25/09/2012 | 25035 Lượt xem |

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4946/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH CÁC TIÊU CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 3134/TTr-SVHTTDL ngày 25 tháng 6 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 12 (mười hai) Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 cùng với thang điểm, quy trình đánh giá xét chọn công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa thuộc phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành các Tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

DANH MỤC

CÁC TIÊU CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

1. Tiêu chuẩn Gia đình văn hóa;

2. Tiêu chuẩn Ấp văn hóa;

3. Tiêu chuẩn Khu phố văn hóa;

4. Tiêu chuẩn Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới;

5. Tiêu chuẩn Phường - Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị;

6. Tiêu chuẩn Công viên đạt chuẩn văn hóa;

7. Tiêu chuân Chung cư, nhà tập thể văn hóa;

8. Tiêu chuẩn Điểm sáng văn hóa;

9. Tiêu chuẩn Ký túc xá văn hóa;

10. Tiêu chuẩn Cơ sở, Nhà hàng tổ chức tiệc cưới văn hóa;

11. Tiêu chuẩn Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa;

12. Tiêu chuẩn Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

 

TIÊU CHUẨN

GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

1. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương (34 điểm)

a) Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước của cộng đồng: (10 điểm)

- Không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, mua bán. (3 điểm)

- Không tiến hành xây dựng công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. (5 điểm)

- Sử dụng điện đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và không có hành vi trộm cắp điện, nước. (2 điểm)

b) Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh nơi công cộng, bảo vệ di tích lịch sử văn hóa, cảnh quan của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (9 điểm)

c) Không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; không tàng trữ, sử dụng và lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không vướng các tệ nạn xã hội, tham gia tích cực bài trừ và phòng, chống các loại tệ nạn xã hội: (8 điểm)

- Không sử dụng, mua bán, tàng trữ ma túy; không cờ bạc; (4 điểm)

- Không uống rượu, bia say sưa gây mất trật tự; không mê tín dị đoan; (4 điểm)

d) Tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua, sinh hoạt hội họp ở cộng đồng. (7 điểm)

2. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng: (43 điểm)

a) Gia đình hòa thuận, chăm lo phụng dưỡng người già; không có bạo lực gia đình dưới mọi hình thức, thực hiện bình đẳng giới; vợ chồng thực hiện sinh con đúng quy định; nuôi con khỏe, dạy con ngoan, không để con tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm Luật giao thông. (9 điểm)

b) Gia đình nề nếp; ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu thảo hiền; giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới về gia đình. (9 điểm)

c) Tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp, giữ gìn vệ sinh công cộng; không xả rác ra đường phố, không thả rong súc vật, phóng uế bừa bãi; không phơi quần áo trước cửa nhà, ban công lầu làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; trồng cây xanh, cây kiểng tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. (10 điểm)

d) Thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. (8 điểm)

e) Tích cực tham gia chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; đoàn kết tương trợ xóm giềng, giúp đỡ đồng bào hoạn nạn; hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào xã hội - từ thiện tại địa phương. (7 điểm)

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả: (23 điểm)

a) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đưa trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1. (7 điểm)

b) Người lớn trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. (8 điểm)

d) Kinh tế gia đình ổn định, năng động làm giàu chính đáng, thực hành tiết kiệm, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các thành viên trong gia đình ngày càng nâng cao. (8 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

1. Gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa phải là gia đình đạt đủ 3 tiêu chuẩn đã quy định.

2. Gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa được đề nghị biểu dương phải là hộ gia đình có thành tích nổi trội trong việc thực hiện 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại địa phương.

3. Vào đầu tháng 10 hàng năm, các hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa và tháng 10 năm sau Ban điều hành Tổ dân phố - Tổ nhân dân tổ chức họp dân để bình xét.

4. Việc bình xét Gia đình văn hóa tại Tổ dân phố - Tổ nhân dân được thực hiện công khai, dân chủ. Ban điều hành Tổ dân phố - Tổ nhân dân xét duyệt phần tự chấm điểm của hộ dân, xác định hộ đạt Gia đình văn hóa, hộ chưa đạt Gia đình văn hóa (có lý do kèm theo); tổ chức họp hộ dân công bố kết quả tự chấm của các hộ và dự kiến của Ban Điều hành Tổ dân phố - Tổ nhân dân. Nhân dân góp ý thảo luận và biểu quyết thông qua danh sách các hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và chưa đạt Gia đình văn hóa. Lập biên bản cuộc họp và danh sách hộ đạt danh hiệu gửi về Ban vận động Khu phố - Ấp.

5. Ban vận động Khu phố - Ấp tổng hợp, rà soát chặt chẽ kết quả bình xét của Ban điều hành Tổ dân phố - Tổ nhân dân và làm thủ tục gửi về Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường - xã, thị trấn đề nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp ra Quyết định công nhận hộ gia đình hàng năm (trước ngày 30 tháng 10). Hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn liên tục trong 3 năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn ban hành Quyết định kèm theo giấy công nhận./.

 

TIÊU CHUẨN

ẤP VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

- Tiêu chuẩn 1: 12 điểm

- Tiêu chuẩn 2: 24 điểm

- Tiêu chuẩn 3: 14 điểm

- Tiêu chuẩn 4: 39 điểm

- Tiêu chuẩn 5: 11 điểm

 Tổng cộng : 100 điểm

TIÊU CHUẨN 1: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới: (12 điểm)

1. Vận động các hộ trong ấp phát huy tình làng nghĩa xóm, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, kinh tế hợp tác, thực hành tiết kiệm. (1 điểm)

2. Vận động và giám sát các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn dân cư chấp hành tốt luật pháp Nhà nước, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước, không có hộ sản xuất hoặc chứa hàng gian, hàng giả, trốn thuế. (1 điểm)

3. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo dân nghèo, gồm: (8 điểm)

- Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Vì người nghèo” phát huy tinh thần tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” để chăm lo các hộ nghèo trong khu dân cư sớm thoát nghèo theo tiêu chí của thành phố. Thành lập các “Tổ tự quản giảm nghèo” để giúp đỡ các hộ thuộc diện nghèo, sử dụng vốn được trợ giúp đúng mục đích; vận động các hộ thực hiện tốt việc hoàn vốn, không có hộ nợ vốn kéo dài và có biện pháp giúp đỡ cách sản xuất, chăn nuôi làm ăn có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống của người dân. (3 điểm)

- Có biện pháp phối hợp giải quyết, giúp ít nhất 80% các hộ trong chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 3 (2009 - 2015) vượt nghèo. (2 điểm)

- Có kế hoạch khảo sát các hộ trong diện xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương (mới phát sinh) và tích cực vận động kinh phí ủng hộ xây tặng, vận động và thực hiện sửa chữa đối với Nhà tình nghĩa đã xuống cấp (hoặc sửa chữa chống dột). (2 điểm)

- Có nhiều hoạt động hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, phát triển nghề truyền thống hợp tác và liên kết phát triển kinh tế tại ấp. (1 điểm)

- Vận động nhân dân tích cực thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới (có ít nhất 80% trong tổng số hộ dân tham gia thực hiện). (2 điểm)

TIÊU CHUẨN 2: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình: (24 điểm)

1. Vận động 100% hộ dân đăng ký thực hiện tiêu chuẩn Gia đình văn hóa và có 70% trở lên số hộ đạt danh hiệu; không phát sinh tệ nạn xã hội; không sử dụng, lưu hành văn hóa phẩm độc hại. Cuối năm, bình chọn Gia đình văn hóa theo đúng quy trình, công khai, dân chủ ở Tổ nhân dân. (2 điểm)

2. 100% số hộ dân có điện thắp sáng, có phương tiện nghe, nhìn. Vận động nhân dân sử dụng điện đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và không có hành vi trộm cắp điện (Riêng đối với một số ấp của huyện Cần Giờ sẽ xem xét cụ thể). (1 điểm)

3. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: (10 điểm)

a) Ban vận động ấp có chương trình, kế hoạch chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí: (4 điểm)

• Vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường theo quy định;

• Vận động 100% trẻ em bỏ học nửa chừng tiếp tục đi học;

• Có biện pháp phối hợp giúp đỡ, khuyến khích hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh giỏi;

• Đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của ngành giáo dục;

b) Thực hiện bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho trẻ em: (2 điểm)

• Trẻ em trong ấp được chăm sóc, bảo vệ theo pháp luật;

• Có 100% trẻ em trong độ tuổi quy định được tiêm chủng theo đúng lịch của ngành y tế;

• Không có trẻ em tử vong do các bệnh nguy hiểm theo quy định của ngành Y tế (ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm màng não mủ, bạch hầu, tay chân miệng…), do tai nạn thương tích; không có trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng, nếu có phải được chăm sóc theo quy định của ngành y tế;

• Không có trẻ em lang thang, đi ăn xin; không có trường hợp lạm dụng tình dục, lao động trẻ em, hành hạ, ngược đãi trẻ em;

• Không có trẻ em vướng vào các tệ nạn xã hội; có biện pháp phối hợp quản lý, giúp đỡ cho số thanh thiếu niên từ các trung tâm giáo dục, giáo dưỡng trở về hòa nhập cộng đồng.

c) Có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, vui chơi giải trí cho trẻ em: (2 điểm)

• Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em với nhiều hoạt động phong phú;

• Có biện pháp phối hợp chăm lo vật chất, tinh thần cho 100% trẻ em, đặc biệt đối với số trẻ em mồ côi, tàn tật, bất hạnh, khó khăn nhân các ngày Quốc tế Thiếu nhi, đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán.

d) Tham gia các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động: (2 điểm)

Tuyên truyền pháp luật về Dân số; Hôn nhân và Gia đình; Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phòng, chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới; Phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; vận động nhân dân đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhân dân;

• Tất cả các gia đình phấn đấu thực hiện tốt “Gia đình ít con”. Thực hiện sinh con theo chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không có hành vi bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc;

• 100% phụ nữ mang thai đi khám thai và được tiêm phòng đúng quy định của ngành y tế.

• Vận động nam, nữ trước khi đăng ký kết hôn hoặc có ý định sinh con nên đi khám sức khỏe sinh sản và đi khám sức khỏe về các bệnh liên quan đến tâm thần, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS...

