28/08/2013 | 6853 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2013/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với viên chức ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VP, NC/VX, Phg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

QUY CHẾ

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND-HC ngày 28/ 8 /2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngành Y tế trình độ đại học, sau đại học (gồm: chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ) và bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên ở trong nước đối với công chức, viên chức (sau đây gọi chung là viên chức) ở các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp và học sinh phổ thông được cử đi đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy.

2. Quy chế này áp dụng đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp đang làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo; học sinh phổ thông đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và học sinh phổ thông trúng tuyển đại học chính quy chấp nhận đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng.

Điều 2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo hệ liên thông và hệ vừa học vừa làm: Là đào tạo trình độ đại học y, dược đối với viên chức có trình độ cao đẳng, trung cấp được cử đi dự thi theo đúng chuyên ngành và đủ điểm đỗ chính thức theo quy định của các cơ sở đào tạo.

2. Đào tạo hệ liên thông và đào tạo vừa học vừa làm theo địa chỉ sử dụng: Là viên chức được cử đi dự thi nhưng không đủ điểm đỗ chính thức mà đạt điểm xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo quy định của các cơ sở đào tạo.

3. Đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy: Là chọn các em học sinh phổ thông dự thi vào các cơ sở đào tạo đại học y, dược nhưng không đủ điểm đỗ chính thức mà đạt điểm xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo quy định của các cơ sở đào tạo.

4. Đào tạo sau đại học đối với viên chức có trình độ đại học được cử đi dự thi chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ và tiến sĩ.

5. Bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên gồm: Học định hướng, sơ bộ chuyên khoa, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ do các cơ sở đào tạo chiêu sinh.

Điều 3. Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng

1. Đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ đại học, sau đại học để phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Giúp viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực chẩn đoán, xử lý những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

3. Xây dựng được đội ngũ nhân lực có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý và bổ nhiệm lại đối với những người giữ các chức danh này.

Điều 4. Tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng

1. Đào tạo hệ liên thông và hệ vừa học vừa làm trình độ đại học từ trình độ cao đẳng, trung cấp:

a) Đang làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo; đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch đào tạo nhân lực của đơn vị và địa phương;

b) Tuổi đời không quá 40 đối với nam và nữ, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

c) Phải đủ điều kiện thâm niên công tác chuyên môn theo qui định;

d) Thâm niên chuyên môn là thời gian làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo sau khi tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng, tính từ khi có quyết định tuyển dụng viên chức của cấp có thẩm quyền;

đ) Mốc thời gian để tính thâm niên chuyên môn theo quy định của cơ sở đào tạo;

e) Đối với đào tạo cử nhân y tế phải có thâm niên chuyên môn từ 24 tháng trở lên;

g) Đối với đào tạo bác sĩ, dược sĩ phải có thâm niên chuyên môn từ 36 tháng trở lên.

2. Đào tạo trình độ sau đại học:

a) Đã tốt nghiệp đại học y, dược và đang làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo;

b) Đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch đào tạo nhân lực của đơn vị và địa phương;

c) Tuổi đời không quá 40 đối với nam và nữ; có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;

d) Phải đủ các điều kiện thâm niên công tác chuyên môn theo qui định.

3. Đào tạo, bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên: Đang làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo và nhu cầu của đơn vị:

a) Viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt;

b) Chấp hành đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; những người không đang trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng

1. Hàng năm, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức của đơn vị và gửi danh sách cử đi đào tạo về Sở Y tế vào ngày 01 tháng 4 hàng năm. Việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải căn cứ vào quy hoạch viên chức, yêu cầu quản lý, vị trí nhiệm vụ công tác; tiêu chuẩn chức danh của ngạch viên chức; nhu cầu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị và của ngành nhưng phải đảm bảo nguồn nhân lực còn lại phục vụ tại đơn vị.

2. Sở Y tế tổng hợp, rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị, xây dựng kế hoạch và gửi Sở Nội vụ theo quy định.

