16/11/2012 | 3673 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5852/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình phát triển Công nghệ Thông tin - Truyền thông giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 14/TTr-STTTT ngày 25 tháng 10 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5852/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

A. CHỦ TRƯƠNG

Xây dựng chương trình hành động cụ thể cho việc triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành, thực hiện Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình phát triển công nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015:

Phát triển và hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu lớn, trước hết tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu của thành phố Hồ Chí Minh về con người, tài nguyên và môi trường, tài chính, kinh tế, công nghiệp và thương mại. Đảm bảo tính cấu trúc, tính hệ thống và tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, làm cơ sở cho việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý các nguồn lực phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và góp phần vào phát triển đất nước nói chung;

Nội dung thông tin tích hợp và khai thác phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chủ quyền quốc gia về không gian mạng.

B. MỤC TIÊU

Những mục tiêu cần đạt được vào năm 2015:

- 100% các hệ thống cơ sở dữ liệu hình thành từ quá trình tác nghiệp tại các sở - ban - ngành, quận - huyện được tập trung về Trung tâm dữ liệu đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung;

- 50% cơ sở dữ liệu được tiến hành tích hợp, chuẩn hóa, phân tích, hoạch định nghiệp vụ, mô hình hóa và dự báo kết quả phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cấp sở - ban - ngành, quận - huyện nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố;

- Xây dựng Trung tâm lưu trữ thông tin thành phố với chức năng quản lý, bảo dưỡng các cơ sở dữ liệu của thành phố được tích hợp từ các hệ thống thông tin nền; đảm nhận vai trò là nơi lưu trữ dữ liệu dự phòng cho toàn thành phố trong trường hợp hệ thống thông tin tại các sở - ban - ngành, quận - huyện gặp sự cố và Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin để nghiên cứu, phân tích, nhận xét,… và hướng đến dự báo để có thể tăng thêm giá trị khai thác, phục vụ tham mưu cho lãnh đạo thành phố.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao trong công tác quản lý, cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê, báo biểu, định hướng, dự báo, quy hoạch, hỗ trợ ra quyết định của lãnh đạo thành phố các cấp.

C. GIẢI PHÁP

I. Tập trung các cơ sở dữ liệu về Trung tâm dữ liệu của thành phố

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng các cơ chế chuyển đổi dữ liệu từ các sở - ban - ngành, quận - huyện về Trung tâm dữ liệu đặt tại Công viên phần mềm Quang Trung;

- Xây dựng hệ thống phần mềm tích hợp (Middleware) kết nối các hệ thống phần mềm phân tán tại các quận - huyện để hình thành cơ sở dữ liệu tại các sở chuyên ngành đặt tại Trung tâm dữ liệu thành phố;

- Triển khai và nâng cấp hệ thống hạ tầng dùng chung: hệ thống định danh (AD), hệ thống chứng thực chữ ký số (CA), hạ tầng phần cứng và hệ thống mạng đô thị băng thông rộng (Metronet) của toàn thành phố (các nội dung của nhiệm vụ này sẽ thực hiện trong chương trình xây dựng và triển khai an toàn an ninh thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước).

2. Nội dung

a) Đề án hệ thống thông tin Văn hóa - Xã hội

- Nội dung thực hiện:

Tích hợp và khai thác Hệ thống thông tin về Dân cư bao gồm: Hệ thống thông tin Hộ tịch, Hệ thống thông tin Nhân khẩu - Hộ khẩu và Nhân khẩu đặc biệt, Bảo hiểm; Y tế; Giáo dục - Đào tạo; Cung và Cầu lao động; Tư pháp và Hệ thống thông tin về Văn hóa (Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Danh mục các dự án:

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Hộ tịch;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Giáo dục;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Lao động việc làm;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Y tế;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Khiếu nại -Tố cáo;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Tư pháp;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Cán bộ công chức;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư các dự án thành phần trên là các Sở chuyên ngành quản lý các hệ thống thông tin: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Viện Kiểm sát thành phố, Tòa án thành phố, Công An thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Ủy ban Mặt tận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh TP.HCM.

Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

b) Đề án hệ thống thông tin Kinh tế

- Nội dung thực hiện:

Tích hợp và khai thác hệ thống thông tin về Doanh nghiệp, Logistics, Thuế, Hải quan, Thị trường, Tài chính và Mạng thông tin kinh tế.

Danh mục các dự án:

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Doanh nghiệp;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Tài chính: xây dựng các hệ thống thông tin thành phần (hệ thống thông tin quản lý mua sắm công, hệ thống thông tin quản lý đấu thầu trực tuyến việc mua sắm công,...);

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Logistics;

+ Dự án Xây dựng Mạng thông tin kinh tế: dự án tích hợp và khai thác các hệ thống thông tin thành phần từ các dự án trên.

- Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư các dự án thành phần trên là các Sở chuyên ngành quản lý các hệ thống thông tin: Cục Thống kê, Cục Thuế thành phố, Cục Hải quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển, Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Liên minh Hợp tác xã, Kho bạc Nhà nước thành phố, Công an Thành phố...

Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

c) Đề án hệ thống thông tin Quản lý đô thị

- Nội dung thực hiện:

Tích hợp và khai thác hệ thống thông tin về Đất đai - Xây dựng; Hạ tầng ngầm (viễn thông, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng,…); Quy hoạch, Môi trường, Giao thông vận tải,..

Danh mục các dự án:

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Đất đai - Xây dựng;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Hạ tầng Viễn thông;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Quy hoạch;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Môi trường;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Quản lý đô thị;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Biến đổi khí hậu;

+ Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Giao thông vận tải.

- Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư các dự án thành phần trên là các Sở chuyên ngành quản lý các hệ thống thông tin: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Giao thông vận tải, Viện nghiên cứu phát triển, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thành phố, Ban Quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý khu Nam; Ban Quản lý Tây Bắc…

Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

d) Đề án hệ thống thông tin Khoa học công nghệ

- Nội dung thực hiện:

Tích hợp và khai thác Hệ thống thông tin Khoa học và Công nghệ (thông tin về đề tài khoa học và nguồn nhân lực).

Danh mục dự án: Dự án Xây dựng Hệ thống thông tin Khoa học công nghệ.

- Tổ chức thực hiện:

Chủ đầu tư các dự án thành phần trên là các Sở chuyên ngành quản lý các hệ thống thông tin: Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, các Trường, Viện, Liên Hiệp hội...

Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

II. Khai thác hệ thống dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu thành phố

1. Nhiệm vụ

- Xây dựng cơ chế, quy định trong việc phân quyền khai thác sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu giữa các sở - ban - ngành, quận - huyện;

- Xây dựng và triển khai kiến trúc tích hợp các hệ thống thông tin của thành phố hình thành kho dữ liệu thô dần tiến đến việc khai thác và kết xuất dữ liệu báo cáo phục vụ hỗ trợ lãnh đạo thành phố các cấp định hướng, ra quyết định.

2. Nội dung

a) Nội dung thực hiện:

- Xây dựng phần mềm khai thác thông tin thông minh (BI);

- Chuyên gia khảo sát, phân tích cơ sở dữ liệu tích hợp giữa các hệ thống thông tin với nhau hình thành các chuẩn báo cáo và dự báo phát triển ngành trong các năm theo chỉ tiêu cụ thể.

b) Danh mục các dự án:

- Dự án Xây dựng kiến trúc hệ thống thông tin khung: kiến trúc, các chuẩn, tiêu chí cho việc liên thông kết nối và tích hợp;

- Dự án Mua sắm lõi tích hợp khung;

- Dự án xây dựng Phát triển, hiệu chỉnh phần mềm tích hợp và khai thác 15 hệ thống thông tin cơ bản.

c) Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư 3 dự án thành phần trên: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các Sở chuyên ngành; Các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Quản lý đô thị, Kinh tế, Khoa học công nghệ; các công ty tư vấn phần mềm,…

d) Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

III. Xây dựng trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin Thành phố

1. Nhiệm vụ

- Hình thành Trung tâm nghiên cứu phân tích thông tin trực thuộc Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo công tác phân tích, dự báo, tham mưu và cung cấp số liệu kịp thời và chính xác cho lãnh đạo thành phố;

- Đầu tư kinh phí, nhân sự, trang thiết bị, hạ tầng thông tin phục vụ cho công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Nội dung

a) Nội dung thực hiện

Xây dựng trung tâm khai thác và nghiên cứu phân tích thông tin thành phố bao gồm cơ sở vật chất trang thiết bị, văn phòng làm việc, kinh phí vận hành và đào tạo nguồn nhân lực khai thác thông tin (cử nhân sự tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn chuyên về các hệ thống thông tin phục vụ quá trình công tác tại trung tâm dữ liệu thành phố và hỗ trợ các đơn vị sở - ban - ngành trong quá trình xử lý và khai thác dữ liệu).

b) Chủ đầu tư dự án: Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Thời gian thực hiện: từ quý 4 năm 2012 đến năm 2015.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin - truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành có trách nhiệm thực hiện Chương trình này.

2. Định kỳ quý III hàng năm, các đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình nhánh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí thực hiện của năm tiếp theo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện Kế hoạch Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình nhánh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện ngay sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch và hàng quý gửi báo cáo cho Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 5852/QD-UBND, QUYET DINH 5852, THANH PHO HO CHI MINH, HE THONG THONG TIN CHUYEN NGANH, HE THONG CO SO DU LIEU, CONG NGHE THONG TIN