09/11/1998 | 7298 Lượt xem |

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 729/1998/QĐ-BCA(V19)

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CÁC QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

- Căn cứ nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 09-6-1998 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an;
- Theo đề nghị của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này các Quy chế sau đây:

1. Quy chế thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân.

2. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát Kinh tế.

3. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

4. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

5. Quy chế thực hiện dân chủ ở Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.

6. Quy chế thực hiện dân chủ trong giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh.

7. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thanh tra vụ việc, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lực lượng Công an nhân dân.

8. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng của lực lượng Công an nhân dân.

…..

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với các Quy chế ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các đồng chí Tổng cục trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Lê Minh Hương

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam và hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo cho công dân, người tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng Cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà, xâm phạm lợi ích chính đáng của công dân.

Điều 2. Thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của Bộ Công an về nghiệp vụ điều tra; đảm bảo dân chủ đi đôi với trật tự, kỷ cương.

Nghiêm cấm việc lợi dụng dân chủ để xâm hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tập thể và công dân.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA, CƠ QUAN KHÁC ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TIẾN HÀNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRẠI TẠM GIAM, NHÀ TẠM GIỮ

Điều 3. Cơ quan điều tra phải bố trí địa điểm thuận lợi và bố trí cán bộ trực ban hình sự 24/24 giờ trong ngày để tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại và tin báo, tố giác về tội phạm của các cơ quan, tổ chức xã hội và công dân. Cán bộ trực ban hình sự phải mặc trang phục theo đúng điều lệnh, có thái độ tôn trọng, lịch sự, đúng mực, tận tâm giải quyết những yêu cầu chính đáng của công dân, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không được có thái độ ban ơn hoặc sách nhiễu công dân.

Việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại và tin báo, tố giác về tội phạm phải nhanh chóng, đúng thẩm quyền, thủ tục và thời gian theo quy định của pháp luật. Đối với những đơn, thư khiếu nại, tố giác không thuộc thẩm quyền giải quyết, Cơ quan điều tra có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người, tổ chức có đơn, thư khiếu nại, tố giác biết về cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn này phải được lưu vào sổ theo dõi.

Nơi tiếp nhận đơn, thư khiếu nại và tin báo, tố giác về tội phạm phải có hòm thư góp ý.

Điều 4. Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra không được nhận đơn, thư và giải quyết công việc cho công dân tại nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào ngoài trụ sở Cơ quan điều tra, trừ trường hợp cấp bách công dân đến báo tin về tội phạm.

Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra không được nhận quà biếu, ăn uống với người bị hại, đối tượng đang bị điều tra hoặc với người tham gia tố tụng khác trong vụ án đang điều tra.

Điều 5. Khi tiến hành các hoạt động điều tra, Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra phải thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, phải giải thích cho người tham gia tố tụng biết quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật. Việc giải thích phải được ghi vào biên bản. Thủ trưởng Cơ quan điều tra có trách nhiệm bảo đảm cho người tham gia tố tụng thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng của họ.

Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra khi làm việc với cơ quan, tổ chức xã hội và công dân phải có chương trình, kế hoạch cụ thể được lãnh đạo phê duyệt và bố trí thời gian để làm việc. Không được gây phiền hà để người tham gia tố tụng hoặc công dân mất thời gian chờ đợi, đi lại nhiều lần.

Điều 6. Đối với các trường hợp bắt người, người ra lệnh bắt phải thông báo cho gia đình người bị bắt, chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc biết. Nếu việc thông báo cản trở hoạt động điều tra thì được tạm thời ngừng việc thông báo nhưng sau khi cản trở đó không còn nữa người ra lệnh bắt phải thông báo ngay.

Văn bản thông báo phải ghi rõ họ tên, nơi cư trú của người bị bắt, ngày bị bắt, lý do bắt, nơi giam giữ, thời hạn giam giữ.

Điều 7. Trong mọi trường hợp, khi tiến hành khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, Cơ quan điều tra phải thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được giao thi hành lệnh khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản có trách nhiệm giải thích cho các đối tượng bị khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản biết về các quy định này.

Điều 8. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ có trách nhiệm đảm bảo thực hiện chế độ ăn, ở, mặc, chữa bệnh, nhận, gửi quà, nhận, gửi thư, khiếu nại, tố cáo của người bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ, cán bộ, chiến sỹ công tác ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam.

Thân nhân của người bị tạm giữ, tạm giam được tiếp tế và trong trường hợp Cơ quan điều tra xét thấy không trở ngại cho việc điều tra, truy tố, xét xử thì được thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam có sự giám sát của cán bộ, chiến sỹ Nhà tạm giữ, Trại tạm giam.

Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra vụ án không được giúp tiếp tế, mang hộ quà, thư... cho can phạm trong vụ án mà mình đang điều tra, trừ những trường hợp đặc biệt phải được Thủ trưởng Cơ quan điều tra duyệt. Cán bộ, chiến sỹ công tác ở Nhà tạm giữ, Trại tạm giam không được Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam phân công thì không được mang hộ quà, thư ... cho người bị tạm giữ, tạm giam.

Điều 9. Trại tạm giam, Nhà tạm giữ phải bố trí nơi tiếp dân thuận tiện, sạch sẽ, thoáng mát. Nơi tiếp dân phải niêm yết nội quy của Nhà tạm giữ, Trại tạm giam, có các hướng dẫn cụ thể về việc thăm nuôi, tiếp tế, gặp bị can, bị cáo để thực hiện việc bào chữa và có hòm thư góp ý. Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bố trí cán bộ, chiến sỹ tiếp dân trong giờ làm việc, không để công dân chờ đợi quá lâu hoặc đi lại nhiều lần. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tiếp dân phải mặc trang phục theo đúng điều lệnh, có thái độ tôn trọng, lịch sự, đúng mực, không được có thái độ ban ơn hoặc sách nhiễu công dân.

Điều 10. Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra vụ án, Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam có trách nhiệm thực hiện đúng pháp luật về quyền gặp gỡ, trao đổi giữa can phạm và người bào chữa, phải tạo điều kiện cần thiết để người bào chữa thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ bào chữa của họ theo quy định của pháp luật.

