06/02/2015 | 4564 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 485/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN TỪ ẤN ĐỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lạc nhân (Arachis hypogaea) từ Ấn Độ do bị nhiễm mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier) là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc nhân nhập khẩu từ Ấn Độ trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của Ấn Độ biết để có biện pháp khắc phục triệt để;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ấn Độ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam;
- Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ;
- Cục An ninh kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp;
- Các cơ quan báo chí;
- Lưu VT, BVTV.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 485/QD-BNN-BVTV, QUYET DINH 485 2015, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, HANG HOA TAM NGUNG NHAP KHAU, TAM NGUNG NHAP KHAU, TAM NGUNG NHAP KHAU LAC NHAN, NHAP KHAU LAC NHAN, LAC NHAN TU AN DO, XUAT NHAP KHAU, TAI NGUYEN - MOI TRUONG