08/03/2011 | 3052 Lượt xem |

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 410/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TIỂU DỰ ÁN: NÂNG CẤP HỆ THỐNG TIÊU HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH, DỰ ÁN: THỦY LỢI LƯU VỰC SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2 (ADB3)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009, số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Hiệp định vay vốn dự án Thủy lợi lưu vực sông Hồng giai đoạn 2 (ADB3) khoản vay 1855-VIE (SF) đã ký ngày 14/01/2002 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB);
Căn cứ các Quyết định số 2026/QĐ-BNN-XD ngày 09/8/2005; số 3109/QĐ-BNN-XD ngày 23/10/2006; 2885/QĐ-BNN-XD ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án đầu tư và phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống tiêu Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Căn cứ các Quyết định số 2228/QĐ-BNN-XD ngày 23/7/2008; số 1586/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT phê duyệt điều chỉnh Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống tiêu Hải Hậu, tỉnh Nam Định;
Xét Tờ trình xin phê duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư số 159/TTr-CPO-ADB3 ngày 29/01/2011 của Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) và phụ lục kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kèm theo Báo cáo thẩm định số 134/XD-CĐ ngày 22/02/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư Tiểu dự án Nâng cấp hệ thống tiêu Hải Hậu, tỉnh Nam Định (điều chỉnh khoản 4 Điều I và phụ lục kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2010) với nội dung chính như sau:

1. Giữ nguyên Tổng mức đầu tư như đã phê duyệt tại Quyết định số 1586/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2010.

2. Điều chỉnh cơ cấu vốn:

- Điều chuyển 627.041.000 đồng từ nguồn vốn trung ương sang nguồn vốn ADB thuộc mục Chi phí xây dựng và thiết bị.

- Điều chuyển 39.191.000 đồng từ nguồn vốn trung ương sang nguồn vốn địa phương thuộc mục Chi phí xây dựng và thiết bị.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1586/QĐ-BNN-XD ngày 14/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Vụ Trưởng các vụ: Kế hoạch, Tài chính; Trưởng Ban Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Kho bạc NN Nam Định;
- Lưu: VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 410/QD-BNN-XD, QUYET DINH 410 2011, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, TONG MUC DAU TU, DAU TU