3. Sở Y tế có trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức y tế theo thông báo của Sở Nội vụ.

Điều 6. Quy trình xét chọn

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế khi nhận được thông báo tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, căn cứ quy hoạch viên chức và kế hoạch đào tạo viên chức hàng năm của đơn vị, lập danh sách cử viên chức đi dự thi, gửi Sở Y tế. Sở Y tế không xét những trường hợp không có tên trong quy hoạch viên chức và kế hoạch đào tạo của đơn vị.

Điều 7. Hội đồng xét chọn đào tạo, bồi dưỡng

1. Thành phần Hội đồng xét chọn đào tạo, bồi dưỡng (gọi tắt là Hội đồng), gồm có:

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Y tế được Giám đốc Sở Y tế ủy quyền;

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Y tế;

c) Ủy viên Thường trực là Trưởng hoặc Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế;

d) Các Ủy viên do Giám đốc Sở Y tế quyết định.

2. Sở Y tế xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét chọn đào tạo, bồi dưỡng.

Điều 8. Nguyên tắc xét chọn đào tạo, bồi dưỡng

1. Đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Quy chế này.

2. Đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của cơ sở đào tạo.

3. Căn cứ vào tiêu chuẩn, chức danh, vị trí công tác, phẩm chất đạo đức của cá nhân cử đi đào tạo và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đơn vị.

4. Các đơn vị phải có quy hoạch viên chức được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch.

Điều 9. Đăng ký dự tuyển

1. Sau khi được Hội đồng thống nhất cử dự thi, cử đi học:

a) Sở Y tế ra quyết định cử dự thi đối với các viên chức có trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cử viên chức đi học căn cứ trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế;

c) Sở Y tế có trách nhiệm lập danh sách cử dự thi, cử đi học, gửi các cơ sở đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng thời gian do cơ sở đào tạo quy định.

2. Đối với viên chức không có trong quy hoạch, nếu có nguyện vọng học nâng cao trình độ thì tự ôn thi, nếu thi đỗ thì tự lực về chi phí trong quá trình học tập, đơn vị quản lý viên chức phải tạo mọi điều kiện thuận lợi cho viên chức an tâm đi học, Sở Y tế sẽ quyết định cử viên chức đi học và sau khi tốt nghiệp phải trở về đơn vị cử đi học công tác.

Điều 10. Điểm xét tuyển đối với trình độ đại học hệ đào tạo hợp đồng theo địa chỉ sử dụng

1. Hội đồng chỉ xét chọn những viên chức và học sinh có tên trong danh sách tham dự kỳ thi tuyển sinh chung với các thí sinh diện thi tuyển, đạt điểm chuẩn riêng cho từng đối tượng do cơ sở đào tạo thông báo về Sở Y tế.

2. Đối với học sinh phổ thông trúng tuyển theo địa chỉ sử dụng trình độ đại học hệ chính quy, chỉ xét chọn cử đi học các ngành Y và Dược sĩ:

a) Hội đồng chỉ xét chọn các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đồng Tháp và đạt điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp, cho đến mức điểm gần đủ chỉ tiêu do cơ sở đào tạo giao. Số chỉ tiêu còn lại, Hội đồng sẽ xét chọn các thí sinh có hộ khẩu thường trú ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chưa có đối tượng trong danh sách vừa xét có số điểm cao nhất ở từng đơn vị; những trường hợp đồng điểm, Hội đồng xét chọn có ưu tiên cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, có số điểm thi tốt nghiệp phổ thông cao hơn.

b) Điểm xét tuyển đối với học sinh phổ thông cử đi đào tạo theo địa chỉ sử dụng đảm bảo không thấp hơn tối đa 02 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của cơ sở đào tạo.

c) Nếu học sinh phổ thông không được xét trúng tuyển theo địa chỉ sử dụng nhưng có điểm trúng tuyển dưới 02 điểm so với điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của cơ sở đào tạo và cần sự giới thiệu của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế hỗ trợ thủ tục (ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi phí đào tạo) và sau khi tốt nghiệp sinh viên tự tìm việc làm.

