13/12/2000 | 4338 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/2000/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 15/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 của Chính phủ, về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn, xã của các huyện: Kim Bôi, Mai Châu, Lạc Sơn và Yên Thuỷ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại tờ trình số 724/SYT-TC, ngày 25/10/2000, về việc đề nghị thành lập trạm y tế xã, thị trấn;

Theo đề nghị của Trưưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập 04 (Bốn) Trạm Y tế thuộc các xã và thị trấn dưới đây kể từ ngày ký Quyết định, cụ thể như sau:

- Trạm Y tế xã Thượng Bì;

- Trạm Y tế xã Trung Bì;

- Trạm Y tế thị trấn Thanh Hà, huyện Kim Bôi.

- Trạm Y tế xã Tân Sơn, huyện Mai Châu.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ của các Trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện theo Nghị định số 01/1998/NĐ-CP, ngày 03/01/1998 của Chính phủ.

Điều 3: Tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau:

a/ Tổ chức bộ máy: Trạm Y tế các xã ghi ở điều 1 được bố trí 01 Trạm trưởng và 03 cán bộ chuyên môn; Trạm y tế thị trấn Thanh Hà được bố trí 01 Trạm trưởng và 02 cán bộ chuyên môn theo qui định hiệnh hành.

b/ Chế độ, chính sách đối với cán bộ Trạm Y tế nói trên thực hiện theo Quyết định số 58/QĐ-TTg, ngày 03/02/1994 và Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 04/3/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- TV Tỉnh uỷ.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+CVNC.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH
CHỦ TỊCH

Hà Công Dộng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 49/2000/QD-UB, QUYET DINH 49, TINH HOA BINH, THANH LAP TRAM Y TE XA, HOA BINH, TRAM Y TE XA, TRAM Y TE XA PHUONG THI TRAN, BO MAY HANH CHINH, THE THAO - Y TE