4. Chấp hành chủ trương của thành phố về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng. (1 điểm)

5. Vận động nhân dân và cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên: thực hành tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng; không xa hoa, lãng phí; có ít nhất 70% số hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh việc cưới, việc tang, lễ hội; không có hoạt động truyền bá và hành nghề mê tín dị đoan; thực hiện tốt mối quan hệ, ứng xử, giao tiếp thân thiện hòa nhã nơi công cộng và tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư. (2 điểm)

6. Các tiêu chí về tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao ở ấp: (8 điểm)

- Có ít nhất 4 Câu lạc bộ trong các loại hình sau: Câu lạc bộ Ông Bà Cháu, Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ cờ tướng, Câu lạc bộ sinh vật cảnh, Câu lạc bộ ngâm thơ... Mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 10 thành viên hoạt động và định kỳ có sinh hoạt. (2 điểm)

- Có 01 địa điểm sinh hoạt tại ấp. Có tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng. (1 điểm)

- Duy trì, sửa chữa các bảng thông tin nội bộ ở ấp, đồng thời có biện pháp phù hợp tăng cường thông tin nội bộ, cập nhật thông tin thường xuyên hàng tuần, tháng đến nhân dân trong ấp. (2 điểm)

- Có ít nhất 01 đội văn nghệ từ 10 người trở lên và có hoạt động thường kỳ. (1 điểm)

- Có ít nhất 01 đội Thể dục thể thao từ 10 người trở lên, có tổ chức thi đấu, giao lưu trong và ngoài ấp. (1 điểm)

- Có biện pháp phối hợp bảo vệ và quản lý tốt các di sản lịch sử - văn hóa (nếu có). (1 điểm)

TIÊU CHUẨN 3: Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp: (14 điểm)

1. Có kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện tuyến đường - tuyến hẻm vệ sinh - văn minh; vận động nhân dân treo cờ đúng quy định trong các ngày lễ, tết. (0,5 điểm)

2. Chủ nhật hàng tuần, vận động nhân dân trong ấp dành 15 phút thực hiện “Chủ nhật xanh” tham gia tổng vệ sinh thu gom rác. (0,5 điểm)

3. Không đổ nước thải, vứt rác thải, phế liệu vứt xác súc vật ra đường phố, ngõ hẻm, xuống hố ga, sông, kênh rạch; không thả rong súc vật hoặc để súc vật phóng uế bừa bãi nơi công cộng, không phơi quần áo trước cửa nhà, trên ban công lầu làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung, không khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi. (1 điểm)

4. Tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng, bảo vệ cây xanh và tạo mảng xanh trong hộ gia đình. (0,5 điểm)

5. 100% hộ gia đình có biện pháp xử lý rác sinh hoạt để bảo vệ môi trường, trong đó có ít nhất 80% số hộ gia đình đăng ký thực hiện thu gom rác theo quy định, có nhà vệ sinh hợp quy cách, vận động nhân dân không hút thuốc lá nơi công cộng; không làm nhà vệ sinh trên sông rạch, ao hồ; các hộ chăn nuôi phải thực hiện xử lý nước thải, chất thải đúng quy định. (1 điểm)

6. Vận động nhân dân tham gia giữ gìn cây xanh, vỉa hè, lề đường thông thoáng, sạch sẽ, sử dụng lề đường đúng quy định, để xe có trật tự, có lối cho người đi bộ và cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, các công trình công cộng để sinh hoạt, kinh doanh, trưng bày vật dụng; có đề xuất chính quyền địa phương giải tỏa các trường hợp tụ tập buôn bán hàng rong xe đẩy, chợ tự phát trên địa bàn dân cư. (3,5 điểm)

7. Có kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt Luật giao thông về đường bộ, đường thủy, đường sắt; thực hiện tốt nếp văn hóa giao thông và các chủ trương của thành phố về an toàn giao thông; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia giữ gìn trật tự, điều hòa giao thông tại những khu vực, tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại địa bàn dân cư (nếu có); đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu giảm 3 mặt về tai nạn giao thông (số vụ, số người chết, số người bị thương). (6 điểm)

8. Vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, vật kiến trúc, mở rộng hẻm, đường tại các ấp, phấn đấu có: từ 80% đến 100% số đường giao thông nông thôn được rải nhựa hoặc cứng hóa theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tích cực vận động nhân dân giám sát và tổ chức xóa các loại quảng cáo, vẽ, viết trái phép, không phép làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung. (1 điểm)

TIÊU CHUẨN 4: Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh: (39 điểm)

• Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện Cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền.

• Vận động nhân dân xây dựng “Ấp lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 3 giảm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

• Thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

Cụ thể như sau:

1. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ của Tổ nhân dân. Những việc có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, kể cả các khoản thu do đóng góp của người dân đều được thông báo, công khai, hoặc đưa ra bàn bạc, đi đến thống nhất và tổ chức thực hiện. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của chính quyền, của cán bộ, công chức, đảng viên; giám sát về phong cách tiếp dân, đạo đức, lối sống, tình trạng lãng phí, tham ô, tham nhũng của cán bộ, công chức và tố giác các đối tượng phạm tội tại địa bàn dân cư. Tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát các công trình, các dự án đang được triển khai thực hiện tại tổ, ấp của địa phương mình theo đúng tinh thần dân chủ cơ sở và góp phần thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. (2 điểm)

2. Ấp và các Tổ nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy ước cộng đồng dân cư và Quy ước này phải được nhân dân trao đổi, bàn bạc và thống nhất thực hiện; có kiểm tra, giám sát nhắc nhở nhau trong sinh hoạt Tổ nhân dân. (1 điểm)

3. Vận động ít nhất 70% tổng số hộ dân trong ấp tham dự các buổi sinh hoạt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành do Chính quyền địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp tổ chức. Vận động nhân dân trong ấp thực hiện tốt các chủ trương, quy định của pháp luật. Đặc biệt là các chủ trương về quy hoạch, đền bù, giải tỏa để xây dựng các công trình quốc gia, công trình công cộng... Không để xảy ra tình trạng khiếu nại tố cáo kéo dài, khiếu kiện đông người, trái pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và thành phố. (2 điểm)

4. Vận động các hộ dân tích cực tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của các Đại biểu dân cử các cấp theo quy định của pháp luật. Quan tâm, phản ảnh, đề xuất những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri với Đại biểu dân cử và theo dõi kết quả giải quyết. Vận động nhân dân theo dõi, giám sát để từ đó có ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động của Đại biểu dân cử ứng cử trên địa bàn theo luật định. (2 điểm)

5. Có biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong ấp tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Chương trình mục tiêu 3 giảm, thực hiện khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (Quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an). (14 điểm)

Cụ thể như sau:

a) Giảm tội phạm: 4 điểm

• Xây dựng ấp “An toàn về an ninh trật tự” không có tội phạm ẩn náu, đồng thời tổ chức và có các biện pháp phối hợp để vận động nhân dân phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về tội phạm các loại, đặc biệt là loại tội phạm hoạt động theo băng nhóm xã hội đen, những đối tượng cho vay nặng lãi, những đối tượng có nguy cơ trở thành tội phạm và những đối tượng có lệnh truy nã; vận động những người phạm tội ra đầu thú với chính quyền; vận động giao nộp vũ khí, hung khí các loại. Phối hợp quản lý người tạm trú, tạm vắng. Xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng, chống các loại tội phạm. Không có tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn; không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra và số loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư phải giảm (từ 50 % trở lên) so với năm trước. (2 điểm)

• Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, các ấp có bản đăng ký, 100% hộ dân cam kết thi đua xây dựng ấp “An toàn về an ninh trật tự”, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đối tượng đã mãn hạn tù, người có tiền án tiền sự, người đã chấp hành giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng thanh thiếu niên từ các trung tâm, trường, trại, trở về tái hòa nhập cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống. (1 điểm)

• Phối hợp quản lý, nắm chắc số đối tượng nhập cư, tạm cư (kể cả số thanh niên công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các sinh viên cư ngụ tại ký túc xá, nhà trọ...) tại địa bàn dân cư để có biện pháp tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. (1 điểm)

b) Giảm ma túy: 5 điểm

• Có kế hoạch phối hợp tham gia khảo sát nắm chắc về các loại đối tượng ma túy trên địa bàn để có biện pháp, đấu tranh, chuyển hóa và giữ vững địa bàn trong sạch, lành mạnh góp phần cùng địa phương thực hiện thành công các Tiêu chí xây dựng “Xã lành mạnh không còn ma túy, mại dâm”. (2 điểm)

• Phối hợp vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm soát, đấu tranh chuyển hóa để xây dựng địa bàn không có tụ điểm và không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy. (1 điểm)

• Số người nghiện ma túy không phát sinh thêm trong năm. Nếu có thì phải có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa và vận động 100% gia đình đưa người nghiện đăng ký hình thức cai nghiện với chính quyền địa phương hoặc đi cai nghiện tập trung; quan tâm và tổ chức hoặc vận động các gia đình thường xuyên đi thăm nuôi để động viên người thân học tập, lao động tốt.       (1 điểm)

• Giúp đỡ, cảm hóa người được giải quyết tái hòa nhập cộng đồng không tái nghiện, không mặc cảm, tham gia các hoạt động của địa phương, có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống. (1 điểm)

c) Giảm mại dâm: 4 điểm

• Phối hợp khảo sát nắm chắc các đối tượng có nguy cơ dễ trở thành gái mại dâm để giáo dục, vận động, giúp đỡ họ không vi phạm pháp luật. Cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ, giúp đỡ người hoàn lương hòa nhập với cộng đồng bằng các biện pháp: tổ chức hoặc kiến nghị, đề xuất để giải quyết việc làm, trợ cấp, trợ vốn, học nghề. (2 điểm)

• Phối hợp tổ chức tuyên truyền, trong nhân dân về Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; vận động nhân dân giám sát, phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm (kể cả mại dâm nam) và những cơ sở, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ có biểu hiện hoạt động mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em. Đề xuất các biện pháp đấu tranh, xóa bỏ các hoạt động mại dâm trá hình trên địa bàn. (2 điểm)

d) Các loại tệ nạn xã hội khác: 1 điểm

Ngoài các loại tội phạm, tệ nạn nêu trên, Ban vận động ấp thực hiện tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, trộm cắp, ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, các hình thức mê tín dị đoan… (1 điểm)

6. Vận động nhân dân tham gia xây dựng tốt nền Quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu 100% thanh niên đến tuổi thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và đạt 100% chỉ tiêu thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên khám sức khỏe khi có lệnh gọi của cơ quan Quân sự địa phương, không có trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ. Vận động 100% số quân nhân đào bỏ ngũ trở lại đơn vị (nếu có). Cùng với địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”. (2 điểm)

7. Phối hợp tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy. Không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhà nước, nhân dân trên địa bàn. (2 điểm)

