09/01/2014 | 8635 Lượt xem |

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1. Trường Đại học Lao động - Xã hội.

2. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.

3. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

4. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

5. Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.

6. Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

7. Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam.

8. Trung tâm Lao động ngoài nước.

9. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I.

10. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II.

11. Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực III.

Điều 2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.

2. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất.

3. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

4. Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An.

5. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

6. Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật.

7. Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi.

8. Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và Phục hồi chức năng.

9. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Cần Thơ.

10. Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh.

11. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nng.

12. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn.

13. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tchức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBNĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 58/QD-TTG, QUYET DINH 58 2014, THU TUONG CHINH PHU, DON VI SU NGHIEP CONG LAP, DON VI SU NGHIEP CONG LAP 2014, LAO DONG - TIEN LUONG, BO MAY HANH CHINH