24/11/2006 | 7051 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 60/2006/QĐ-UBND

Tân An, ngày 24 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;
Theo đề nghị tại văn bản số 1240/TTr-SXD ngày 16/11/2006 của Sở Xây dựng về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An, bao gồm:

1- Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.

2- Đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt.

3- Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng.

4- Đơn giá xây dựng công trình - phần bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công.

Bộ đơn giá xây dựng công trình này được áp dụng để làm cơ sở xác định chi phí trong tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn giá này.

Khi có biến động về giá, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan xây dựng hệ số điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đơn giá thích hợp trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này thay thế:

- Quyết định số 614/QĐ-UB ngày 22/02/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Long An.

- Phần I (đơn giá xây dựng cơ bản), phần III (đơn giá lắp đặt mạng lưới cấp thoát nước) của Điều 1 Quyết định số 2543/1999/QĐ-UB ngày 28/8/1999 của UBND tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:        
- CT, PCT.UBND tỉnh; 
- Như điều 4;
- Phòng NCTH;        
- Lưu: VT, Sở XD. QD-60

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 60/2006/QD-UBND, QUYET DINH 60, TINH LONG AN, BO DON GIA XAY DUNG CONG TRINH, XAY DUNG - DO THI