8. Có 100% Tổ nhân dân sinh hoạt định kỳ đúng quy định và có sổ, biên bản ghi chép các nội dung sinh hoạt của Tổ, có 70% số hộ dân tham dự trong mỗi lần họp Tổ. Có Tổ hòa giải, phối hợp thực hiện tổ chức hòa giải các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Phấn đấu hòa giải thành từ 75% trở lên số vụ hòa giải. Có từ 80% trở lên số Tổ nhân dân đạt danh hiệu xuất sắc và được ngành chức năng công nhận là Tổ an toàn, Tổ tự quản. (1 điểm)

9. Vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về xây dựng, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm đất, hẻm để buôn bán, không có xây dựng không phép, không đúng giấy phép. (1 điểm)

10. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân: (5 điểm)

- Chi bộ ấp đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Ban công tác Mặt trận và các Chi hội đoàn thể ấp đạt danh hiệu xuất sắc. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể. Có phát triển hội viên, đoàn viên mới. Có giới thiệu Hội viên, Đoàn viên hoặc quần chúng ưu tú với Chi bộ ấp để bồi dưỡng phát triển vào Đảng Cộng sản Việt Nam. (2 điểm)

- Chi bộ ấp có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chỉ đạo Ban nhân dân ấp, Ban công tác Mặt trận và Chi hội các Đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. (3 điểm)

11. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. (3 điểm)

12. Ban công tác Mặt trận, Ban vận động ấp được củng cố, bảo đảm sinh hoạt định kỳ và có chương trình công tác tháng, quý, năm. Hàng năm có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, có ghi chép và lưu giữ đầy đủ các báo cáo định kỳ và biên bản các cuộc họp trong năm. (1 điểm)

13. Tổ chức giao lưu, học tập với các ấp trong cùng địa phương để nhân rộng và nâng cao chất lượng xây dựng ấp văn hóa. (1 điểm)

14. Thường xuyên quan tâm phát hiện và tổ chức biểu dương hoặc đề xuất cấp trên biểu dương kịp thời các gương Người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa bàn dân cư. (2 điểm)

TIÊU CHUẨN 5: Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”: (11 điểm)

1. Vận động nhân dân đóng góp và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo cho người khuyết tật tại địa bàn. Có 100 % Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công được chăm lo tốt theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, hoặc theo chủ trương của thành phố và huyện; không để các gia đình chính sách rơi vào diện nghèo. (4 điểm)

2. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động cho Người cao tuổi, trong năm có tổ chức chúc thọ các cụ cao niên, thăm hỏi các cụ đau yếu, tổ chức các hình thức chăm lo, hoạt động, sinh hoạt bổ ích, phù hợp với các Cụ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10. Vận động được ngày càng nhiều ông, bà và thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Ông - Bà - Cháu và tham gia các hoạt động của địa phương. (2 điểm)

3. Có biện pháp phối hợp chăm lo người già neo đơn, những người bất hạnh, người khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ, trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân chất độc da cam đioxin. Ấp không có người nghèo và trẻ em đi lang thang ăn xin, nếu có phải có biện pháp vận động nhân dân giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống. Nếu người ở nơi khác đến thì đề nghị với ngành chức năng có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. (1 điểm)

4. Thường xuyên quan tâm giới thiệu học nghề, việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động thuộc diện: gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn. Động viên người trong độ tuổi lao động tích cực tìm việc làm để có thu nhập chính đáng và có biện pháp giúp đỡ, giải quyết việc làm cho nhân dân trong ấp. (2 điểm)

5. Tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Lá lành đùm lá rách”; giúp đỡ, đùm bọc nhau khi ốm đau, khi khó khăn, hoạn nạn. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện và các cuộc vận động khác do trung ương, thành phố hoặc huyện phát động. (2 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN

A. Quy định chung:

1. Để xảy ra 01 trong những trường hợp sau sẽ không được xét công nhận Ấp văn hóa:

- Có xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật nghiêm trọng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước (có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xem xét từng trường hợp cụ thể).

- Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng các chất ma túy tổng hợp.

- Phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.

- Phát sinh tụ điểm mại dâm.

- Sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 0,8% trên tổng số hộ dân ở ấp.

- Có từ 03 trẻ em trở lên bị bóc lột sức lao động, từ 01 trẻ em trở lên bị lạm dụng tình dục.

2. Những trường hợp được thưởng điểm:

- Có các biện pháp cụ thể vận động nhân dân tham gia giám sát, xây dựng chính quyền, phát hiện và đề xuất với cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng của đội ngũ Cán bộ - Công chức - Đảng viên đang sinh sống tại cộng đồng dân cư (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng). *cộng 2 điểm

- Nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin, tố giác cụ thể, có chứng cứ về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy có tổ chức tại địa bàn giúp các ngành chức năng ngăn chặn, triệt phá kịp thời (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng). *cộng 2 điểm

- Có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 100% đối tượng cai nghiện ma túy học tập, lao động tiến bộ, và số người tái hòa nhập cộng đồng có cuộc sống ổn định, không tái nghiện, không phát sinh người nghiện ma túy mới (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng). *cộng 3 điểm

- 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia hoặc được xử lý hợp vệ sinh. *cộng 2 điểm

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường. *cộng 2 điểm

- 100% chất thải, nước thải được thu gom đúng quy định. *cộng 2 điểm

3. Những trường hợp bị trừ điểm:

- Tỷ lệ về sinh con thứ 3 trở lên:

+ Chiếm tỷ lệ dưới 0,4% trên tổng số hộ dân trong ấp. *trừ 2 điểm

+ Chiếm tỷ lệ từ 0,4% đến dưới 0,8% trên tổng số hộ dân trong ấp. *trừ 3 điểm

- Có 01 trường hợp gia đình chính sách trở lên rơi vào diện hộ nghèo. *trừ 3 điểm

- Có người của ấp vi phạm luật giao thông và xảy ra tai nạn giao thông gây chết người (sẽ xem xét thêm về đối tượng gây tai nạn và mức độ nghiêm trọng). *trừ 3 điểm

- Số người sử dụng ma túy tăng so với năm trước. *trừ 3 điểm

- Còn đối tượng chưa được xây tặng Nhà tình thương theo kết quả khảo sát đầu năm. *trừ 2 điểm

- Không đảm bảo tỷ lệ vượt nghèo theo chỉ tiêu của thành phố.*trừ 3 điểm

- Phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xảy ra khiếu kiện, khiếu nại trái pháp luật. *trừ 2 điểm

- Không hoàn thành kế hoạch giảm nghèo hàng năm. *trừ 2 điểm

B. Tổ chức thực hiện:

1. Mỗi năm (từ tháng 10 đến tháng 11), căn cứ vào kết quả đạt được, các Ấp viết báo cáo (theo đúng trình tự của tiêu chuẩn này), tự đánh giá, cho điểm và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu văn hóa. Báo cáo phải có bảng số liệu cụ thể để chứng minh, có so sánh đối chiếu với năm trước, có xác nhận của Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đảng ủy xã.

2. Đạt từ 95 đến 100 điểm, được đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, xem xét, khi đạt tiêu chuẩn có Quyết định ghi nhận hàng năm, đạt tiêu chuẩn 3 năm liên tục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận, công nhận lại.

3. Căn cứ vào Tiêu chuẩn, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện; xã có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra các ấp được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu văn hóa.

4. Tiêu chuẩn Ấp văn hóa được thực hiện trong giai đoạn 2012 - 2015, là căn cứ để kiểm tra, phúc tra công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu Ấp văn hóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, Ban Chỉ đạo xã báo cáo huyện đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố xem xét điều chỉnh./.

 

TIÊU CHUẨN

KHU PHỐ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

- Tiêu chuẩn 1: 12 điểm

- Tiêu chuẩn 2: 24 điểm

- Tiêu chuẩn 3: 14 điểm

- Tiêu chuẩn 4: 39 điểm

- Tiêu chuẩn 5: 11 điểm

- Tổng cộng: 100 điểm

TIÊU CHUẨN 1: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển: (12 điểm)

1. Vận động các hộ gia đình trong khu phố phát huy tình làng nghĩa xóm, tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đoàn kết giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, thực hành tiết kiệm. (1 điểm)

2. Vận động và giám sát các hộ kinh doanh, mua bán trên địa bàn dân cư chấp hành tốt luật pháp Nhà nước, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước. Khu phố thực hiện tốt công tác giám sát, đề xuất Chính quyền xử lý các hộ, cơ sở kinh doanh, sản xuất (hoặc chứa) hàng gian, hàng giả, trốn thuế. (1 điểm)

3. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo dân nghèo, gồm: (8 điểm)

- Tích cực vận động nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Vì người nghèo”; phát huy tinh thần tương thân, tương trợ tại cộng đồng dân cư, ủng hộ Quỹ Vì người nghèođể chăm lo các hộ nghèo trong khu dân cư vượt nghèo với mức thu nhập bình quân đầu người theo tiêu chí của thành phố. (2 điểm)

- Thành lập các “Tổ tự quản giảm nghèo” để giúp đỡ các hộ thuộc diện nghèo, sử dụng vốn được trợ giúp đúng mục đích; vận động các hộ thực hiện tốt việc hoàn vốn, không có hộ nợ vốn kéo dài và có biện pháp giúp đỡ cách sản xuất, mua bán, làm ăn có hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống của người dân. (4 điểm)

- Có kế hoạch khảo sát các hộ trong diện xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương và tích cực vận động ủng hộ kinh phí xây mới Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương (hoặc sửa chữa chống dột). (2 điểm)

4. Vận động nhân dân tích cực thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng phường - thị trấn văn minh đô thị. (2 điểm)

TIÊU CHUẨN 2: Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục; chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình: (24 điểm)

1. Vận động 100% hộ gia đình đăng ký thực hiện tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; Cuối năm, bình chọn Gia đình văn hóa theo đúng quy trình, công khai, dân chủ ở Tổ dân phố, có 80% trở lên số hộ đạt danh hiệu. (2 điểm)

2. 100% số hộ gia đình có điện thắp sáng, phương tiện nghe, nhìn. Vận động nhân dân sử dụng điện, nước đúng quy định, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và không để xảy ra hành vi trộm cắp điện, nước. (1 điểm)

3. Chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình và bảo vệ, chăm sóc trẻ em: (10 điểm)

a) Khu phố có chương trình, kế hoạch chăm lo sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí: (4 điểm)

- Vận động 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường theo quy định;

- Vận động 100% trẻ em bỏ học nửa chừng tiếp tục đi học;

- Có biện pháp phối hợp giúp đỡ, khuyến khích và hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh giỏi;

- Đạt chuẩn Quốc gia về phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông theo quy định của ngành giáo dục.

b) Thực hiện bảo vệ, chăm lo sức khỏe cho trẻ em: (2 điểm)

- Trẻ em trong khu phố được chăm sóc, bảo vệ theo pháp luật;

- 100% trẻ em trong độ tuổi quy định tiêm chủng theo đúng lịch của ngành y tế;

- 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm y tế (kể cả diện tạm trú dài hạn trên 1 năm);

- Không có trẻ em tử vong do các bệnh nguy hiểm theo quy định của ngành y tế (ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm màng não mủ, bạch hầu, tay chân miệng…), do tai nạn thương tích; không có trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng, nếu có phải được chăm sóc theo quy định của ngành y tế.

