15/06/2012 | 3912 Lượt xem |

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 42/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DOANH THU TỐI THIỂU VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CHI PHÍ TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TỐI ĐA SO VỚI DOANH THU ĐỂ LÀM CƠ SỞ XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP ĐỐI VỚI XE Ô TÔ ĐIỆN BỐN BÁNH PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp ngày 03/6/2008; Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Xét đề nghị của Cục Thuế Nghệ An tại Tờ trình số 654/TT-CT ngày 17 tháng 5 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao năng lượng tối đa so với doanh thu của loại xe ô tô điện bốn bánh phục vụ khách du lịch tại thị xã Cửa Lò (theo Quyết định số 2015/QĐ- UBND-CN ngày 07/6/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thí điểm Dự án đầu tư xe ô tô điện phục vụ khách du lịch trên địa bàn thị xã Cửa Lò) để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh e ôtô điện nộp thuế theo phương pháp kê khai trong trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, như sau:

- Doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT): 8.000.000 đồng/tháng.

- Chi phí tiêu hao năng lượng tối đa so với doanh thu: 15%.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quy định về doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao năng lượng tối đa so với doanh thu tại Quyết định này chỉ áp dụng trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 hàng năm.

2. Khi giá bán năng lượng trên thị trường thay đổi trên 20%, giao Cục Thuế Nghệ An tham mưu trình UBND tỉnh để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

3. Giao Cục Thuế Nghệ An tổ chức thực hiện, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện Quyết định này và các quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, đến hết ngày 06 tháng 6 năm 2014.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 42/2012/QD-UBND, QUYET DINH 42 2012, TINH NGHE AN, CHI PHI TIEU HAO NANG LUONG TOI DA, DOANH THU TOI THIEU, CO SO XAC DINH SO THUE PHAI NOP, XE O TO DIEN BON BANH, THUONG MAI, THUE - PHI - LE PHI