Điều 11. Ngoài hòm thư góp ý đặt ở nơi tiếp nhận đơn, thư khiếu nại và tố giác về tội phạm, Cơ quan điều tra còn phải bố trí hòm thư góp ý công khai để nhân dân góp ý, nhận xét về tư cách, phẩm chất và việc thực thi pháp luật của Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, thư, Thủ trưởng Cơ quan điều tra có trách nhiệm trả lời cho người góp ý về kết quả xử lý đơn, thư góp ý đó; trường hợp đặc biệt thì thời hạn trả lời có thể được kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày.

Điều 12. Định kỳ mỗi tháng 1 lần, Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam phải bố trí tiếp dân, giải quyết những công việc mà tổ chức xã hội và công dân khiếu nại, tố cáo. Lịch tiếp dân phải niêm yết công khai tại nơi tiếp dân.

Chương III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA TỐ TỤNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÔNG DÂN KHÁC

Điều 13. Những việc cơ quan, tổ chức, công dân có quyền tham gia khi Cơ quan điều tra tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật:

1- Tham gia phát hiện tội phạm, cung cấp tin tức, tài liệu có liên quan đến vụ việc Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra, tham gia truy bắt các đối tượng có hành vi phạm tội đang lẩn trốn;

2- Phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và kiến nghị những biện pháp phòng ngừa, khắc phục;

3- Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Cơ quan điều tra trong sạch, vững mạnh.

Điều 14. Người tham gia tố tụng và các tổ chức, công dân khác có quyền kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về những việc làm tiêu cực, vi phạm pháp luật của Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra; được thông báo kết quả giải quyết các vụ, việc tiêu cực, vi phạm pháp luật do mình kiến nghị, tố cáo.

Trường hợp kiến nghị, khiếu nại, tố cáo không được giải quyết hoặc khi không đồng ý với việc giải quyết thì người tham gia tố tụng và các tổ chức, công dân khác có quyền kiến nghị lên Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp xem xét. Thủ trưởng cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp phải giải quyết và thông báo kết quả bằng văn bản cho người kiến nghị.

Điều 15. Mọi trường hợp công dân bị khởi tố bị can, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị khám xét, thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản oan, sai đều phải được phục hồi về danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp cũng như được bồi thường về vật chất theo quy định của pháp luật.

Điều tra viên, cán bộ, chiến sỹ được phân công điều tra đề xuất việc khởi tố bị can, bắt, tạm giữ, tạm giam oan và Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra ký Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt, tạm giữ, tạm giam oan thì bị tạm đình chỉ công tác theo quy định của Bộ Công an để xem xét và xử lý.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc Công an các cấp, Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam có trách nhiệm tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững và thực hiện tốt Quy chế này, khắc phục những biểu hiện quan liêu, thiếu trách nhiệm, mất dân chủ trong khi tiến hành các hoạt động điều tra.

Điều 17. Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng; các đơn vị, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 18. Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp, Thủ trưởng cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Trưởng Nhà tạm giữ, Giám thị Trại tạm giam phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện ở đơn vị mình và phải chịu trách nhiệm liên đới về những vi phạm của cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền trong việc thực hiện Quy chế này./.

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC CỦA CẢNH SÁT KINH TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát kinh tế nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế và các hành vi vi phạm pháp luật khác, tạo điều kiện và cơ sở pháp lý để công dân tham gia quản lý Nhà nước và chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, tiêu cực, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng lực lượng Cảnh sát kinh tế trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực công tác.

Điều 2. Lực lượng Cảnh sát kinh tế nói trong Quy chế này bao gồm các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội Cảnh sát kinh tế hoặc Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế thuộc Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC A. TRÁCH NHIỆM CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT KINH TẾ

Điều 3. Lực lượng Cảnh sát kinh tế có trách nhiệm sử dụng các lực lượng, biện pháp, phương tiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an để điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực kinh tế; phát hiện những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm và các vi phạm pháp luật khác để kiến nghị với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững sự ổn định trong các hoạt động kinh tế.

Điều 4. Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát kinh tế (sau đây viết tắt là CBCS) khi thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phải thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của pháp luật, của Bộ Công an và yêu cầu công tác của đơn vị, tự chịu trách nhiệm về công việc đã tiến hành.

Điều 5. Khi nhận được tin báo, tố giác tội phạm bằng miệng hay bằng đơn, thư của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế phải ghi vào sổ tiếp nhận, tổ chức điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; trong thời hạn không quá 30 ngày phải thông báo bằng văn bản về kết luận hoặc quyết định xử lý cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân đó biết; trường hợp cần thêm thời gian để xác minh cũng phải thông báo cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có tin báo, tố giác tội phạm. Trường hợp do yêu cầu giữ bí mật điều tra thì Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế có thể giới hạn nội dung và đối tượng được thông báo.

Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình thì CBCS phải kịp thời báo cáo cấp trên. Đối với những tin báo, tố giác không thuộc thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát kinh tế giải quyết thì phải giải thích, hướng dẫn để người tố giác liên hệ với cơ quan có chức năng tiếp nhận, xử lý hoặc chuyển ngay tới cấp có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6. CBCS khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Thủ trưởng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có công văn hoặc giấy giới thiệu công tác.

Điều 7. Khi tiếp xúc, làm việc với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân, CBCS phải giữ đúng lễ tiết tác phong, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, khiêm tốn, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Kết thúc buổi tiếp xúc, làm việc phải có biên bản, đồng thời phải báo cáo kết quả lên lãnh đạo có thẩm quyền quyết định.

Điều 8. CBCS không được lợi dụng danh nghĩa công tác đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc đến nhà dân để sách nhiễu, móc ngoặc tiêu cực hoặc nhận quà biếu dưới mọi hình thức; không được có lời nói, việc làm hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự hoặc ngược lại vì bất kỳ động cơ, mục đích nào.

Điều 9. CBCS không được tuỳ tiện tiếp xúc với đối tượng điều tra và những người có liên quan đến các vụ việc đang điều tra. Trường hợp đối tượng tự ý tìm gặp thì phải báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị biết để có hướng xử lý. Chỉ được tìm hiểu, xác minh những nguồn tin, đơn, thư tố giác tội phạm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi được phân công theo dõi, giải quyết.