- Khu phố không có trẻ em lang thang, đi ăn xin; không có trường hợp lạm dụng tình dục và lao động trẻ em, hành hạ, ngược đãi trẻ em.

- Không có trẻ em vướng vào các tệ nạn xã hội; có biện pháp phối hợp quản lý, giúp đỡ cho số thanh thiếu niên từ các trung tâm giáo dục, giáo dưỡng trở về hòa nhập cộng đồng.

c) Có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, vui chơi giải trí cho trẻ em: (2 điểm)

- Tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em với nhiều hoạt động phong phú;

- Có biện pháp phối hợp chăm lo vật chất, tinh thần cho 100% trẻ em, đặc biệt đối với số trẻ em mồ côi, tàn tật, bất hạnh, khó khăn nhân các ngày Quốc tế Thiếu nhi, đầu năm học mới, Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán.

d) Tham gia các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động: (2 điểm)

- Tuyên truyền pháp luật về Dân số; Hôn nhân và Gia đình; Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Phòng, chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới; Phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng;

- Vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhân dân;

- Tất cả các gia đình phấn đấu thực hiện tốt “Gia đình ít con”. Thực hiện sinh con theo chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, không có hành vi bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc;

- 100% phụ nữ mang thai đi khám thai và được tiêm phòng đúng quy định của ngành y tế;

- Vận động nam, nữ trước khi đăng ký kết hôn hoặc có ý định sinh con đi khám sức khỏe sinh sản và đi khám sức khỏe về các bệnh liên quan đến tâm thần, bệnh lây truyền qua đường tình dục,HIV/AIDS…

4. Chấp hành chủ trương của thành phố về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. (1 điểm)

5. Vận động nhân dân và cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên: thực hành tiết kiệm trong kinh doanh, sản xuất và tiêu dùng; không xa hoa, lãng phí trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện tốt mối quan hệ, ứng xử, giao tiếp thân thiện, hòa nhã nơi công cộng và tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư. (2 điểm)

6. Các tiêu chí về tổ chức hoạt động văn hóa thể thao ở khu phố: (8 điểm)

- Có ít nhất 4 Câu lạc bộ trong các loại hình sau: Câu lạc bộ Ông Bà Cháu, Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ dưỡng sinh, Câu lạc bộ cờ tướng, Câu lạc bộ sinh vật cảnh, Câu lạc bộ ngâm thơ... Mỗi Câu lạc bộ có ít nhất 10 thành viên hoạt động và định kỳ có sinh hoạt. (2 điểm)

- Có 01 địa điểm sinh hoạt tại khu phố. Có tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng. (0,5 điểm)

- Duy trì, sửa chữa các bảng thông tin nội bộ ở khu phố, đồng thời có biện pháp phù hợp tăng cường thông tin nội bộ, cập nhật thông tin thường xuyên hàng tuần, tháng đến nhân dân trong khu phố. (2,5 điểm)

- Có ít nhất 01 đội văn nghệ từ 10 người trở lên và có hoạt động thường kỳ. (1 điểm)

- Có ít nhất 01 đội Thể dục thể thao từ 10 người trở lên, có tổ chức thi đấu, giao lưu trong và ngoài khu phố (Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông...). (1 điểm)

- Có biện pháp phối hợp bảo vệ và quản lý tốt các di sản lịch sử - văn hóa (nếu có). (1 điểm)

TIÊU CHUẨN 3: Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, xây dựng văn minh đô thị. (14 điểm)

1. Về trật tự an toàn giao thông: các Khu phố có kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, chấp hành tốt Luật giao thông về đường bộ - đường sắt - đường thủy nội địa; văn hóa giao thông; các chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành về an toàn giao thông. Đồng thời tích cực tham gia với các ngành chức năng giữ gìn trật tự, điều hòa giao thông tại những khu vực, tuyến đường trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại địa bàn dân cư (nếu có); bảo đảm thực hiện tốt chỉ tiêu đã đăng ký của chính quyền quận về giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông… (5 điểm)

2. Về trật tự đô thị: tích cực vận động nhân dân tham gia giữ gìn vỉa hè, lề đường thông thoáng, sạch sẽ, sử dụng lề đường đúng quy định, để xe có trật tự, chừa lối cho người đi bộ và cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường, các công trình công cộng để sinh hoạt, kinh doanh, trưng bày vật dụng, có đề xuất địa phương giải tỏa các trường hợp tụ tập buôn bán hàng rong xe đẩy, chợ tự phát trên địa bàn dân cư. Vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về xây dựng, không để xảy ra trường hợp xây dựng không phép, không đúng phép, lấn chiếm khoảng không. (4 điểm)

3. Về bảo vệ môi trường:

a) Có kế hoạch phối hợp tiếp tục tổ chức thực hiện các tuyến đường văn minh đô thị, tuyến hẻm vệ sinh - văn minh; vận động nhân dân treo cờ đúng quy định trong các ngày lễ, tết. Thường xuyên vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”. (1 điểm)

b) Chủ nhật hàng tuần vận động nhân dân dành 15 phút thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” để tổng vệ sinh thu gom rác. (1 điểm)

c) Không đổ nước thải, vứt rác thải, xác súc vật ra đường phố, ngõ hẻm, xuống hố ga, sông, kênh rạch; không thả rong súc vật hoặc để súc vật phóng uế bừa bãi nơi công cộng, không phơi quần áo trước cửa nhà, trên ban công lầu làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, không khạc nhổ, tiểu tiện bừa bãi, vận động nhân dân không hút thuốc lá nơi công cộng. (1 điểm)

d) Tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường; trồng, bảo vệ cây xanh và tạo mảng xanh trong hộ gia đình… (1 điểm)

4. Vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất mở rộng hẻm, đường tại các khu phố; phấn đấu có: 100% số hẻm được tráng xi măng hoặc trải nhựa, 90% số đường giao thông trong khu phố được rãi đá (đối với khu vực các quận vùng ven) theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; tích cực vận động nhân dân giám sát và tổ chức xóa các loại quảng cáo rao vặt, dán, vẽ, viết trái phép, không phép trên địa bàn khu phố làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. (1 điểm)

TIÊU CHUẨN 4: Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh: (39 điểm)

• Khu phố có Kế hoạch phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

- Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, xây dựng chính quyền.

- Vận động nhân dân xây dựng “Khu phố lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 3 giảm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

- Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”.

• Cụ thể như sau:

1. Thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở gắn với nội dung sinh hoạt định kỳ của Tổ dân phố. Những việc có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, kể cả các khoản thu do đóng góp của người dân đều được thông báo, công khai, hoặc đưa ra bàn bạc, đi đến thống nhất và tổ chức thực hiện. Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của chính quyền, của cán bộ, công chức, đảng viên; giám sát về phong cách tiếp dân, đạo đức, lối sống, tình trạng lãng phí, tham ô, tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và tố giác các đối tượng phạm tội tại địa bàn dân cư. Tổ chức cho nhân dân tham gia giám sát các công trình, các dự án đang được triển khai thực hiện tại khu phố mình theo đúng tinh thần dân chủ cơ sở và góp phần thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. (2 điểm)

2. Khu phố và các Tổ dân phố tham gia xây dựng và thực hiện Quy ước cộng đồng dân cư và Quy ước này phải được nhân dân trao đổi, bàn bạc và thống nhất thực hiện có hiệu quả; có kiểm tra, giám sát nhắc nhở nhau trong sinh hoạt Tổ dân phố. (1 điểm)

3. Vận động ít nhất 70% tổng số hộ gia đình trong khu phố tham dự các buổi sinh hoạt, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành do chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên phối hợp tổ chức. Vận động nhân dân trong khu phố thực hiện tốt các chủ trương, quy định của pháp luật. Đặc biệt là các chủ trương về quy hoạch, đền bù, giải tỏa để xây dựng các công trình quốc gia, công trình công cộng... Không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, khiếu kiện đông người trái pháp luật gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương và thành phố. (2 điểm)

4. Vận động các hộ gia đình tích cực tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri của các Đại biểu dân cử các cấp theo quy định của pháp luật. Quan tâm, phản ảnh, đề xuất những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của cử tri với Đại biểu dân cử và theo dõi kết quả giải quyết. Vận động nhân dân và theo dõi, giám sát để từ đó có ý kiến đánh giá hiệu quả hoạt động của Đại biểu dân cử ứng cử trên địa bàn theo luật định. (2 điểm)

5. Có biện pháp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu phố tích cực tham gia xây dựng “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm”; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu 3 giảm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới”; phong trào “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; Chương trình mục tiêu 3 giảm, thực hiện khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (Quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an): (14 điểm)

Cụ thể như sau:

* Giảm tội phạm: (4 điểm)

- Xây dựng khu phố “An toàn về an ninh trật tự” không có tội phạm ẩn náu hoạt động; Đồng thời tổ chức và có các biện pháp phối hợp để vận động nhân dân phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin cho cơ quan Công an về tội phạm các loại, đặc biệt là loại tội phạm hoạt động có tổ chức, hoặc theo băng nhóm xã hội đen, những đối tượng cho vay nặng lãi, những đối tượng có nguy cơ trở thành tội phạm và những đối tượng có lệnh truy nã; vận động những người phạm tội ra đầu thú với chính quyền; vận động giao nộp vũ khí, hung khí các loại. Xây dựng tốt thế trận an ninh nhân dân để phòng, chống các loại tội phạm có hiệu quả; không có vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra và số loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư phải giảm (từ 50% trở lên) so với năm trước. (2 điểm)

- Cấp ủy Đảng có Nghị quyết, khu phố có bản đăng ký, 100% hộ cam kết thi đua xây dựng khu phố an toàn về an ninh trật tự, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các đối tượng đã mãn hạn tù, người có tiền án, tiền sự, người đã chấp hành giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đối tượng thanh thiếu niên từ các trung tâm, trường, trại, trở về tái hòa nhập cộng đồng, từng bước ổn định cuộc sống. (1 điểm)