3. Đối với viên chức trúng tuyển hệ liên thông: Hội đồng xét chọn theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu do cơ sở đào tạo giao và đồng ý điều động về các đơn vị đang có nhu cầu trước khi đi học.

4. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng, Sở Y tế trình Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh xem xét thống nhất và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử đi học.

5. Căn cứ vào quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế ký hợp đồng trách nhiệm với học viên và gia đình đối với hệ chính quy, tiến hành làm cam kết đối với hệ liên thông.

6. Sở Y tế trực tiếp ký hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với các cơ sở đào tạo.

Điều 11. Đối với đào tạo trình độ sau đại học, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng, Sở Y tế lập danh sách, trình Ban Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh xem xét thống nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đào tạo, giao cho Sở y tế ký quyết định cử dự thi và đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh ký quyết định cử đi học nếu trúng tuyển.

Điều 12. Đối với bồi dưỡng từ 3 tháng trở lên, bao gồm: Định hướng chuyên khoa, sơ bộ chuyên khoa, bồi dưỡng chuyên sâu, căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch đào tạo viên chức và trên cơ sở đề nghị của các đơn vị trực thuộc theo thông báo chiêu sinh của các cơ sở đào tạo, Sở Y tế ra quyết định cử đi bồi dưỡng và đơn vị quản lý viên chức đó chịu trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan từ nguồn kinh phí được giao từ đầu năm.

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định cử đi bồi dưỡng sẽ do ngân sách tỉnh chi trả các khoản chi phí liên quan theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 13. Trách nhiệm của viên chức và học sinh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Thực hiện kế hoạch học tập, chương trình học tập và nghiên cứu khoa học trong thời gian quy định của cơ sở đào tạo.

2. Trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học.

3. Chấp hành nội quy, quy định của cơ sở đào tạo.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Chấp hành sự phân công công tác sau khi tốt nghiệp.

6. Thực hiện những nội dung đã cam kết với cơ quan có thẩm quyền trước khi được cử đi đào tạo.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Quyền lợi của viên chức và học sinh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với viên chức ngành Y tế được cử đi học đại học: Trong thời gian học tập được hưởng nguyên lương và được tính thâm niên nâng bậc lương, khen thưởng và các chế độ khác theo quy định.

2. Sau khi tốt nghiệp đại học:

a) Được bố trí, sử dụng đúng ngành nghề đào tạo và được tạo các điều kiện cần thiết để phát huy năng lực, sở trường phù hợp với điều kiện của cơ quan; được tạo điều kiện thuận lợi trong công tác nghiên cứu khoa học;

b) Được tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡng trình độ cao hơn và được cử tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;

c) Đối với sinh viên hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ, tốt nghiệp loại giỏi được tiếp tục dự thi nội trú (hoặc dự thi cao học) nếu đủ điều kiện dự tuyển hoặc được ưu tiên chọn đơn vị công tác trong tỉnh.

3. Đối với đào tạo sau đại học: Được hưởng quyền lợi như đào tạo đại học, ngoài ra được ưu tiên tuyển chọn bổ sung quy hoạch viên chức, được xem xét bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

4. Được hỗ trợ kinh phí đào tạo theo quy định từ các nguồn tài trợ, cơ quan cử đi học, ngân sách nhà nước theo quy định.

Điều 15. Hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng

1. Đối với học sinh phổ thông trúng tuyển đại học hệ chính quy được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí và thời gian phục vụ sau khi tốt nghiệp bằng với thời gian đào tạo.

