16/04/2013 | 2905 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 532/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 16 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Căn cứ Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, về việc triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”;

Thực hiện Thông báo số 291-TB/TU ngày 12/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, về thành phần Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 378/TTr-SNV ngày 15/4/2013, về việc thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh, gồm các ông có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

- Ông Trần Tất Tiệp, Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Các uỷ viên:

- Ông Ngô Quang An, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính.

- Ông Đoàn Văn Hùng, Giám đốc Sở Tư pháp.

- Ông Lê Đức Ngân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Ông Nguyễn Mạnh Hiền, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

- Ông Nguyễn Công Thành, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

- Ông Trần Quý Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” và theo quy định của Chính phủ.

Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

tm. Ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 532/QD-UBND, QUYET DINH 532, TINH NAM DINH, CAI CACH CHE DO CONG VU CONG CHUC, BAN CHI DAO DAY MANH CAI CACH CHE DO CONG VU, CAI CACH CHE DO CONG VU CONG CHUC NAM DINH, BO MAY HANH CHINH