- Phối hợp quản lý người tạm trú, tạm vắng và nắm chắc số đối tượng nhập cư, tạm cư (kể cả số thanh niên công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp và các sinh viên cư ngụ tại ký túc xá, nhà trọ...) tại địa bàn dân cư để có biện pháp tuyên truyền, vận động chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và giúp đỡ khi cần thiết. (1 điểm)

* Giảm ma túy: (5 điểm)

- Có kế hoạch phối hợp tham gia với Công an phường và các đoàn thể thành viên tổ chức điều tra, khảo sát nắm chắc về các loại đối tượng ma túy trên địa bàn để có biện pháp, đấu tranh, chuyển hóa và giữ vững địa bàn trong sạch, lành mạnh góp phần cùng với địa phương thực hiện thành công các Tiêu chí xây dựng “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy mại dâm”. (2 điểm)

- Phối hợp vận động nhân dân phát hiện, tố giác những đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Khu phố tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh chuyển hóa để xây dựng địa bàn không có tụ điểm và không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy. (1 điểm)

- Số người nghiện ma túy không phát sinh thêm trong năm. Nếu có thì phải có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa tiến bộ và vận động 100% gia đình đưa người nghiện đăng ký hình thức cai nghiện với chính quyền địa phương hoặc đi cai nghiện tập trung. Đặc biệt quan tâm tham gia cùng với chính quyền thực hiện tốt công tác cai nghiện tại địa phương và vận động các gia đình tích cực cùng Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc địa phương đi thăm các trung tâm, trường trại để động viên người thân học tập, lao động tốt. (1 điểm)

- Giúp đỡ, cảm hóa người được giải quyết tái hòa nhập cộng đồng không tái nghiện, không mặc cảm, tham gia các hoạt động của địa phương; quan tâm giới thiệu hoặc đề xuất cho những người này có điều kiện được học nghề, có việc làm, được vay vốn mua bán từng bước ổn định cuộc sống. (1 điểm)

* Giảm mại dâm: (4 điểm)

- Phối hợp khảo sát nắm chắc các đối tượng có nguy cơ dễ trở thành gái mại dâm để giáo dục, vận động, giúp đỡ họ không vi phạm pháp luật. Cảm hóa, giáo dục những người lầm lỡ, giúp đỡ người hoàn lương từ các trường trại trở về hòa nhập với cộng đồng bằng các biện pháp: tổ chức hoặc đề xuất giải quyết việc làm, trợ cấp, trợ vốn, học nghề. (2 điểm)

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, trong nhân dân về Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm; Luật Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; vận động nhân dân giám sát, phát hiện, tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng là chủ chứa, môi giới mại dâm, hoạt động mại dâm trá hình (kể cả mại dâm nam) và những cơ sở, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ có biểu hiện hoạt động mua bán phụ nữ, trẻ em, mại dâm để chính quyền có biện pháp đấu tranh, triệt phá và không để xảy ra tình trạng hoạt động mại dâm đứng đường. (2 điểm)

* Các loại tệ nạn xã hội khác: (1 điểm)

Khu phố làm tốt công tác phòng, chống, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, trộm cắp, ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, các hình thức mê tín dị đoan. (1 điểm)

6. Vận động nhân dân tham gia xây dựng tốt nền Quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ dân phố hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu đạt 100% thanh niên đến tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự và đạt 100% chỉ tiêu thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ, 100% thanh niên khám sức khỏe khi có lệnh gọi của cơ quan Quân sự địa phương, không có trường hợp chống lệnh gọi nhập ngũ. Vận động 100% số quân nhân đào bỏ ngũ trở lại đơn vị (nếu có). Cùng với địa phương thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tuyên truyền vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu tổ quốc”. (2 điểm)

7. Phối hợp tuyên truyền, vận động và làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ. Không để xảy ra tình trạng cháy, nổ gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, của Nhà nước ở địa bàn. (2 điểm)

8. Có 100% Tổ dân phố sinh hoạt định kỳ hàng quý và có sổ, biên bản ghi chép các nội dung sinh hoạt của Tổ, có 70% số hộ gia đình tham dự trong mỗi lần họp Tổ. Có Tổ hòa giải, phối hợp thực hiện tổ chức hòa giải các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ dân cư. Phấn đấu giải quyết được (hòa giải thành) từ 75% trở lên số vụ hòa giải. Có từ 80% trở lên số Tổ dân phố đạt danh hiệu xuất sắc và được ngành chức năng công nhận là Tổ an toàn, Tổ tự quản. (1 điểm)

9. Vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về xây dựng, không để xảy ra trường hợp lấn chiếm đường, hẻm để buôn bán, không có xây dựng không phép, không đúng giấy phép (1 điểm)

10. Xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân trong khu phố, ấp. (5 điểm)

- Chi bộ khu phố đạt danh hiệu Trong sạch - vững mạnh. Ban Công tác Mặt trận và các Chi hội Đoàn thể của khu phố đạt danh hiệu xuất sắc. Xây dựng lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể. Có phát triển hội viên, đoàn viên mới. Có giới thiệu hội viên, đoàn viên hoặc quần chúng ưu tú với Chi bộ khu phố để bồi dưỡng phát triển vào Đảng Cộng sản Việt Nam. (2 điểm)

- Chi bộ khu phố có Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, chỉ đạo Ban điều hành, Ban vận động, Ban công tác Mặt trận các khu phố và Chi hội các đoàn thể phối hợp thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. (3 điểm)

11. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước. (3 điểm)

12. Ban công tác Mặt trận, Ban vận động khu phố được củng cố, bảo đảm sinh hoạt định kỳ và có chương trình công tác tháng, quý, năm. Hàng năm có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, có ghi chép và lưu giữ đầy đủ các báo cáo định kỳ và biên bản các cuộc họp trong năm. (1 điểm)

13. Tổ chức tọa đàm, giao lưu, học tập với các khu phố trong cùng địa phương để nhân rộng và nâng cao chất lượng xây dựng các khu phố văn hóa. (1 điểm)

14. Thường xuyên quan tâm phát hiện và tổ chức biểu dương hoặc đề xuất cấp trên biểu dương kịp thời các gương Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa bàn. (2 điểm)

TIÊU CHUẨN 5: Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tương thân, tương ái”: (11 điểm)

1. Vận động nhân dân đóng góp và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa", Có 100 % Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công được chăm lo tốt theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, hoặc theo chủ trương của thành phố và quận; không để các gia đình chính sách rơi vào diện nghèo. (4 điểm)

2. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động cho Người cao tuổi, trong năm có tổ chức chúc thọ các cụ cao niên, thăm hỏi các cụ đau yếu, tổ chức các hình thức chăm lo, hoạt động, sinh hoạt bổ ích, phù hợp với các Cụ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Vận động được ngày càng nhiều ông, bà và thanh thiếu niên tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Ông - Bà - Cháu và tham gia các hoạt động của địa phương. (2 điểm)

3. Có biện pháp phối hợp chăm lo người già neo đơn, những người bất hạnh, người khuyết tật, những người bị nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân chất độc da cam/dioxin; khu phố không có người nghèo đi lang thang ăn xin, nếu có phải có biện pháp vận động nhân dân giúp đỡ để họ ổn định cuộc sống. Nếu người ở nơi khác đến thì đề nghị với ngành chức năng có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật. (1 điểm)

4. Thường xuyên quan tâm giới thiệu học nghề, việc làm cho các đối tượng trong độ tuổi lao động thuộc diện: gia đình chính sách, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, gia đình khó khăn. Động viên người trong độ tuổi lao động tích cực tìm việc làm để có thu nhập chính đáng, hoặc có biện pháp giúp đỡ, giải quyết việc làm cho người thất nghiệp trong khu phố. (2 điểm)

5. Tiếp tục phát huy tốt truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ, đùm bọc nhau khi ốm đau, khi khó khăn, hoạn nạn. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động từ thiện (cứu trợ đột xuất đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, gặp khó khăn,…) và các cuộc vận động khác do trung ương, thành phố hoặc quận phát động. (2 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

A. Quy định chung:

1. Khu phố để xảy ra 01 trong những vấn đề sau sẽ không được xét công nhận Khu phố văn hóa:

- Có xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật nghiêm trọng thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, của Nhà nước (có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xem xét từng trường hợp cụ thể).

- Phát sinh tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy, sử dụng các chất ma túy tổng hợp.

- Phát sinh hoạt động tội phạm có tổ chức.

- Phát sinh tụ điểm mại dâm.

- Sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 0,8% trên tổng số hộ gia đình của khu phố.

- Có từ 03 trẻ em trở lên bị bóc lột sức lao động, từ 01 trẻ em trở lên bị lạm dụng tình dục.

2. Những trường hợp được thưởng điểm:

- Có các biện pháp cụ thể vận động nhân dân tham gia giám sát, xây dựng chính quyền, phát hiện và đề xuất với cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm đạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đang sinh sống tại cộng đồng dân cư (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng). * cộng 02 điểm

- Nhân dân tích cực tham gia cung cấp thông tin, tố giác cụ thể, có chứng cứ về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy có tổ chức tại địa bàn giúp các ngành chức năng ngăn chặn, triệt phá kịp thời (có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng). * cộng 02 điểm

- Có biện pháp phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ 100% đối tượng cai nghiện ma túy tiến bộ, không vi phạm pháp luật, có cuộc sống ổn định; không phát sinh người nghiện ma túy mới (có kết luận chính chức của các cơ quan chức năng). * cộng 03 điểm

- Khu phố có đăng ký xây dựng công trình về bảo vệ môi trường và được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận công nhận. * cộng 2 điểm

- Khu phố có mô hình tự quản về bảo vệ môi trường của người dân, hoạt động thật sự có hiệu quả như: Tổ (nhóm) thu gom rác thải; đội tình nguyện nhặt rác; khu phố không có súc vật chạy rong, phóng uế; 100% quán ăn trên địa bàn khu phố có giỏ rác; có tổ (nhóm) tình nguyện xóa quảng cáo, rao vặt trên địa bàn. *cộng 2 điểm

3. Những trường hợp bị trừ điểm:

- Tỷ lệ về sinh con thứ 3 trở lên:

+ Chiếm tỷ lệ dưới 0,4% trên tổng số hộ dân trong khu phố. *trừ 2 điểm

+ Chiếm tỷ lệ từ 0,4% đến dưới 0,8% trên tổng số hộ dân trong khu phố. * trừ 3 điểm

- Có 01 trường hợp gia đình chính sách trở lên rơi vào diện hộ nghèo. * trừ 3 điểm

- Có người trong khu phố vi phạm luật giao thông, xảy ra rai nạn giao thông gây chết người. *trừ 3 điểm

(sẽ xem xét thêm về đối tượng gây tai nạn, đối tượng bị tai nạn và mức độ nghiêm trọng theo kết luận của các cơ quan chức năng).