Điều 10. Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế có trách nhiệm:

1- Thông báo cho Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp biết tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế nói chung và tình hình tội phạm kinh tế liên quan đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là địa bàn được phân công phụ trách bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi, đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn;

2- Trao đổi với Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để rút kinh nghiệm và đánh giá hiệu quả công tác, phẩm chất đạo đức của CBCS được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

3- Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân đã được cơ quan mình tiếp nhận, đảm bảo giải quyết đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

MỤC B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG DÂN

Điều 11. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân có quyền được thông tin về những vụ việc vi phạm pháp luật đã được kết luận, xảy ra trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của mình. Đối với những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trong nội bộ thì cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân có quyền trực tiếp hoặc thông qua đại diện của mình kiến nghị với các cơ quan bảo vệ pháp luật để điều tra, xử lý hoặc đề xuất hình thức xử lý theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước.

Điều 12. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân có quyền tham gia góp ý kiến cho lãnh đạo cơ quan Công an nói chung và Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế về hoạt động của lực lượng Cảnh sát kinh tế, phát hiện những hành vi sách nhiễu, phiền hà, cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh để các cấp Công an xem xét, xử lý kịp thời, không biếu tiền, quà và các lợi ích vật chất khác cho đơn vị và cá nhân cán bộ, chiến sỹ Công an.

Điều 13. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân có nghĩa vụ phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu về tội phạm để lực lượng Cảnh sát kinh tế hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật khác có thẩm quyền tiến hành điều tra, xử lý. Nguồn tin và người phát hiện, cung cấp thông tin được đảm bảo giữ bí mật theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.

1- Khi phát hiện CBCS thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong công tác, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế được quyền tạm đình chỉ công tác của CBCS đó theo quy định của Bộ Công an và có biện pháp xác minh, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Thời gian tạm đình chỉ công tác để chờ xử lý là 30 ngày.

2- CBCS Cảnh sát kinh tế phải nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế này, nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát kinh tế thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc để CBCS vi phạm Quy chế thì phải chịu trách nhiệm liên đới về việc vi phạm đó của CBCS. CBCS có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng.

Điều 15. Quy chế được thông báo cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân biết.

Điều 16. Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nhân dân tích cực tham gia công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 2. Thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội phải bảo đảm nguyên tắc dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, dân chủ đi đôi với trật tự, kỷ cương. Nghiêm cấm lợi dụng dân chủ để cản trở hoạt động theo pháp luật của lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, xâm hại lợi ích của Nhà nước, lợi ích của tập thể và công dân.

Điều 3. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói trong Quy chế này bao gồm các đơn vị và cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an, Phòng và Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an các địa phương, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Công an huyện phụ trách xã.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Những việc lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải thông báo để nhân dân biết:

1- Quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký quản lý hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân, giấy tờ đi lại khác của công dân và thời gian giải quyết từng loại công việc nói trên;

2- Quy trình, thủ tục, lệ phí đăng ký quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, con dấu và thời gian giải quyết từng loại công việc nói trên;

3- Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, của Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Công an huyện phụ trách xã trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội;

4- Các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội;

5- Người có thẩm quyền và địa điểm giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 5. Các hình thức thông báo

Thủ trưởng các đơn vị Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng của mình, có trách nhiệm thông báo những nội dung quy định ở Điều 4 Quy chế này để nhân dân biết, thông qua các hình thức:

1- Bằng văn bản niêm yết tại nơi tiếp dân;

2- Thông báo tại các cuộc họp của nhân dân;

3- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 6. Những việc nhân dân bàn và quyết định

1- Thành lập các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự, như: liên gia tự quản về an ninh trật tự, tự quản đường, hè phố, tự quản về trật tự công cộng...;

2- Lập các chốt, điểm bảo vệ an ninh, trật tự, duy trì các hoạt động tuần tra phòng ngừa tội phạm của nhân dân;

3- Việc thu và sử dụng quỹ về an ninh, trật tự theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an cấp trên;

4- Phương thức tham gia hoạt động quản lý hành chính về trật tự xã hội của các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự.

Điều 7. Những việc nhân dân tham gia ý kiến để cơ quan Công an quyết định thực hiện

1- Những công việc cần làm để bảo vệ an ninh, trật tự ở cộng đồng dân cư;

2- Quy ước của các tổ chức quần chúng tham gia công tác an ninh, trật tự ở cộng đồng dân cư;

3- Góp ý kiến về tác phong, thái độ phục vụ, hiệu quả công tác của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, Công an huyện phụ trách xã và những cán bộ, chiến sỹ Công an khác làm nhiệm vụ quản lý hành chính.

Điều 8. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải có những biện pháp, phương thức thực hiện hoặc tham mưu tổ chức thực hiện những việc để nhân dân bàn, tham gia ý kiến quy định ở Điều 6, Điều 7 trên đây cho phù hợp và có hiệu quả, như:

1- Họp tổ dân phố, cụm dân cư hoặc họp đại diện nhân dân để trưng cầu ý kiến;

2- Phổ biến các nội dung liên quan đến an ninh, trật tự để nhân dân bàn bạc, đóng góp ý kiến;

3- Tổ chức hòm thư góp ý, sổ góp ý.

Điều 9. Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân giám sát và kiểm tra các nội dung công tác đã thông báo công khai cho nhân dân biết theo quy định tại Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân

1- Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ Trung ương đến cơ sở phải tổ chức công tác tiếp dân. Thủ trưởng đơn vị phải phân công, phân cấp, và tổ chức địa điểm thường trực, thuận tiện để tiếp nhân dân. Công tác tiếp dân được thực hiện theo quy định của Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Nghị định số 89/CP ngày 07/8/1997 của Chính phủ và các quy định của Bộ Công an.

- Định kỳ mỗi tháng 1 lần, Thủ trưởng các đơn vị Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải tổ chức tiếp dân theo lịch đã được thông báo công khai;

- Phải bố trí cán bộ có uy tín, năng lực thường xuyên làm công tác tiếp dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

2- Tại trụ sở hoặc nơi thường xuyên giải quyết công việc với nhân dân phải có hòm thư góp ý. Hàng tháng, Thủ trưởng đơn vị phải thông báo công khai cho nhân dân, đơn vị mình và báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp về việc tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo hoặc góp ý của công dân.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết công văn, giấy tờ của cơ quan, tổ chức và công dân phải thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 11. Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp hoặc làm việc với cơ quan, tổ chức, công dân phải có kế hoạch, lịch trình; phải chuẩn bị chu đáo các nội dung, biện pháp giải quyết, dự kiến các tình huống đột xuất và phương án giải quyết các tình huống đó. Nội dung kế hoạch công tác của cán bộ, chiến sỹ phải được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị.

- Cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khi làm việc phải giữ đúng lễ tiết, tác phong, mặc trang phục theo đúng Điều lệnh Công an nhân dân.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội thì được khen thưởng. Trường hợp vi phạm Quy chế này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; nếu gây thiệt hại về vật chất thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Thủ trưởng đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không đôn đốc, kiểm tra để cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền vi phạm Quy chế thì phải chịu trách nhiệm liên đới.

Điều 13. Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để thực hiện và được thông báo rộng rãi trong nhân dân.

Điều 14. Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong toàn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thủ trưởng các đơn vị Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế; định kỳ 6 tháng một lần báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế và gửi về Bộ.

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, chống các biểu hiện cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà, xâm phạm lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 2. Thực hiện dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật, thực sự phát huy dân chủ XHCN, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cản trở việc thi hành công vụ.

Điều 3. Lực lượng Cảnh sát giao thông nói trong Quy chế này bao gồm Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC A. NHỮNG VIỆC PHẢI THÔNG BÁO ĐỂ NHÂN DÂN BIẾT

Điều 4. Lực lượng Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo công khai, kịp thời những quy định của pháp luật và của Bộ Công an về các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có quan hệ đến quyền dân chủ và nghĩa vụ của công dân để nhân dân biết, kiểm tra và thực hiện.

Điều 5. Trong công tác tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phải thông báo những vấn đề sau:

1- Trụ sở, tên đơn vị, số điện thoại của Thủ trưởng hay trực ban của cơ quan, đơn vị Cảnh sát giao thông (Cục, Phòng, Đội, Trạm);

2- Trang phục của lực lượng Cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ;

3- Các trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát;

4- Nghĩa vụ của công dân khi lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát.

5- Địa điểm và người có thẩm quyền tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Điều 6. Trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phải thông báo:

1- Sơ đồ nơi làm việc và tên bộ phận, lịch giải quyết các công việc về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông;

2- Các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông;

3- Thủ tục đăng ký phương tiện giao thông;

4- Lệ phí đăng ký phương tiện giao thông;

5- Người có thẩm quyền và địa điểm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 7. Trong công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông phải thông báo:

1- Trách nhiệm, thẩm quyền của Cảnh sát giao thông trong xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông;

2- Thủ tục xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và thủ tục giải quyết các vụ tai nạn giao thông;

3- Những trường hợp khám, tạm giữ, thời hạn tạm giữ đối với người hoặc tang vật, phương tiện giao thông, các loại giấy phép, bằng lái và các giấy tờ khác theo thủ tục hành chính;

4- Nội dung, địa điểm, thời gian, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông giải quyết các vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông hoặc các vụ tai nạn giao thông và các khiếu nại, tố cáo.

Điều 8. Các hình thức thông báo

1- Niêm yết công khai các nội dung phải thông báo tại trụ sở làm việc, bảo đảm phải dễ nhìn, dễ đọc, dễ hiểu;

2- Thông báo trên báo, đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình;

3- Bằng panô, áp phích nơi công cộng;

4- Qua các dịch vụ điện thoại;

5- Giấy hẹn (hoặc phiếu hẹn) hoặc bằng văn bản khác của đơn vị Cảnh sát giao thông.

MỤC B. NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN BÀN

Điều 9. Những việc nhân dân bàn và quyết định

1- Những phương án, kế hoạch bảo vệ trật tự, an toàn giao thông và tự giải toả các vi phạm hành lang trật tự, an toàn giao thông;

2- Việc thành lập và phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở các đoạn đường, đoạn sông, bến đỗ, nơi họp chợ...;

3- Việc thành lập các quỹ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không trái pháp luật.

Điều 10. Những việc nhân dân tham gia

1- Những biện pháp để thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;

2- Những sáng kiến góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm trên các phương tiện và tuyến giao thông;

3- Góp ý kiến về lề lối, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông;

4- Góp ý kiến đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phê phán những lời nói, bài viết, việc làm không xây dựng đối với lực lượng Cảnh sát giao thông, những hành vi chống lại cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ...;

5- Đề nghị biểu dương khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, kiến nghị xử lý các trường hợp cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông sai phạm, yếu kém về phẩm chất, năng lực công tác.

MỤC C. NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN LÀM

Điều 11. Nhân dân, các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, xã hội phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Điều 12. Những việc nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

1- Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ các công trình giao thông. Trường hợp phát hiện công trình giao thông có dấu hiệu không đảm bảo an toàn hoặc có hành vi đe doạ đến an toàn giao thông thì nhanh chóng thực hiện các biện pháp báo hiệu và khẩn trương thông báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý giao thông, cơ quan Công an hoặc cơ quan Nhà nước khác nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời;

2- Phát hiện, ngăn chặn, tố cáo những trường hợp xâm phạm đến trật tự, an toàn giao thông và các công trình giao thông, các thiết bị an toàn giao thông;

3- Thực hiện tự giải toả những chướng ngại vật gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông như nhà cửa, lều quán, cây cối, biển quảng cáo, đổ đất đá... vi phạm hành lang an toàn giao thông;

4- Giúp đỡ, ủng hộ Cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ.

Điều 13. Nhân dân có thể gặp trực tiếp, gửi đơn, thư, gọi điện thoại để thông báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông về những trường hợp sau:

1- Các vụ tai nạn giao thông;

2- Các vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông;

3- Đặt chướng ngại vật trên đường giao thông;

4- Ném đất, đá hoặc các vật khác vào phương tiện giao thông hoặc người tham gia giao thông;

5- Chống lại cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ;

6- Giả danh Công an;

7- Vận chuyển trái phép chất cháy, chất nổ, chất độc hại, chất ma tuý hoặc vận chuyển trái phép các hàng hoá khác trên các phương tiện giao thông;

8- Các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông hoặc vi phạm pháp luật khác.

