLGĐ và pháp luật có liên quan.

4. Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh, bao gồm: tuyên truyền, phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, tư vấn, góp ý, phê bình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đồng.

5. Xây dựng kế hoạch ngân sách từ nguồn chi thường xuyên của Sở; cân đối, bố trí, huy động, vận động các nguồn lực trong nước, quốc tế hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

7. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động với cấp trên và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh.

8. Tổ chức, hướng dẫn về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa các cấp, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác PCBLGĐ.

9. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp trong công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát và định kỳ kiểm tra, tổng kết báo cáo về kết quả thực hiện Luật PCBLGĐ và các văn bản hướng dẫn thực hiện luật.

10. Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội trong việc truyền thông nâng cao nhận thức, giáo dục chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ.

11. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc lĩnh vực quản lý để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với luật PCBLGĐ.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, đặc biệt là hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

2. Trách nhiệm của Công an tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan chức năng liên quan:

a) Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

b) Tăng cường năng lực cho lực lượng Công an các cấp trong phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCBLGĐ.

3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

a) Phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở để có các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa bạo lực gia đình; giáo dục vận động, thuyết phục, cảnh báo, răn đe các đối tượng hay sử dụng bạo lực gia đình, các đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình.

b) Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra phát hiện, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nghiêm minh, kịp thời các trường hợp bạo lực gia đình gây hậu quả nghiêm trọng theo quy quy định.

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong ngành tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các tổ chức xã hội cùng cấp về PCBLGĐ.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

1. Trách nhiệm của Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện quy chế tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

c) Ban hành quy trình chữa trị người nghiện rượu.

2. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chỉ đạo việc lồng ghép các nội dung PCBLGĐ vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

b) Hướng dẫn việc thực hiện giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu bổ sung vào chương trình giáo dục nội dung về PCBLGĐ phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

4. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp:

a) Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đa dạng hóa các hình thức truyền thông, phổ biến, tuyên truyền Luật PCBLGĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành luật; tăng cường thời lượng, tần suất, mở chuyên trang, chuyên mục về PCBLGĐ.

b) Chỉ đạo hệ thống thông tin, truyền thông, Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan báo chí... cấp dưới trực tiếp phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về PCBLGĐ; thông tin, truyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về PCBLGĐ, những mô hình, tập thể, các nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật PCBLGĐ, những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra tại địa phương.

5. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành liên quan:

Đưa các chỉ tiêu về PCBLGĐ vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; lồng ghép nội dung PCBLGĐ trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

6. Trách nhiệm của Sở Tài chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng trong việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động PCBLGĐ.

b) Xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và đảm bảo nguồn chi tiêu thường xuyên cho việc thực hiện Luật PCBLGĐ.

Điều 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Tổ chức truyên truyền, phổ biến Luật PCBLGĐ và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức, hội viên thuộc quyền quản lý.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành Luật PCBLGĐ.

3. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp triển khai các hoạt động PCBLGĐ tại địa phương. Cung cấp thông tin cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan về thực trạng bạo lực gia đình.

4. Chỉ đạo hệ thống tổ chức cấp dưới, dưới phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia các hoạt động PCBLGĐ.

5. Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về PCBLGĐ.

Điều 9. Phương thức phối hợp

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan:

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về PCBLGĐ ở địa phương; đưa kết quả công tác PCBLGĐ là một trong các tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua của các tập thể cũng như bố trí, tuyển chọn và đề bạt cán bộ của địa phương; Hướng dẫn tạo điều kiện, kiểm tra và giám sát Ủy ban nhân dân các cấp trực tiếp trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Luật PCBLGĐ và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Phương thức phối hợp thông qua các hình thức: ký kết các chương trình phối hợp, ban hành các văn bản liên ngành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phối hợp; đồng chủ trì hội thảo, hội nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng nghép các nội dung, hình thức tuyên truyền... về PCBLGĐ.

3. Phối hợp trực tiếp hoặc phối hợp dưới sự điều hành của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

1 Báo cáo định kỳ: Căn cứ báo cáo cấp huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2 Báo cáo thực hiện kết quả hàng năm: trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, UBND các huyện, thị xã và thành phố báo cáo công tác PCBLGĐ tại địa phương (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp) trình UBND tỉnh để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 11. Kinh phí thực hiện công tác phối hợp

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành PCBLGĐ của các ngành được sử dụng từ nguồn ngân sách hàng năm của từng ngành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 giữa Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác PCBLGĐ; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về PCBLGĐ ngoài công lập.

2. Huy động từ các nguồn khác nhằm tăng cường hiệu quả cho công tác hoạt động phối hợp PCBLGĐ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi việc thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì phát sinh, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 2258/QD-UBND, QUYET DINH 2258 2012, TINH THUA THIEN HUE, PHONG CHONG BAO LUC GIA DINH, PHONG CHONG BAO LUC GIA DINH THUA THIEN HUE, BAO LUC GIA DINH, CHONG BAO LUC GIA DINH, VI PHAM HANH CHINH, QUYEN DAN SU, VAN HOA - XA HOI