- Phát sinh số người sử dụng ma túy tăng so với năm trước. * trừ 3 điểm

- Còn đối tượng chưa được xây tặng Nhà tình thương so với khảo sát từ đầu năm. * trừ 2 điểm

- Số hộ còn trong diện hộ nghèo vượt mức trên 1% theo quy định. * trừ 3 điểm

- Phát sinh mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xảy ra khiếu kiện, khiếu nại trái pháp luật. * trừ 2 điểm

B. Tổ chức thực hiện:

1. Mỗi năm (từ tháng 10 đến tháng 11), căn cứ vào kết quả đạt được, các khu phố có báo cáo (theo đúng trình tự của tiêu chuẩn này), tự đánh giá, cho điểm và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu văn hóa. Báo cáo phải có bảng số liệu cụ thể để chứng minh, có so sánh đối chiếu với năm trước, có xác nhận của Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Đảng ủy phường, thị trấn.

2. Đạt từ 95 đến 100 điểm, được đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện kiểm tra xem xét, khi đạt tiêu chuẩn có Quyết định ghi nhận hàng năm, đạt tiêu chuẩn 3 năm liên tục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận, công nhận lại.

3. Căn cứ vào Tiêu chuẩn, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện, phường, thị trấn có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, theo dõi, giúp đỡ và kiểm tra các khu phố được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu văn hóa.

4. Tiêu chuẩn Khu phố văn hóa được triển khai thực hiện giai đoạn 2012 - 2015, là căn cứ để kiểm tra, phúc tra ghi nhận, công nhận đạt tiêu chuẩn và danh hiệu khu phố văn hóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo phường, thị trấn báo cáo quận - huyện đề xuất Ban Chỉ đạo thành phố xem xét điều chỉnh./.

 

TIÊU CHUẨN

XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

1. Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được huyện phân bổ; đảm bảo ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, 90% người dân trở lên được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. (10 điểm)

2. Có trên 60% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên. (3 điểm)

3. Có trên 80% hộ dân nông thôn tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn mới. (4 điểm)

4. Có 75% số ấp của xã được công nhận là Ấp văn hóa từ 3 năm trở lên. (10 điểm)

5. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký thực hiện “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” phải có chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm; có tổ chức họp giao ban định kỳ với Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. (2 điểm)

6. Vận động trên 80% đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. (6 điểm)

- 70% trở lên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã là “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; (3 điểm)

- 70% trở lên các doanh nghiệp tại địa bàn xã là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. (3 điểm)

7. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của xã: Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch - vững mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc. (10 điểm)

8. Thực hiện tốt các nội dung sau đây: (40 điểm)

- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện chương trình cải cách hành chính; 100% ấp xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở; (5 điểm)

- 75% hộ gia đình trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (5 điểm)

- Được công nhận:

+ Xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an); (5 điểm)

+ Xã lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” (5 điểm)

- Có các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Phấn đấu đạt trên 85% gia đình không có bạo lực. (5 điểm)

- Thực hiện tốt Trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh: (15 điểm)

 + 10 điều quy ước về vệ sinh, văn minh đường phố; 100% số ấp có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định; (1 điểm)

+ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (7 điểm)

+ Có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành Luật giao thông; (1 điểm)

+ Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào từ thiện xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội do thành phố và huyện phát động; không có hộ tái nghèo, từng bước “giảm hộ nghèo tăng hộ khá” theo tiêu chí mới của thành phố. (3 điểm)

+ Có 75% trở lên số Ấp văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. (3 điểm)

9. Các tiêu chí về thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở: (15 điểm)

- Có Trung tâm văn hóa, thể thao xã để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, chăm lo vui chơi giải trí cho trẻ em; (5 điểm)

- Có 01 Câu lạc bộ xây dựng Gia đình hạnh phúc, 01 Câu lạc bộ Ông - Bà -Cháu, 01 đội văn nghệ, 01 đội thể thao hoạt động có hiệu quả; (5 điểm)

- Có tủ sách pháp luật, được thường xuyên bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định pháp luật về: hộ tịch, hộ khẩu, đất đai, công chứng - chứng thực, bảo vệ chăm sóc trẻ em, chính sách dân số, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trọng điểm. (5 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

1. Nếu vi phạm một trong những trường hợp sau thì không được xét công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới:

a) Có án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người địa phương gây ra.

b) Không đạt mức 1b trở lên trong thực hiện xã, phường thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Có xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

d) Có tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

e) Có tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự kỷ cương, mỹ quan kéo dài.

­2. Xã đăng ký thực hiện tiêu chuẩn và đạt từ 95 đến 100 điểm, được đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện kiểm tra, xem xét, khi đạt tiêu chuẩn có Quyết định ghi nhận hằng năm, đạt tiêu chuẩn 3 năm liên tục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định công nhận, công nhận lại./.

 

TIÊU CHUẨN

PHƯỜNG - THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

1. Hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội được quận - huyện phân bổ; đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Có 90% người dân trở lên được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. (10 điểm)

2. Có 60% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên. (3 điểm)

3. Có 75% số khu phố được công nhận là Khu phố văn hóa từ 3 năm trở lên. (10 điểm)

4. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường - thị trấn đăng ký thực hiện tiêu chuẩn “Phường - Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” phải có chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng và năm; có tổ chức họp giao ban định kỳ với Ban vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. (3 điểm)

5. Vận động trên 80% đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. (8 điểm)

- 70% trở lên các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn là “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; (4 điểm)

- 70% trở lên các doanh nghiệp đóng trên địa bàn là “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. (4 điểm)

6. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của phường - thị trấn: Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch - vững mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc. (10 điểm)

7. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chương trình an sinh xã hội do thành phố và quận - huyện phát động; không có hộ tái nghèo, từng bước giảm hộ nghèo tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố. (4 điểm)

8. Thực hiện tốt các nội dung sau đây: (37 điểm)

- Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở phường, thị trấn; thực hiện chương trình cải cách hành chính, 100% khu phố xây dựng và thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở. (5 điểm)

- 75% hộ gia đình trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo các quy định của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (5 điểm)

- Được công nhận:

+ Phường - Thị trấn đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an). (5 điểm)

+ “Phường - Thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm” (5 điểm)

- Có các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Phấn đấu đạt trên 85% gia đình không có bạo lực. (5 điểm)

- Thực hiện tốt trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh: (12 điểm)

+ 10 điều quy ước về vệ sinh, văn minh đường phố; 100% khu phố có tổ vệ sinh, thường xuyên quét dọn, thu gom rác thải về nơi quy định; (1 điểm)

+ Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; (7 điểm)

+ Có biện pháp tuyên truyền, vận động nhân dân khu phố chấp hành Luật giao thông. (1 điểm)

+ Có 50% trở lên số Khu phố văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. (3 điểm)

9. Các tiêu chí về thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở: (15 điểm)

- Có tụ điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao để tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân, chăm lo vui chơi giải trí cho trẻ em. (5 điểm)

- Có 01 Câu lạc bộ xây dựng Gia đình hạnh phúc, 01 Câu lạc bộ Ông - Bà - Cháu, 01 đội văn nghệ, 01 đội thể thao hoạt động có hiệu quả. (5 điểm)

- Có tủ sách pháp luật, được thường xuyên bổ sung, cập nhật các loại sách, báo, tài liệu tuyên truyền các quy định pháp luật về: hộ tịch, hộ khẩu, đất đai, công chứng - chứng thực, bảo vệ chăm sóc trẻ em, chính sách dân số, hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính một số lĩnh vực trọng điểm. (5 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

1. Nếu vi phạm một trong những trường hợp sau thì không được xét công nhận Phường - Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị:

a) Có án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do người địa phương gây ra.

b) Không đạt mức 1b trở lên trong thực hiện xã, phường - thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Có xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

d) Có tình trạng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

e) Có tình trạng ùn tắc giao thông và vi phạm trật tự kỷ cương, mỹ quan đô thị kéo dài.

2. Phường - Thị trấn đăng ký thực hiện tiêu chuẩn và đạt từ 95 đến 100 điểm, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận - huyện kiểm tra, xem xét; khi đạt tiêu chuẩn có Quyết định ghi nhận hằng năm, đạt tiêu chuẩn 3 năm liên tục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận, công nhận lại./.

 

TIÊU CHUẨN

CÔNG VIÊN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
 (Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

1. Tiêu chuẩn văn minh: (20 điểm)

1.1. Treo cờ nước, biển hiệu tên công viên đúng quy định. (2 điểm)

1.2. Có hộp thư lấy ý kiến góp ý của công dân tại công viên. (2 điểm)

1.3. Có bảng nội quy công viên theo quy định và được niêm yết công khai. (2 điểm)

1.4. Thái độ nhân viên giao tiếp - ứng xử hòa nhã, lịch sự; mặc đồng phục. (4 điểm)

1.5. Không có tình trạng: phơi phóng, che chắn gây mất mỹ quan; quảng cáo không phép, trái phép; buôn bán bừa bãi và hàng rong tại công viên. (4 điểm)

1.6. Có khu vui chơi cho trẻ em hoặc dụng cụ thể thao phục vụ cho thiếu nhi đến vui chơi. (3 điểm)

1.7. Có bố trí băng ghế đá hoặc nhà mát để nghỉ chân trong công viên. (3 điểm)

2. Tiêu chuẩn xanh: (20 điểm)

2.1. Độ che phủ cây xanh (bóng mát) đạt tỷ lệ 40% diện tích công viên. (8 điểm)

2.2. Hoa - kiểng đạt tỉ lệ 30% diện tích công viên. Mật độ xây dựng không chiếm quá 30% diện tích công viên. (8 điểm)

2.3. Thảm cỏ, mảng xanh phải đảm bảo không bị chiếm dụng hoặc sử dụng trái phép mặt bằng công viên. (4 điểm)

3. Tiêu chuẩn sạch: (20 điểm)

3.1. Cảnh quan trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ. (4 điểm)

3.2. Nhà vệ sinh công cộng luôn sạch sẽ, không có mùi hôi và phóng uế bừa bãi. (4 điểm)

3.3. Thảm cỏ và đường đi sạch sẽ, không có rác (nếu là đường đất không có cỏ dại mọc). (4 điểm)

3.4. Có giỏ hoặc thùng rác (có nắp đậy) ở những vị trí thích hợp trong công viên (khu vực xung quanh giỏ hoặc thùng rác phải sạch sẽ). (4 điểm)