Điều 14. Người và phương tiện tham gia giao thông phải chấp hành đúng những quy định về trật tự, an toàn giao thông. Người điều khiển phương tiện giao thông phải mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết liên quan đến hoạt động giao thông vận tải của mình theo quy định của pháp luật; phải tuân thủ việc kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông và chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

MỤC D. NHỮNG VIỆC NHÂN DÂN GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 15. Những việc nhân dân, các cơ quan, tổ chức giám sát, góp ý kiến với lực lượng Cảnh sát giao thông

1- Việc Cảnh sát giao thông thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ Công an trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, tuần tra kiểm soát giao thông, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, điều tra và xử lý tai nạn giao thông, chống tội phạm hình sự, chống buôn lậu và gian lận thương mại trên các phương tiện hay các tuyến giao thông;

2- Việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, thái độ, tư cách, tác phong, lời nói, trang phục... của Cảnh sát giao thông khi thi hành công vụ;

3- Phát hiện, tố cáo các trường hợp cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông có hành vi tiêu cực hoặc vi phạm cần phải xử lý; đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Điều 16. Việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát giao thông phải bảo đảm khách quan, trung thực, với tinh thần xây dựng và bằng các hình thức sau:

1- Thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với Cảnh sát giao thông;

2- Quan sát, theo dõi hoạt động của Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ ở công sở, trên tuyến đường hay trên các phương tiện giao thông;

3- Qua kết quả giải quyết các tin báo, đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Đơn vị Cảnh sát giao thông phải bố trí hòm thư góp ý công khai ở nơi thuận tiện để nhân dân góp ý, nhận xét về tư cách, phẩm chất và việc thi hành pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn, thư góp ý kiến, nhận xét của công dân, Thủ trưởng đơn vị Cảnh sát giao thông có cán bộ, chiến sỹ được nhân dân góp ý, nhận xét phải trả lời cho người góp ý về kết quả xử lý; đối với vụ, việc phức tạp thì cấp trên trực tiếp có thể gia hạn nhưng không quá 30 ngày.

Điều 18. Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng; trường hợp phát hiện cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông vi phạm Quy chế thì Thủ trưởng đơn vị có quyền tạm đình chỉ công tác cán bộ, chiến sỹ đó theo quy định của Bộ Công an để xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Thủ trưởng đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm, không đốn đốc, kiểm tra để cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền vi phạm Quy chế thì phải chịu trách nhiệm liên đới.

Điều 19. Quy chế này được phổ biến đến từng cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát giao thông và công bố công khai cho toàn thể nhân dân và các cơ quan, tổ chức biết để thực hiện.

Điều 20. Đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và các đồng chí Cục trưởng các Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế./.

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XUẤT, NHẬP CẢNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh nhằm bảo đảm quyền tự do và lợi ích hợp pháp về xuất, nhập cảnh của công dân, tạo điều kiện và cơ sở pháp lý để công dân tham gia quản lý Nhà nước và chống quan liêu, phiền hà, tiêu cực trong việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh; đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng lực lượng Quản lý xuất, nhập cảnh trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực công tác.

Điều 2. Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh nói trong Quy chế này bao gồm các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Quản lý xuất, nhập cảnh - Bộ Công an và Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người đến làm thủ tục đăng ký xuất, nhập cảnh nói trong Quy chế này bao gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC A. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

Điều 3.

1- Trụ sở cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải có biển hiệu đề tên cơ quan; phải bố trí nơi và cán bộ tiếp người đến làm thủ tục đăng ký xuất, nhập cảnh (sau đây gọi tắt là người đến làm thủ tục) chu đáo, lịch sự.

2- Tại nơi tiếp người đến làm thủ tục phải niêm yết công khai, rõ ràng, dễ đọc, dễ nhớ các nội dung sau:

- Tên và số điện thoại (nếu có) của từng bộ phận chịu trách nhiệm tiếp người đến làm thủ tục;

- Thủ tục của từng loại công việc;

- Các loại biểu mẫu, giấy tờ dùng vào việc làm thủ tục xuất, nhập cảnh;

- Các loại phí, lệ phí làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định;

- Thời gian giải quyết;

- Người có thẩm quyền và địa điểm giải quyết các kiến nghị, khiếu nại và tố cáo.

Điều 4.

1- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh có trách nhiệm trực tiếp phổ biến, hướng dẫn, giải thích các quy định có liên quan cho người đến làm thủ tục khi có yêu cầu.

2- Khi tiếp nhận hồ sơ của người đến làm thủ tục, cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải có giấy biên nhận ghi rõ thời gian giải quyết theo quy định của Chính phủ và của Bộ Công an. Trường hợp hồ sơ của người đó chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh chưa tiếp nhận và giải thích rõ lý do, đồng thời hướng dẫn họ bổ sung đầy đủ và đúng quy định.

3- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh có trách nhiệm giải quyết cho người đến làm thủ tục theo đúng thời hạn ghi trong giấy biên nhận. Trường hợp đến thời hạn mà chưa giải quyết được vì nguyên nhân khách quan thì cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải giải thích rõ lý do; trường hợp do lỗi chủ quan của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh thì Thủ trưởng cơ quan hoặc người được Thủ trưởng uỷ quyền phải xin lỗi người đó và chính thức hẹn lại ngày trả kết quả, đồng thời làm rõ nguyên nhân và nhanh chóng giải quyết trong thời gian sớm nhất. Trường hợp tiếp tục lỡ hẹn do lỗi chủ quan thì Thủ trưởng và cán bộ, chiến sỹ có liên quan của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải chịu trách nhiệm kỷ luật.

Điều 5.

1- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải có hòm thư góp ý đặt ở vị trí thuận lợi để nhận đơn, thư tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cơ quan hoặc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; phải phân công cán bộ có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời đơn, thư theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo lại kết quả giải quyết cho người gửi đơn, thư.

2- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh không xem xét giải quyết những đơn, thư nặc danh, mạo danh; từ chối tiếp những người say rượu, bia, chất kích thích khác hoặc có lời nói, ăn mặc vi phạm nếp sống văn minh ở nơi công cộng và kiên quyết xử lý theo pháp luật những người có hành vi quá khích, gây rối trật tự tại nơi tiếp người đến làm thủ tục.

3- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh không được giao hồ sơ xác minh xuất, nhập cảnh cho đương sự trực tiếp đi liên hệ.

Điều 6. Hồ sơ, đơn, thư có liên quan đến công tác quản lý xuất, nhập cảnh gửi đến cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh đều phải được ghi vào sổ theo quy định và chuyển ngay tới bộ phận có trách nhiệm xử lý. Đối với những đơn, thư không liên quan tới công tác quản lý xuất, nhập cảnh hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh thì cần trả lại đơn, thư và giải thích rõ cho người gửi hoặc chuyển ngay tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo lại bằng văn bản cho người có đơn, thư.

MỤC B. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SỸ HUỘC CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

Điều 7.

1- Khi làm nhiệm vụ tiếp người đến hỏi và làm thủ tục, cán bộ, chiến sỹ thuộc cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh (sau đây viết tắt là CBCS) phải giữ đúng lễ tiết tác phong, mặc trang phục theo điều lệnh nội vụ, có thái độ lịch sự, đúng mực; phải hướng dẫn, giải thích rõ về thủ tục, hồ sơ xuất, nhập cảnh theo đúng quy định của pháp luật cho những người có nhu cầu.

2- Nghiêm cấm CBCS nhận tiền, quà biếu hoặc các lợi ích vật chất khác để giải quyết các thủ tục xin xuất, nhập cảnh, tự ý đặt ra các thủ tục, giấy tờ, thu thêm các khoản phí, lệ phí ngoài quy định hoặc ăn uống với người đến làm thủ tục.

3- CBCS phải thực hiện đúng thời hạn giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh, không được tiếp người đến làm thủ tục tại nhà riêng hoặc tại địa điểm khác ngoài cơ quan, trừ trường hợp được Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh giao nhiệm vụ và phải báo cáo Thủ trưởng biết nội dung làm việc.

MỤC C. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ XUẤT, NHẬP CẢNH

Điều 8. Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh có trách nhiệm bố trí hợp lý CBCS có năng lực công tác và đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, đơn, thư đã được cơ quan mình tiếp nhận, giải quyết đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 9. Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh có trách nhiệm tiếp những người đã được bộ phận chuyên môn tiếp và giải quyết yêu cầu, khiếu nại nhưng họ thấy chưa thoả đáng hoặc họ bị bộ phận đó từ chối không tiếp nhưng không có lý do xác đáng nên đề nghị gặp Thủ trưởng. Việc tiếp những người này phải đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức. Kết quả buổi tiếp được ghi lại và chuyển đến các bộ phận có liên quan kèm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan để triển khai thực hiện.

MỤC D. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN LÀM THỦ TỤC

Điều 10. Người đến làm thủ tục có quyền:

1- Yêu cầu cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh hướng dẫn, giải thích, trả lời về những vướng mắc hoặc thắc mắc của mình liên quan đến thủ tục và các quy định về thủ tục xuất, nhập cảnh;

2- Khiếu nại, tố cáo về những việc làm sai trái của CBCS với Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh hoặc với cấp trên;

3- Góp ý kiến, kiến nghị với cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh về trình tự, thủ tục, cách thức giải quyết công việc, thái độ, tác phong của CBCS và các vấn đề cần thiết khác;

4- Yêu cầu cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh giữ bí mật tên, địa chỉ của người khiếu nại, tố cáo.

Điều 11. Người đến làm thủ tục có nghĩa vụ:

1- Khi đến trụ sở cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân, giấy mời, giấy biên nhận của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh hoặc các giấy tờ khác có liên quan; nghiêm chỉnh thực hiện nội quy nơi công sở và sự hướng dẫn của cán bộ tiếp khách; trình bày trung thực sự việc, cung cấp các tài liệu liên quan khi cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh yêu cầu; ký xác nhận vào các nội dung đã trình bày, ký biên bản làm việc hoặc các loại văn bản khác (nếu có);

2- Không được khiếu nại, tố cáo sai sự thật;

3- Chấp hành nghiêm túc các yêu cầu hợp pháp của cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12.

1- Khi phát hiện CBCS thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh, Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh có quyền tạm đình chỉ công tác của CBCS đó theo quy định của Bộ Công an và có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

2- Cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh và CBCS phải nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế này, nếu vi phạm thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an. Trường hợp Thủ trưởng cơ quan Quản lý xuất, nhập cảnh thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra, đôn đốc để CBCS vi phạm Quy chế thì sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới về việc vi phạm đó của CBCS. CBCS có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng.

Điều 13. Quy chế này được niêm yết công khai tại nơi tiếp người đến làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 14. Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Cục trưởng Cục Quản lý xuất, nhập cảnh, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

 

QUY CHẾ

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/1998/QĐ- BCA(V19) ngày 9 tháng 11 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng của lực lượng Công an nhân dân nhằm tuyển chọn được những người đủ tiêu chuẩn về chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ văn hoá, trình độ khoa học kỹ thuật, trình độ chuyên môn phù hợp, có sức khoẻ, có năng khiếu vào lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Điều 2. Thực hiện dân chủ trên cơ sở phát huy quyền được tham gia của Công an các đơn vị, địa phương, của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đảm bảo công bằng xã hội trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng, chống mọi hiện tượng tiêu cực, cửa quyền, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ thực hiện quy chế tuyển sinh, tuyển dụng của Nhà nước, các quy định về tuyển sinh, tuyển dụng của Bộ Công an, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ để vu cáo, gây nghi kỵ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ làm công tác tuyển sinh, tuyển dụng hoặc vi phạm quy định của Bộ Công an về tuyển sinh, tuyển dụng.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC A. DÂN CHỦ TRONG QUÁ TRÌNH SƠ TUYỂN TẠI CÔNG AN CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Điều 4. Quá trình sơ tuyển vào các Trường Công an nhân dân phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an. Công an các địa phương phải thông báo công khai chỉ tiêu, đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục và thời gian tuyển sinh vào các Trường Công an nhân dân, thông báo lịch sơ tuyển, nội dung sơ tuyển để cán bộ, chiến sỹ và công dân có nhu cầu nắm được và đăng ký sơ tuyển.