2. Đối với đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng đối với học sinh phổ thông:

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí theo hợp đồng giữa Sở Y tế và cơ sở đào tạo. Học sinh và gia đình ký cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phục vụ tại tỉnh gấp đôi thời gian đào tạo và phải chấp hành sự phân công của Sở Y tế và chịu sự quản lý của Sở Y tế đối với bằng tốt nghiệp trong thời gian đó.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí (riêng học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và được cấp sổ hộ nghèo, sổ hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí) theo hợp đồng giữa Sở Y tế và cơ sở đào tạo. Học sinh và gia đình ký cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phục vụ tại tỉnh bằng với thời gian đào tạo và phải chấp hành sự phân công của Sở Y tế và chịu sự quản lý của Sở Y tế đối với bằng tốt nghiệp trong thời gian đó.

c) Gia đình và học sinh tự túc học phí, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ hỗ trợ các thủ tục nhập học theo quy định của cơ sở đào tạo. Học sinh và gia đình ký cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ trở về phục vụ tại tỉnh bằng 1/2 thời gian đào tạo và phải chấp hành sự phân công của Sở Y tế và chịu sự quản lý của Sở Y tế đối với bằng tốt nghiệp trong thời gian đó.

3. Đào tạo trình độ đại học:

a) Viên chức đối với Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm Thần, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm da liễu, Trung tâm Y tế cấp huyện (bao gồm phòng khám đa khoa khu vực và Trạm y tế), Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, Trạm chống lao, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm pháp y, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp huyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% học phí, các khoản chi khác do đơn vị và cá nhân người học chi trả.

b) Viên chức thuộc các bệnh viện trên địa bàn tỉnh (trừ Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm Thần) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% học phí, 30% học phí còn lại và các khoản chi phí khác do đơn vị và cá nhân chi trả.

4. Đào tạo sau đại học (kể cả chuyên khoa I, chuyên II): Viên chức thuộc diện quy hoạch được cử đi đào tạo sau đại học được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% học phí, 50% học phí còn lại và các khoản chi phí khác do đơn vị và cá nhân chi trả.

Điều 16. Trách nhiệm của đơn vị có viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo viên chức thuộc phạm vi quản lý, lập và gửi danh sách cử đi đào tạo về Sở Y tế vào ngày 01 tháng 4 hàng năm.

2. Có công văn đề nghị Sở Y tế cử viên chức đi đào tạo theo thông báo chiêu sinh của cơ sở đào tạo.

3. Tạo điều kiện để học viên thực hiện chế độ đào tạo theo quy định.

Điều 17. Xử lý kỷ luật, bồi thường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với học viên vi phạm

1. Đối với trình độ đại học:

a) Người được cử đi đào tạo đại học hệ liên thông và vừa học vừa làm (đỗ chính thức hoặc đào tạo theo địa chỉ sử dụng), phải trở về phục vụ tại đơn vị cử đi học hoặc theo sự phân công của Sở Y tế theo nội dung đã cam kết, nếu không chấp hành theo quy định của nhà trường và của địa phương sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải bồi thường kinh phí đào tạo bằng với mức kinh phí đã hỗ trợ học viên đi học.

b) Người được cử đi đào tạo đại học hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng, phải trở về phục vụ tại tỉnh theo sự phân công của Sở Y tế theo nội dung hợp đồng, nếu không chấp hành theo quy định của nhà trường và của địa phương sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải bồi thường kinh phí gấp 02 lần mức kinh phí đã hỗ trợ học viên đi học.

2. Người được cử đi đào tạo trình độ sau đại học, phải trở về phục vụ tại đơn vị cử đi học hoặc theo sự phân công của Sở Y tế theo nội dung cam kết, nếu không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và phải bồi thường kinh phí bằng với mức kinh phí đã hỗ trợ học viên đi học.

3. Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều này, học viên sau khi tốt nghiệp có thời gian phục vụ cho tỉnh, nhưng chưa đủ thời gian theo cam kết thì phải bồi thường kinh phí đào tạo, bồi dưỡng theo công thức như sau:

Trong đó:

- S: Là chi phí bồi thường;

- F: Là tổng chi phí của khóa học;

- T1: Là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2: Là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Điều 18. Điều khoản thi hành

Giao Sở Y tế triển khai, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa phù hợp, giao Sở Y tế tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 854/QD-UBND-HC, QUYET DINH 854 2013, TINH DONG THAP, LAO DONG - TIEN LUONG, THE THAO - Y TE