3.5. Không để vật nuôi phóng uế bừa bãi trong công viên. (4 điểm)

4. Tiêu chuẩn đẹp: (20 điểm)

4.1. Bố trí cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, cây kiểng các khu vực nhìn chung phải hài hòa, đảm bảo vẻ mỹ quan. (4 điểm)

4.2. Cây xanh bóng mát, cây kiểng luôn tươi tốt, không bị sâu bệnh; hoa đẹp. (4 điểm)

4.3. Cây xanh, cây kiểng tạo hình, cây làm hàng rào, cỏ được cắt tỉa định kỳ, thẩm mỹ, không có cây héo rũ, vàng úa. (4 điểm)

4.4. Có tên Việt Nam, tên khoa học cho tất cả các chủng loại cây xanh, hoa kiểng, cỏ theo kích thước quy định (10x30 cm) và được bố trí hài hòa. (4 điểm)

4.5. Đa dạng, phong phú về chủng loại, có nhiều cây cổ thụ, cây gỗ quý, cây sách đỏ Việt Nam, cây thuốc. (4 điểm)

5. Tiêu chuẩn an toàn: (20 điểm)

5.1. Không để xảy ra cây gãy, ngã. Không có các cành khô, cành gãy trên cây, mục gốc, chết khô, trên cây không có dây diện, đinh đóng. (3 điểm)

5.2. Không để xảy ra hành vi móc túi, mất cắp tài sản của khách. Bảo vệ phải trực thường xuyên ở các chốt, mặc đồng phục, có số hiệu, phù hiệu. (4 điểm)

5.3. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ, không để xảy ra cháy, nổ. (3 điểm)

5.4. Không gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh hay phân bón. Có biện pháp xử lý rác và chất thải tại công viên. (3 điểm)

5.5. Các điểm phục vụ trong công viên phải đúng quy hoạch, các nơi vui chơi giải trí (nếu có), phải có lực lượng cứu hộ. (3 điểm)

5.6. Không có tội phạm ma túy, mại dâm, không có hành vi càn quấy gây mất an ninh, trật tự chung. (4 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

- Đơn vị đăng ký thực hiện, đạt từ 95 đến 100 điểm, được xét là Công viên đạt chuẩn văn hóa.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận khi đơn vị đạt tiêu chuẩn Công viên đạt chuẩn văn hóa ba (03) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

CHUNG CƯ, NHÀ TẬP THỂ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: 100 điểm

1. Tiêu chuẩn văn minh: (50 điểm)

1.1. Thực hiện tốt mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm, quan hệ ứng xử thân thiện, văn hóa trong cộng đồng. (7 điểm)

1.2. Có bảng nội quy, quy ước sinh hoạt chung cư, nhà tập thể; 100% hộ gia đình tham gia đầy đủ các cuộc họp, sinh hoạt tổ. (5 điểm)

1.3. 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn hóa và hàng năm được công nhận từ 70% trở lên. Có môi trường văn hóa lành mạnh, có phong trào và hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. (8 điểm)

1.4. Tham gia đóng góp xây dựng phường - xã, thị trấn văn hóa, khu phố văn hóa, ấp văn hóa, chung cư văn hóa. (10 điểm)

1.5. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu “3 giảm”, không có tội phạm, ma túy, mại dâm, không có người uống rượu, bia say sưa gây mất trật tự, không có hành vi gây mất an ninh, trật tự chung. Thực hiện đăng ký tạm trú, tạm vắng theo quy định. (10 điểm)

1.6. Tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, bài trừ văn hóa phẩm có nội dung xấu, chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông và trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị. (10 điểm)

2. Tiêu chuẩn sạch đẹp: (20 điểm)

2.1. Cảnh quan trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ, không treo, dán quảng cáo, viết, vẽ trái phép, không phép trên tường, trụ điện…; cầu thang thông thoáng, sạch sẽ, sáng sủa. (5 điểm)

2.2. Mỗi hộ, phòng đều có thùng rác có nắp đậy, không xả rác bừa bãi, không để tồn đọng rác và 100% hộ gia đình có hợp đồng thu gom rác. (3 điểm)

2.3. Không phơi quần áo trước mặt tiền làm mất mỹ quan, không nuôi thả súc vật chạy rong, phóng uế bừa bãi hoặc gây thương tích cho người. (4 điểm)

2.4. Có quan tâm tạo mảng xanh tại mỗi hộ gia đình, phòng và quang cảnh chung tại chung cư, nhà tập thể. (4 điểm)

2.5. Thực hiện tổng vệ sinh theo định kỳ. (4 điểm)

3. Tiêu chuẩn an toàn: (30 điểm)

3.1. Thực hiện tốt công tác phòng gian bảo mật, có lực lượng bảo vệ, có lịch trực thường xuyên. (5 điểm)

3.2. Có trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt các quy ước về phòng, chống cháy nổ, không để xảy ra cháy, nổ. (10 điểm)

3.3. Không để xảy ra trộm cắp và mất mát tài sản tại chung cư, nhà tập thể và vận động các hộ gia đình tham gia tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới” ở địa phương, không để xảy ra trọng án. (10 điểm)

3.4. Căn tin phục vụ, bếp ăn tập thể (nếu có) phải sạch sẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. (5 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

- Đơn vị đăng ký thực hiện, đạt từ 95 điểm đến 100 điểm, được xét đạt tiêu chuẩn Chung cư - Nhà tập thể văn hóa.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận khi đơn vị đạt tiêu chuẩn Chung cư - Nhà tập thể văn hóa ba (03) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

ĐIỂM SÁNG VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

(Dành cho các đơn vị, cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ văn hóa)

(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: 100 điểm

1. Tiêu chuẩn văn minh: (55 điểm)

1.1. Treo biển hiệu đúng quy định. (5 điểm)

1.2. Chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. (10 điểm)

1.3. Trang phục của nhân viên phục vụ lịch sự, thái độ hòa nhã, có đeo bảng tên. (5 điểm)

1.4. Có nội quy hoạt động và thực hiện tốt. (5 điểm)

1.5. Có tủ (kệ) để sách, báo, tài liệu thông tin về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương. (5 điểm)

1.6. Không có trường hợp vi phạm Luật hình sự và không có các loại tệ nạn xã hội (mại dâm, cờ bạc, cá độ bóng đá....), đảm bào an ninh trật tự. (10 điểm)

1.7. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. (5 điểm)

1.8. Có phối hợp với địa phương tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội, gìn giữ an ninh trật tự, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở. (10 điểm)

2. Tiêu chuẩn sạch đẹp: (20 điểm)

2.1. Giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch đẹp, ngăn nắp. (7 điểm)

2.2. Thùng rác có nắp đậy, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không làm mất vệ sinh, môi trường xung quanh. (6 điểm)

2.3. Có quan tâm tạo mảng xanh cho khuôn viên đơn vị. (7 điểm)

3. Tiêu chuẩn an toàn: (25 điểm)

3.1. Nơi kinh doanh an toàn, trật tự, không để mất cắp. (5 điểm)

3.2. Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm. (5 điểm)

3.3. Không chiếm dụng trái phép lòng - lề đường làm nơi để xe, giữ xe, kinh doanh mua bán không có quảng cáo trái phép, có lực lượng điều tiết giao thông vào giờ đông khách, không gây ách tắc giao thông. (5 điểm)

3.4. Trang bị đầy đủ các phương tiện phòng, chống cháy, nổ, đảm bảo an toàn trong thiết kế hệ thống điện, không để xảy ra cháy, nổ. (10 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

- Đơn vị đăng ký thực hiện, đạt từ 95 điểm đến 100 điểm, được xét đạt tiêu chuẩn Điểm sáng văn hóa.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận khi đơn vị đạt tiêu chuẩn Điểm sáng văn hóa ba (03) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

KÝ TÚC XÁ VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: 100 điểm

1. Tiêu chuẩn văn minh: (40 điểm)

1.1. Treo cờ nước, biển hiệu đúng quy định. (2 điểm)

1.2. Ký túc xá thực hiện công bằng, công khai dân chủ các điều kiện tiếp nhận sinh viên và các nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường phân công. (10 điểm)

1.3. Có các giải pháp và thường xuyên tuyên truyền, vận động, xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh trong sinh viên ký túc xá. (10 điểm)

1.4. Xây dựng phong cách lịch sự trong ứng xử, giao tiếp hàng ngày, tác phong công nghiệp và tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, nhân viên ký túc xá và sinh viên. (8 điểm)

1.5. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương xây dựng và gìn giữ môi trường văn hóa xung quanh ký túc xá và địa bàn dân cư; tích cực thực hiện hiện tốt công tác phòng, chống các loại tệ nạn xã hội, không có sinh viên sử dụng ma túy, uống, rượu, bia gây rối trật tự và các hình thức cờ bạc trong ký túc xá; nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ và trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị. (10 điểm)

2. Tiêu chuẩn sạch đẹp: (20 điểm)

2.1. 100% phòng ở sạch đẹp, ngăn nắp, trật tự; sinh viên chấp hành nghiêm quy định của nhà trường, ký túc xá về việc ăn, ở, vệ sinh và sinh hoạt tại phòng ở và trong khuôn viên ký túc xá, không phơi quần áo trước mặt tiền ký túc xá. (7 điểm)

2.2. Có các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của sinh viên đối với việc bảo vệ cảnh quan, tạo vẻ mỹ quan trong phòng ở, trong khuôn viên và khu vực xung quanh ký túc xá; không có quảng cáo, rao vặt trái phép. (7 điểm)

2.3. Thường xuyên tổ chức các ngày “Chủ nhật Xanh” và các cuộc thi phòng ở sạch đẹp trong mỗi học kỳ, mỗi năm học, huy động đông đảo sinh viên ký túc xá tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tạo thêm nhiều mảng xanh góp phần cho ký túc xá ngày càng sạch đẹp. (6 điểm)

3. Tiêu chuẩn an toàn: (30 điểm)

3.1. Trang bị đầy đủ, bảo quản và sử dụng tốt các phương tiện phòng, chống cháy nổ; không để xảy ra cháy, nổ trong ký túc xá và khu vực xung quanh khuôn viên ký túc xá. (8 điểm)