Điều 5. Các đơn vị Công an phải công bố công khai chế độ thu, nộp lệ phí sơ tuyển và đăng ký dự thi theo quy định của Nhà nước, đảm bảo cho thí sinh được tự do đăng ký thi vào trường và khối thi theo nguyện vọng.

Điều 6. Hội đồng sơ tuyển của Công an cấp tỉnh phải tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh, tập huấn cho cán bộ tuyển sinh cấp huyện để thực hiện đúng yêu cầu, quy trình tuyển sinh, đồng thời duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vào các Trường Công an nhân dân. Các thí sinh đủ điều kiện dự thi phải được đưa vào danh sách theo quy định.

Điều 7. Công an các địa phương tổ chức khám sức khoẻ, kiểm tra năng khiếu của thí sinh theo đúng quy định của Bộ Công an.

Kiểm tra năng khiếu phải đảm bảo tính khách quan, chính xác; đáp án phải được giữ bí mật, có thang điểm chấm để lượng hoá kết quả làm bài của thí sinh và khi cần thiết có thể thanh tra lại việc chấm điểm bài kiểm tra năng khiếu.

Hội đồng tuyển sinh phải gửi phiếu báo cho tất cả các thí sinh tham dự sơ tuyển về kết quả đạt hoặc không đạt yêu cầu sơ tuyển. Phiếu báo phải ghi rõ điểm kiểm tra năng khiếu, kết luận về sức khoẻ, đồng thời có thông báo công khai về kết quả sơ tuyển của tất cả các thí sinh tại trụ sở tuyển sinh.

Điều 8. Hội đồng sơ tuyển phải tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh sớm hoàn thành các thủ tục đăng ký dự thi, bố trí cán bộ giải đáp các yêu cầu do thí sinh nêu ra. Thắc mắc chính đáng của thí sinh phải được trả lời nhanh chóng, rõ ràng và khách quan.

Điều 9. Việc tổ chức các phòng thi sơ tuyển, khu vực thi sơ tuyển phải đảm bảo an toàn và thuận tiện cho các thí sinh dự thi sơ tuyển.

MỤC B. DÂN CHỦ TRONG VIỆC THI TUYỂN, XÉT TUYỂN TẠI CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 10. Việc sắp xếp, bố trí phòng thi và lập danh sách thí sinh phải theo quy chế của Nhà nước.

Thực hiện việc bốc thăm ngẫu nhiên cho mỗi buổi thi đối với cán bộ coi thi và cán bộ giám sát phòng thi. Cán bộ coi thi bốc thăm được số phòng thi nào thì coi thi tại phòng thi đó (không sắp xếp trước).

Điều 11. Bài thi được thu đúng giờ quy định và phải nhanh gọn; thí sinh ký vào biên bản đã nộp bài thi (có số lượng tờ giấy thi). Ban thư ký kiểm tra lại, lập biên bản và niêm phong túi đựng bài thi ngay sau khi hoàn tất việc thu bài của mỗi phòng thi.

Trường hợp có thí sinh vi phạm kỷ luật phòng thi, Giám thị coi thi phải lập biên bản theo đúng thủ tục và gửi cho Hội đồng coi thi của trường.

Thực hiện việc đánh số phách, rọc phách bài thi theo quy định. Số phách được lưu giữ trên máy vi tính và chỉ một cán bộ duy nhất làm máy tính được quản lý số phách theo chế độ tài liệu mật.

Điều 12. Việc chấm thi phải đảm bảo khách quan, theo đúng quy định của Nhà nước và nội quy của Hội đồng chấm thi.

Việc chấm phúc tra phải theo yêu cầu của thí sinh và quy trình đã nêu trong quy chế tuyển sinh. Chỉ thực hiện sửa điểm bài thi khi điểm chấm phúc tra chênh lệch so với điểm chấm lần đầu trong phạm vi điểm chuẩn theo quy định của Nhà nước.

Điều 13. Kết quả điểm thi phải được niêm yết công khai và phải được thông báo bằng phiếu báo điểm thi tới từng thí sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của thí sinh.

Việc xét tuyển vào các Trường Đại học, Cao đẳng Công an nhân dân phải thực hiện đúng quy trình và đảm bảo các nguyên tắc đã được Hội đồng tuyển sinh đề ra và công bố công khai. Sau khi chấm thi, căn cứ vào thống kê kết quả điểm thi (tổng số điểm các môn thi theo quy định) và chỉ tiêu vào từng trường đã được Bộ quy định, Hội đồng thi đề nghị Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điểm xét tuyển (điểm chuẩn) vào từng trường (trong điểm xét tuyển đã tính đến điểm ưu tiên cho đối tượng chính sách và khu vực).

Việc quyết định điểm chuẩn được thực hiện trước khi lên danh sách điểm của từng thí sinh. Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 14. Việc xét tuyển vào Trung học, Sơ học được thực hiện theo nguyên tắc căn cứ vào chỉ tiêu đã được Bộ duyệt phân bổ cho mỗi địa phương, xét tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của địa phương, nhưng không được dưới mức quy định của Bộ (kể cả địa phương đó không đủ chỉ tiêu) và phải thông báo công khai tại trụ sở Công an cấp tỉnh. Trường hợp thí sinh đủ điểm nhưng không học Trung học, Sơ học thì lấy thí sinh có điểm liền kề để thay thế.

Điều 15. Việc xét vào hệ cử tuyển, vào Trường văn hoá nhỏ tuổi cũng phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, địa bàn quy định và được thực hiện công khai, dân chủ giữa địa phương, Trường và cơ quan đào tạo trước khi lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân duyệt.

MỤC C. DÂN CHỦ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

Điều 16. Khi có chỉ tiêu tuyển dụng những người là cán bộ, công nhân viên, bộ đội, sinh viên tốt nghiệp các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học nghề, Sơ học nghề... vào lực lượng Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương phải thông báo công khai cho các đơn vị cấp dưới về số lượng, tiêu chuẩn cụ thể và thời gian tuyển để cán bộ, chiến sỹ biết và giới thiệu người có đủ tiêu chuẩn quy định đăng ký vào danh sách tuyển chọn.

