07/03/2013 | 4371 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 440/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2040/QĐ-BNN-ĐMDN NGÀY 27/8/2012 CỦA BỘ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam - công ty TNHH một thành viên tại công văn số 57CVN - TTr ngày 08/02/2013 về việc xin bổ sung danh sách công ty cổ phần thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung danh sách công ty cổ phần thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam, như sau:

+ Công ty cổ phần chè Kim Anh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm soát viên (để giám sát);
- Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 440/QD-BNN-DMDN, QUYET DINH 440 2013, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, TAI CO CAU TONG CONG TY, TAI CO CAU TONG CONG TY CHE VIET NAM, TONG CONG TY CHE VIET NAM, DOANH NGHIEP