3.2. Tổ chức tốt phong trào “Sinh viên tự quản ký túc xá” tham gia giữ gìn trật tự, an toàn, có thành lập các đội giữ gìn trật tự, an toàn, phòng, chống cháy, nổ trong Ký túc xá với sự tham gia của sinh viên. Có các biện pháp thực hiện công tác phòng gian, bảo mật, không để mất mát tài sản chung của ký túc xá và của sinh viên. (8 điểm)

3.3. Phối hợp tốt với cơ quan công an, kịp thời phát hiện và xử lý (hoặc đề xuất xử lý) các biểu hiện chưa tốt trong sinh viên, bảo đảm an toàn cho sinh viên ở ký túc xá. Có thùng thư góp ý, tố giác tệ nạn, tội phạm tại Ký túc xá. (8 điểm)

3.4. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại căn tin, bếp ăn tập thể của ký túc xá. (6 điểm)

4. Tiêu chuẩn về tổ chức, sinh hoạt văn hóa: (10 điểm)

4.1. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần cho sinh viên. (2 điểm)

4.2. Có phòng đọc sách, phòng học và sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên. (4 điểm)

4.3. Có sân chơi, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao và rèn luyện thể chất cho sinh viên. (4 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

 - Đơn vị đăng ký thực hiện, đạt từ 95 điểm đến 100 điểm, được xét đạt tiêu chuẩn ký túc xá văn hóa.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận khi đơn vị đạt tiêu chuẩn ký túc xá văn hóa ba (03) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

CƠ SỞ, NHÀ HÀNG TỔ CHỨC TIỆC CƯỚI VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
 (Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: 100 điểm

1. Tiêu chuẩn văn minh - lành mạnh - tiết kiệm: (50 điểm)

1.1. Cơ sở, nhà hàng chỉ tiến hành tổ chức tiệc cưới khi có Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. (10 điểm)

1.2. Có sổ sách ghi nhận việc thực hiện văn minh - tiết kiệm trong đặt tiệc cưới của cán bộ, công chức và người dân. (5 điểm)

1.3. Tổ chức tiệc cưới phải đảm bảo đúng giờ (giờ tiếp khách, nghi thức tiệc cưới, giờ nhập tiệc), trang trọng, lành mạnh, không lãng phí thời gian của khách dự tiệc. Có biên tập chương trình cho người dẫn chương trình. (10 điểm)

1.4. Khuyến khích tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ nghi thức tiệc cưới mang tính dân tộc và phải đảm bảo các quy định quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; âm thanh vừa đủ nghe, không mở quá lớn. (5 điểm)

1.5. Nhà hàng có trách nhiệm nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện quy định của Nhà nước về việc cưới. (10 điểm)

1.6. Tác phong, thái độ nhân viên phục vụ nhã nhặn, chu đáo, tận tình, văn minh, lịch sự. (5 điểm)

1.7. Cơ sở, nhà hàng chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động kinh doanh (Có đăng ký kinh doanh, các điều kiện kinh doanh phù hợp, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế). (5 điểm)

2. Tiêu chuẩn sạch đẹp: (20 điểm)

2.1. Khu vực, địa điểm nơi tổ chức tiệc cưới trật tự, ngăn nắp, sạch đẹp. (10 điểm)

2.2. Thùng rác phải có nắp đậy, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, có biện pháp xử lý chất thải, nước thải. (5 điểm)

2.3. Tạo mảng xanh cho khuôn viên, nơi tổ chức tiệc cưới, phải bảo đảm thông thoáng. (5 điểm)

3. Tiêu chuẩn an toàn: (30 điểm)

3.1. Bảo đảm an toàn - trật tự tại cơ sở, nhà hàng, nơi tổ chức tiệc cưới. (10 điểm)

3.2. Thực hiện an toàn vệ sinh lao động; vệ sinh an toàn thực phẩm. (5 điểm)

3.3. Có tủ thuốc sơ cấp cứu tại cơ sở, nhà hàng tổ chức tiệc cưới. (5 điểm)

3.4. Không đốt pháo bông, chất dễ cháy, nổ tại nơi diễn ra tiệc cưới. Có hệ thống thoát hiểm an toàn khi có sự cố, trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy. (5 điểm)

3.5. Có nơi để xe an toàn cho khách, không lấn chiếm lòng lề đường, bố trí lực lượng điều tiết giao thông vào giờ đông khách đến và về, không gây ách tắc giao thông. (5 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

- Đơn vị đăng ký thực hiện, đạt từ 95 điểm đến 100 điểm, được xét đạt tiêu chuẩn Cơ sở, Nhà hàng tổ chức tiệc cưới văn hóa.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện ban hành Quyết định công nhận Cơ sở, Nhà hàng tổ chức tiệc cưới văn hóa khi đơn vị đạt tiêu chuẩn ba (03) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
 (Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: 100 điểm

1. 100% cán bộ, công chức nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. (5 điểm)

2. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm.    (5 điểm)

3. Thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính của thành phố, niêm yết công khai các quy trình hướng dẫn thủ tục hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; Cán bộ, công chức, viên chức đeo bảng tên, trang phục gọn gàng, lịch sự, tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ nhanh gọn; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng. (10 điểm)

4. Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị. (5 điểm)

5. Có sáng kiến, cải tiến quản lý, kinh nghiệm được áp dụng từ thực tiễn. (5 điểm)

6. 70% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (5 điểm)

7. 80% trở lên cán bộ công chức, viên chức không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; 100% cán bộ, công chức đăng ký và đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại địa phương. (5 điểm)

8. Không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc, không hút thuốc lá tại phòng làm việc. (5 điểm)

9. Không có người vi phạm kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. (5điểm)

10. Phòng, chống các loại tệ nạn xã hội và không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan. (5 điểm)

11. Trồng cây xanh, hoa kiểng, tham gia Hội thi “Môi trường xanh”, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân làm sạch đẹp thành phố” hàng năm. (10 điểm)

12. Phòng làm việc ngăn nắp, gọn gàng, sạch đẹp; không xả rác bừa bãi; có giỏ rác trong khuôn viên và phòng làm việc; nhà vệ sinh sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường. (10 điểm)

13. Có nơi để xe khách, xe nội bộ nề nếp, trật tự. (5 điểm)

14. Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an). (20 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

1. Cơ quan, đơn vị đăng ký và đạt từ 95 điểm đến 100 điểm sẽ được xét công nhận “Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

2. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành Quyết định công nhận cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” ba (3) năm liên tục./.

 

TIÊU CHUẨN

DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
(Kèm theo Quyết định số 4946/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

I. CÁC TIÊU CHUẨN: (100 điểm)

TIÊU CHUẨN 1: Sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển: (20 điểm)

1. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển sản xuất, kinh doanh đề ra hàng năm. (5 điểm)

2. Thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp có uy tín trên thị trường. (3 điểm)

3. Cải tiến quản lý, đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí gián tiếp; phân công lao động hợp lý. (7 điểm)

4. 70% viên chức, người lao động trở lên thường xuyên được tập huấn, nâng cao tay nghề; lao động có kỷ luật, năng suất, chất lượng và hiệu quả. (5 điểm)

TIÊU CHUẨN 2: Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp: (25 điểm)

1. Đối với viên chức, người lao động: (15 điểm)

a) Có lối sống lành mạnh, trong sáng, vui vẻ, nói lời hay ý đẹp, ham học hỏi, ham hiểu biết, có ý thức làm chủ; (2 điểm)

b) Xây dựng tinh thần yêu nghề, yêu đơn vị; phát huy truyền thống của doanh nghiệp, tạo bầu không khí thân ái, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đơn vị; (3 điểm)

c) Có ý thức kỷ luật cao trong mọi lĩnh vực, chấp hành tốt quy định của đơn vị, pháp luật của Nhà nước; (2 điểm)

d) 70% viên chức, người lao động giỏi nghề thạo việc, làm việc khoa học; (2 điểm)

đ) 70% viên chức, người lao động trở lên thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; (2 điểm)

e) Không mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, luân chuyển các sản phẩm văn hóa độc hại; (2 điểm)

g) Không hút thuốc lá trong phòng làm việc; không uống và có mùi rượu, bia trong giờ làm việc. (2 điểm)

2. Đối với doanh nghiệp, đơn vị: (10 điểm)

a) Có quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ giữa người lao động và người sử dụng lao động; nội bộ đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị; (2 điểm)

b) Xây dựng và thực hiện tốt nội quy lao động; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm; (2 điểm)

c) Thực hiện tốt quy định về bảo vệ môi trường; hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải đạt chuẩn theo quy định pháp luật; hoạt động kinh doanh không gây ô nhiễm môi trường; (2 điểm)

d) Có cây xanh, cây kiểng tạo mảng xanh cho đơn vị; khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp; (2 điểm)

đ) Thùng rác có nắp đậy, nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không làm mất vệ sinh, môi trường xung quanh. (2 điểm)

TIÊU CHUẨN 3: Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống viên chức, người lao động về mọi mặt: (20 điểm)

1. 70% viên chức, người lao động trở lên có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định. (5 điểm)

2. Tạo thuận lợi cho viên chức, người lao động về nơi làm việc, nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, sinh hoạt đoàn thể; hỗ trợ người lao động lúc khó khăn, hoạn nạn. (5 điểm)

3. Có cơ sở vật chất hoạt động văn hóa, thể thao cho cán bộ, viên chức, người lao động; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch và vui chơi giải trí cho người lao động. (5 điểm)

4. Khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể xuất sắc. (5 điểm)

TIÊU CHUẨN 4: Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương: (25 điểm)

1. 100% viên chức và người lao động được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan. (4 điểm)

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; tích cực tham gia Cuộc vận động “Vì người nghèo” và các cuộc vận động xã hội từ thiện khác. (4 điểm)

3. Thực hiện nghiêm mọi chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. (4 điểm)

4. Sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh theo đúng quy định của pháp luật. (4 điểm)

5. Không có viên chức, người lao động vi phạm Luật hình sự, vi phạm Luật giao thông, sinh con thứ 3 trở lên. (5 điểm)

6. Không chiếm dụng, sử dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè; không treo, dán áp phích, băng-rôn quảng cáo trái quy định làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị. (4 điểm)

TIÊU CHUẨN 5: Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an) (10 điểm)

II. VỀ XÉT CÔNG NHẬN:

1. Doanh nghiệp đăng ký và đạt từ 95 điểm đến 100 điểm sẽ được xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2. Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành Quyết định công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” khi doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ba (03) năm liên tục./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 4946/QD-UBND, QUYET DINH 4946 2012, THANH PHO HO CHI MINH, TIEU CHUAN VAN HOA, VAN HOA - XA HOI