Điều 17. Công an các đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng tổ chức khám sức khoẻ, kiểm tra trình độ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn, năng khiếu và hướng dẫn thủ tục làm giấy tờ cần thiết khác theo quy định tuyển chọn cán bộ vào lực lượng Công an nhân dân, đồng thời có quyền tuyển chọn từng người cụ thể trên cơ sở chỉ tiêu được phân bổ và tiêu chuẩn của Bộ đã quy định và chịu trách nhiệm về kết quả tuyển chọn. Hồ sơ tuyển dụng phải có đủ các giấy tờ, bằng cấp quy định mới đưa ra Hội đồng tuyển chọn xét và phải hoàn tất trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền duyệt, quyết định.

Điều 18. Hội đồng tuyển chọn phải căn cứ vào kết quả kiểm tra và tiêu chuẩn thực tế của người đăng ký xin tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân để chọn người có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và sức khoẻ theo quy định của Bộ Công an.

Điều 19. Sau khi Hội đồng tuyển chọn xét duyệt và cấp có thẩm quyền quyết định phải thông báo kết quả việc tuyển chọn cho các đơn vị liên quan và người xin tuyển dụng biết. Nội dung thông báo gồm số lượng người nộp hồ sơ xin tuyển dụng và kết quả tuyển chọn. Đối với những người không được tuyển chọn, cần thông báo rõ cho họ biết không đạt tiêu chuẩn gì.

MỤC D. DÂN CHỦ TRONG PHÂN CÔNG, PHÂN NHIỆM, GIÁM SÁT VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH, TUYỂN DỤNG

Điều 20. Công tác tuyển sinh được thực hiện ở nhiều cấp, được phân công, phân nhiệm rõ ràng và có sự kiểm tra, giám sát lẫn nhau, cụ thể là:

- Công an các đơn vị, địa phương thực hiện việc sơ tuyển thí sinh đăng ký dự thi vào các Trường Công an nhân dân, có trách nhiệm đảm bảo số lượng, chất lượng thí sinh dự thi; thực hiện việc hướng dẫn làm hồ sơ, kiểm tra, thẩm tra lý lịch, kiểm tra kết quả điểm văn hoá phổ thông trung học, kiểm tra sức khoẻ, năng khiếu, quyết định danh sách những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Công an nhân dân, nộp hồ sơ về trường và hoàn chỉnh mọi thủ tục hồ sơ cho những thí sinh trúng tuyển vào Đại học, Cao đẳng cũng như được xét tuyển vào Trung học, Sơ học Công an nhân dân.

- Các Trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, thực hiện việc ra đề thi và bảo mật đề thi theo đúng quy định, tổ chức toàn bộ công việc thi, xét tuyển, chiêu sinh nhập học vào trường.

- Cơ quan chức năng ở Bộ Công an quản lý công tác tuyển sinh của các Trường Công an nhân dân chịu trách nhiệm đề xuất với lãnh đạo Bộ về chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng các văn bản hướng dẫn, tổng kết, tập huấn công tác tuyển sinh hàng năm, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ở tất cả các khâu công tác tuyển sinh của Công an các địa phương và các Trường Công an nhân dân.

Điều 21. Công tác tuyển dụng được thực hiện ở các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở chỉ tiêu hàng năm được Bộ Công an duyệt.

- Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm giúp lãnh đạo Bộ cân đối chỉ tiêu tuyển dụng của Công an các đơn vị, địa phương, trình lãnh đạo Bộ duyệt và thông báo công khai cho Công an các đơn vị, địa phương số chỉ tiêu, ngành nghề cụ thể và tổ chức kiểm tra việc tuyển dụng ở Công an các đơn vị, địa phương.

- Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chỉ tiêu được thông báo, tổ chức tuyển chọn người có đủ tiêu chuẩn, đúng ngành nghề theo quy định về tuyển chọn cán bộ vào lực lượng Công an nhân dân và theo phân cấp của Bộ.

Điều 22. Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân được hỏi, tìm hiểu và được trả lời về các vấn đề có liên quan đến quy chế tuyển sinh, tuyển dụng, các quy định của Bộ Công an về tuyển sinh, tuyển dụng, chế độ chính sách trong tuyển sinh, tuyển dụng và được khiếu nại, tố cáo những trường hợp vi phạm quy chế, quy định về tuyển sinh, tuyển dụng của Công an các đơn vị, địa phương, các Trường Công an nhân dân, các cơ quan ở Bộ làm công tác tuyển sinh, tuyển dụng và sự sai sót, gian lận của thí sinh, của người xin tuyển sinh, tuyển dụng vào ngành Công an.

Điều 23. Các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân và cán bộ, chiến sỹ Công an gửi đến Công an các đơn vị, địa phương đều phải được Thủ trưởng đơn vị tiếp nhận, xem xét, kết luận, trả lời. Trường hợp đã xác minh, kết luận người được tuyển sinh, tuyển dụng đã khai man lý lịch, giả mạo bằng cấp, chứng nhận sai về thể lực, sức khoẻ để được tuyển dụng thì đơn vị, địa phương tuyển sinh, tuyển dụng ra ngay quyết định huỷ bỏ quyết định đã tuyển sinh, tuyển dụng và báo cáo về Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm với cán bộ, chiến sỹ Công an có sai phạm trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng. Những trường hợp do các cơ sở y tế chứng nhận sai về sức khoẻ, nếu thuộc các Bệnh viện của Bộ thì gửi Tổng cục Hậu cần, nếu là các Bệnh viện ngoài ngành thì gửi Bộ Y tế hoặc Sở Y tế và kèm theo đề nghị xử lý người xác nhận sai về sức khoẻ.

Điều 24. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân lập Hội đồng để tổ chức kiểm tra việc tuyển sinh, tuyển dụng hàng năm của Công an các đơn vị, địa phương về chỉ tiêu, ngành nghề.

Khi phát hiện đơn vị, địa phương vi phạm quy định tuyển sinh, tuyển dụng, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải kịp thời báo cáo Bộ trưởng quyết định huỷ bỏ việc tuyển sinh, tuyển dụng đó.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ thực hiện tốt Quy chế sẽ được khen thưởng; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Điều 26. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Quy chế này. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trưởng, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này./.

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 729/1998/QD-BCA(V19), QUYET DINH 729 1998, BO CONG AN, QUY CHE THUC HIEN DAN CHU, LUC LUONG CONG AN NHAN DAN, QUYEN DAN SU